(14.20 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Doporučuji proto Poslanecké sněmovně, i když vím, že je to doporučení trochu neskromné, ale byl bych velmi rád, kdyby ten výsledek 14 měsíců usilovných diskusí všech politických stran zastoupených v obou komorách Parlamentu, diskusí i v ústavně právním výboru, diskusí, které vyústily v závěr, že chceme a máme v tuto chvíli vůli přijmout pouze takovou změnu ústavy, která je opravdu úspornou euronovelou, která odstraňuje ten dualismus a umožňuje nám vstup do Evropské unie, kdyby tato dohoda byla respektována i v rámci druhého čtení na půdě Poslanecké sněmovny a kdybychom nevyužili této příležitosti k předkládání dalších a dalších pozměňovacích návrhů, které by mohly eventuálně vést i k tomu, že by se tuto euronovelu nepodařilo schválit ve stejném znění v obou komorách Parlamentu.

Chci vás ubezpečit, že stejným způsobem chci apelovat na naše kolegy v Senátu. Pevně věřím, že tento den - a zejména den, kdy bude tato novela zařazena na třetí čtení, což je příští týden v úterý - bude v historii Poslanecké sněmovny dnem významným, protože bude dnem, ve kterém se Poslanecká sněmovna jednoznačně postaví za modernizaci, internacionalizaci a přitom velmi úspornou podobu, maximálně šetrnou k dosavadní ústavě.

Já jsem se nezmínil o jednom velmi důležitém kroku, který vám též navrhuje ústavně právní výbor. Ústavně právní výbor navrhuje vypustit z vládního návrhu novelizace ústavy článek 10b, a to bez náhrady, a dosavadní článek 10c přečíslovat.

Článek 10b vyjadřuje v dosavadním vládním návrhu princip, podle kterého - stane-li se Česká republika členem mezinárodní instituce podle článku 10a, to je instituce, na kterou přecházejí některé pravomoci orgánů České republiky - se Česká republika zavazuje, a je to jako ústavní pokyn vykládat ústavní pořádek, mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, zákony i jiné právní předpisy způsobem, který je slučitelný, který je adekvátní závazkům z takového členství vyplývajícím.

Co se tím má na mysli? V podstatě tím původní vládní návrh zamýšlí ústavně deklarovat skutečnost, že pokud se stane Česká republika členem Evropské unie, bude respektovat jeden z jejích základních principů, to je skutečnost, že Evropská unie produkuje komunitární právo, to je soubor právních norem, které jsou zčásti dokonce bezprostředně účinné a závazné pro všechny subjekty v rámci všech členských zemí.

Je to skutečnost, která ovšem sama není explicitně vyjádřena ani ve smlouvě o založení Evropských společenství, ani v žádné z navazujících smluv, ať už šlo o Maastricht, Amsterodam, Kodaň, která vyplynula z judikatury Evropského soudního dvora a je respektována de facto i de iure bez explicitního vyjádření ve všech členských zemích, přičemž některé členské země - mám tím na mysli zejména později přistoupivší - ji promítly explicitně do svých ústav, ale zejména země zakladatelské tak neučinily, a přesto ji respektují.

Ústavně právní výbor - a pan zpravodaj vás o tom bude jistě informovat - dospěl k závěru, že není potřeba takového explicitního vyjádření v ústavě, že skutečnost, že budeme mít v ústavě jasně řečeno, že Česká republika může mezinárodní smlouvou přenést některé pravomoci ústavních orgánů na orgány takové mezinárodní instituce, a skutečnost, že v ústavě bude vyjádřeno, že k tomu je třeba buďto ústavního zákona, nebo referenda, sama o sobě zaručuje, že acquis communautaire v době, kdy už se staneme členy Evropské unie, bude u nás aplikováno a interpretováno přesně v duchu rozsudků Evropského soudního dvora v Lucemburku. To je, že primární normy budou platit bezprostředně a sekundární normy budeme - jak mezinárodní norma káže - zavázáni implementovat ve stanovených lhůtách do svého právního řádu.

Myslím si, že vypuštění tohoto ustanovení v žádném případě neznamená vyjádření vůle Parlamentu ČR nerespektovat acquis communautaire, že jde pouze o vyjádření vůle zasahovat co nejméně do dosavadního textu ústavy a její struktury. Vůle, která je přesvědčena o tom, že Česká republika vyjádřením principu, že respektuje pravidla mezinárodního práva a závazky, které pro ni z mezinárodních smluv vyplývají, se zcela dostatečně vypořádává i s tímto dílčím problémem.

Ústavně právní výbor současně navrhuje reformulaci příslušného článku 95 ústavy, ve kterém se vyjadřuje zásada, že soudce je při svém rozhodování vedle zákonů vázán i mezinárodními smlouvami, které se staly součástí právního řádu, a považuje to za dostatečné.

Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za pozornost a vyjádřit přesvědčení, že omezíme druhé čtení na tuto zásadní, důležitou změnu ústavy. Chtěl bych říci, že jsme si vědomi toho, že jsou i jiné pasáže v ústavě, které by si zasloužily společnou prací a společným úsilím eventuálního přehodnocení a přeformulace. Namátkou je to nepochybně - zejména po nedávném nálezu Ústavního soudu - reformulace České bankovní rady, navrhování jejích členů, nominace jejích členů. Nepochybně bude třeba zvážit postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v souvislosti s rozsáhlou reformou veřejné správy, kterou přechází hospodaření s velkým rozsahem veřejných prostředků na územní samosprávné celky, apod.

Na společné poradě předsedů poslaneckých a senátorských klubů a některých výborů obou komor jsme proto uzavřeli předběžnou dohodu, že již v září t. r., po parlamentních prázdninách, obnovíme v nějaké podobě práci společné komise všech politických stran zabývající se ústavními změnami, a vyhradíme proto její další práci a její diskusi eventuální potřebě takových změn. Teď se opravdu chceme omezit na nezbytný krok směrem k europeizaci české ústavy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, přiznám se, že mám poněkud zjednodušenou úlohu, protože všechny změny schválené ústavně právním výborem tady pan navrhovatel velmi důkladně a zevrubně odůvodnil a vysvětlil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP