(17.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Čili situace je po dnešním jednání taková, že technologické změny, které byly provedeny v jednom konstrukčním uzlu pistole, budou muset být testovány i v ostatních konstrukčních uzlech pistole, tak aby bylo zajištěno to, že policie dostane zbraně, které odpovídají parametrům, které od nich očekáváme, tzn. především dvou základních parametrů: parametr bezpečnostní a parametr užitkové spolehlivosti. Na tomto jsme se dnes ráno s vedením České zbrojovky dohodli, byly stanoveny přesné postupy.

Zatím doufám, že nic nenasvědčuje tomu, nebo alespoň podle mých poznatků nenasvědčuje tomu, že bych musel změnit svůj optimismus, že v průběhu tohoto roku bude tento obchodní případ uzavřen a ještě v průběhu tohoto roku Policie ČR dostane alespoň část nových zbraní, kterými by pak byla kompletně přezbrojena. Pokud by výsledky těchto zkoušek, které budou probíhat z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, ukázaly, že tyto základní parametry nejsou dodrženy, tak v tu chvíli by musel být tento obchodní případ ukončen a byli bychom řekněme u čistého stolu, kde předpokládám, že bychom potom zvolili příslušná řešení.

Víc k tomu v tuto chvíli říci nemohu, je to věc poměrně čerstvá z dnešního rána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec ještě využije možnosti položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Více než dotaz bych chtěl vyslovit politování, že pan ministr musí popáté posunout termín zkoušek u tak závažné věci, kterou sleduje celá republika, byly zde konflikty a problémy, tak se takto tady o tom musíme bavit, byť bych velmi fandil tomu, aby to byla Česká zbrojovka, která bude vyzbrojovat českou policii. Proto bych spíš požádal pana ministra, aby tomu věnoval velkou pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ještě pan ministr, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, mně nezbývá, nežli souhlasit, a to absolutně, s tím, co řekl pan interpelující poslanec, neboť já také lituji toho, že již poněkolikáté se příslušný termín odsouvá. Nicméně já jsem zodpovědný za to, aby Policie České republiky dostala kvalitní zbraně, zbraně, na které se bude moci policista v akci spolehnout, a zbraně, které budou bezpečné. Toto je základní závazek, který já mám a ze kterého nemohu uhnout a ani nechci uhnout.

Myslím si, že v tuto chvíli je situace taková, že zbrojovka Uherský Brod má velkou šanci, že tento obchodní případ bude uzavřen, nicméně záleží v tuto chvíli skutečně pouze a pouze na ní, zda splní ty věci, na kterých jsme se dohodli. Já jí v tom držím palce, ale nemohu uhýbat v těch parametrech, o kterých jsem hovořil, protože mám zodpovědnost, která je mi dána zákony, a té se nemohu zříci. A pozornost této věci, věřte všichni, že ať se mi to líbí, nebo nelíbí, musím věnovat dostatečnou. Může o tom svědčit i to, že dnes jednání vlády začínalo v osm hodin ráno a my ještě předtím jsme museli absolvovat poměrně hodně dlouhé jednání s vedením zbrojovky Uherský Brod a vedením resortu. Takže si dovedete představit, v kolik jsme asi dnes začínali. Kdybychom tomu patřičnou pozornost nevěnovali, tak bychom určitě v takovýchto mimořádných časech nejednali.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dalším interpelujícím je pan poslanec Severa, interpelovaným ministrem pan ministr Bohumil Fišer.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane předsedající, já se chci zeptat na možnost, jestli bych mohl interpelaci přednést, až tady pan ministr Fišer bude příští týden, neboť se jedná o záležitost, ve které je důležitá odpověď během několika dnů, nikoliv měsíců, tak jak mám možnost o to požádat v případě nepřítomnosti pana ministra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bohužel, pane kolego, zákon o jednacím řádu možnost přeložení interpelací nezpracovává, neuvádí, pouze konstatuje pro případ nepřítomnosti interpelovaného ministra, že je povinen vám odpovědět písemně do 30 dnů. V okamžiku, když vy svoji interpelaci nepřednesete, vaše pořadí propadá.

 

Poslanec Pavel Severa: Dobře, já přednesu svoji interpelaci s tím, že budu naléhat na pana ministra, aby odpověděl dříve, protože se jedná skutečně o záležitost naléhavou.

Chci požádat pana ministra zdravotnictví, aby mi řekl, jak zabezpečí leteckou záchrannou službu po 1. 1. 2002, když nebylo dosud vypsáno veřejné výběrové řízení na územní střediska záchranné služby, provozovatele letecké záchranné služby, a úředníci Ministerstva zdravotnictví již v loňském roce, tzn. v říjnu roku 2000, říkali, že musí být tato soutěž vypsána nejpozději do konce roku 2000. Dosud vypsána není, a já jsem si nechal zpracovat rozbor časové náročnosti veřejné soutěže a z této analýzy vyplývá, že celková doba průběhu obchodní veřejné soutěže v případě podání námitek a přezkoumání úkonu zadavatele orgánem dohledu, což jsou kroky, se kterými je nutné při koncipování veřejné soutěže počítat, tak musí být počítáno s dobou k vyřízení veřejné obchodní soutěže 178 až 300 dnů.

Já jsem naléhal na odpověď pana ministra proto, protože dneska jsme zhruba 180 dnů před koncem platnosti smluv, a veřejná obchodní soutěž vypsána není. Já se obávám, že hrozí kolaps v letecké záchranné službě, protože pokud bude výběrové řízení vypsáno se zpožděním a budou podány námitky, tak po 1. 1. 2002 nebude letecká záchranná služba zajišťována minimálně dle zákona, nebude-li zajišťována vůbec, tak pak samozřejmě to bude velká chyba těch, kteří mají na starosti dodržování všech termínů.

Domnívám se, že je to zásadní otázka, na kterou touto formou bych poprosil resort Ministerstva zdravotnictví, přímo pana ministra zdravotnictví, aby odpověď nebyla do 30 dnů, ale daleko rychleji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další interpelující pan poslanec Jaromír Kohlíček, interpelovaným ministrem ministr školství Eduard Zeman.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, vážený nepřítomný pane ministře školství, vážení kolegové - Právní a finanční vypořádání likvidace školských úřadů, toť název mé interpelace.

Školské úřady jako rozpočtové organizace byly zřízeny podle zákona 564/1990 Sb. Tyto organizace do dnešního dne ani zákon, ani zřizovatel, to je ministerstvo školství, nezrušil. Přitom v současné době jsou ředitelé již odvoláni, pracovníci byli převedeni pod okresní úřady či opět někam jinam. Pro další zjednodušení dochází nyní k převodu majetku na zřízené kraje a územní působnost se stává součástí územní působnosti příslušného kraje. Zákon 157/2000 Sb. hovoří o přechodu pouze u věcí, práv a závazků, které rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přecházejí na kraje.

Co tedy bude se zbytkem? Není zde totiž nikde řečeno, jak naložit s tím, co okresní úřady převzít neměly, neboli to, co nepřechází na kraje. Jde i o financování škol. Má být financování škol zajišťováno prostřednictvím obcí? Platí to pro školy s právní subjektivitou, nebo pro všechny školy? Má být státní majetek nakoupený za prostředky státu na učební pomůcky u škol bez právní subjektivity převeden do vlastnictví obcí? A za jakých podmínek? Připravuje ministerstvo školství jednoznačný pokyn, který vyřeší otázky právní a finanční spojené se zánikem školských úřadů? Jak budou řešeny nesrovnalosti zjišťované při předávání školských objektů okresy krajům? Jde zejména o inventurní rozdíly, které dosahují výše několika miliónů korun na okres.

Vážený pane ministře, přechod škol pod nové zřizovatele, zrušení školských úřadů, okresní i další problémy spojené s reformou státní správy a samosprávy jsou nesporně jedním z viditelných a veřejností pečlivě sledovaných problémů. Je společným zájmem všech vnést do naznačené problematiky jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr právě dorazil. Takže prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP