(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)
 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 17 hodin, tedy doba, která je určena na bod 99. - Ústní interpelace.

Rád bych zde úvodem přednesl následující sdělení, a to, že pan poslanec Pavel Kováčik, který interpeloval ministra zdravotnictví Bohumila Fišera, a paní Taťána Jirousová, která interpelovala taktéž pana ministra zdravotnictví, své interpelace stáhli. Současně jsem dostal písemnou omluvu od ministra spravedlnosti Bureše, který je přítomen jednání Senátu. Je tedy možné, že nebude moci být přítomen na projednávání interpelací. Stejně tak mám omluvenku pana ministra zdravotnictví Fišera, který není přítomen z důvodu zahraniční cesty. Před zahájením tohoto bloku jsem ještě dostal informaci, že ministr zemědělství pan Jan Fencl se účastní jednání Senátu, a je tudíž možné, že ani on dnešního bodu interpelace se zúčastnit nebude moci.

V každém případě prvním interpelujícím je pan poslanec Tomáš Kvapil, interpelovaným ministrem je ministr financí Jiří Rusnok ve věci privatizace lékárny č. 503 v Olomouci.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, před čtyřmi nebo pěti týdny, na poslední schůzi, jsem interpeloval pana ministra v této věci. Zopakuji jen základní záležitosti.

V Olomouci, v památkové rezervaci se na jednom z nejživějších nároží nachází objekt bývalé lékárny č. 503. Je zcela prázdný a léta čeká na dokončení zahájené rekonstrukce. Dne 17. května 1999 ministr zdravotnictví rozhodl o zrušení kategorizace na uvedenou lékárnu. Objekt je tedy možné i bez tohoto závazku převést na jiné osoby. Dne 23. června 1999 Magistrát města Olomouce požádal o bezúplatný převod se zdůvodněním, že jej hodlá využít pro své účely.

Na minulé schůzi Poslanecké sněmovny jste mi, pane ministře, sdělil, že byla právě zahájena privatizace tohoto objektu a že není vyloučeno, aby byl převeden do majetku města Olomouce. Podotýkám, že má interpelace nesměřuje bezpodmínečně k tomu, aby byl převeden do majetku města Olomouce, ale aby měl konečně nějakého vlastníka - mimo stát - a aby mohl být spravován. Proto se vás, pane ministře, ptám, jak tato privatizace pokračuje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr financí.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, mám stejně jako vy zájem, aby objekt byl co nejdříve využit k užitku města Olomouce a zejména jeho občanů. Proto také jsem v minulé odpovědi poměrně obsáhle zdůvodnil, jaké důvody vedly k tomu, že majetek byl ve stavu jakési nečinnosti. Byly to důvody spojené s celkovým procesem privatizace ve zdravotnictví. Nicméně vláda svým usnesením z dubna tohoto roku odblokovala tento proces. Tudíž i olomoucká lékárna v příslušném domě č. 503 je nyní zařazena do procesu privatizace.

Od té doby však došlo k dalšímu postupu. Já to chci dokumentovat následujícím. V prvé fázi byl projednán dne 13. 6. 2001, to znamená v tomto měsíci, ve schvalovací komisi Ministerstva financí návrh. Schvalovací komise po zvážení všech skutečností a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o poměrně lukrativní majetek v centru města vhodný pro podnikatelské účely, nezatížený věcným břemenem zdravotnického zařízení, a vzhledem k tomu, že o koupi tohoto majetku zjevně projevilo zájem několik společností, doporučila řešit privatizaci předmětného majetku metodou veřejné obchodní soutěže. Rovněž konstatovala, že potenciální výnos z realizace této soutěže je nezanedbatelným příjmem Fondu národního majetku. Důvody obsažené a uváděné v žádosti města Olomouce o bezúplatný převod neshledala komise za natolik závažné, aby doporučila tuto metodu ke schválení.

Návrh o rozhodnutí o privatizaci majetku lékárny č. 503 v Olomouci byl projednán v připomínkovém řízení vnitroresortním a v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení a následně bude předložen do vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kvapil hodlá reagovat.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane ministře, už ve svém úvodním vystoupení jsem se vyjádřil k tomu, že mně především jde o to, aby majetek byl co nejdříve privatizován - ať už převodem na město, nebo nějakým jiným způsobem.

Děkuji za vaši odpověď, nicméně bych chtěl vědět, jaké jsou předpokládané další kroky a v jakých termínech. Chtěl bych zde avizovat, že opět s tímto tématem se na vás budu obracet na další schůzi, která bude následovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane ministře, můžete odpovědět.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedající. Já jsem rád, že náš zájem je společný. Proto vidím šanci jako velmi reálnou. Myslím si, že čas, který uplyne do konečného vyřízení věci, bude ještě představovat několik týdnů, doufám, že velmi málo měsíců, protože je třeba splnit všechny náležitosti, které veřejná obchodní soutěž vyžaduje, nicméně jsme velmi blízko společnému cíli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dalším interpelujícím je pan poslanec Ladislav Šustr, interpelovaným ministrem je ministr vnitra Stanislav Gross, a to ve věci přezbrojení Policie České republiky.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, přednedávnem jsem k vám vznesl dotaz v otázce přezbrojení Policie České republiky pistolemi České zbrojovky Uherský Brod. Tehdy jste velmi obsáhle a přesně zodpověděl - asi z materiálů, které vám připravili vaši lidé - nicméně jsem tomu uvěřil. Po šesti týdnech musím konstatovat, že to není zdaleka tak dobré, jak jste tehdy říkal.

Proto bych se vás chtěl zeptat, co říkáte na nový výsledek vaší expertní komise, která dělala před deseti dny další revizi situace. Tato revize dopadla poměrně velmi špatně. Body říkat nebudu, byly koneckonců včera v novinách.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stejně jako pan poslanec byl stručný a stručnější, nežli mu přikazuje časový limit, bude stručná i moje odpověď, protože jsem obsáhle o celé problematice dosavadního vývoje přezbrojování policie hovořil v termínu, který zde sdělil pan poslanec.

Otázka byla jednoduchá. Co říkám průběhu od doby, kdy jsme na toto téma zde hovořili? Mohu konstatovat pouze to, že jsem dnes ráno měl jednání vedení resortu Ministerstva vnitra s vedením České zbrojovky Uherský Brod. Dohodli jsme se na dalším postupu v této záležitosti, neboť úpravy, které byly provedeny na pistoli, která je předmětem příslušného obchodního případu, vedly k cíli, které policie požadovala, ale způsobem, který částečně zasahuje do technologie výroby pistole. Přestože se jedná o poměrně ne zcela zásadní zásahy do této technologie, všichni experti na takové systémy, jako jsou systémy palných zbraní, se shodují na tom, že pokud je učiněn zásah do technologie výroby, je zapotřebí, aby došlo k ověření i jiných parametrů pistole než parametrů, do kterých bylo touto technologickou změnou zasáhnuto.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP