(12.40 hodin)
(pokračuje Hort)

K bodu 56: V § 21 odstavec 2 slova "§ 2 odstavec 26" nahradit slovy "§ 2 odstavec 28".

4. Za bod 60 vložit nový bod 61, který zní: V § 25 odstavec 4 B bod 2 se slova "§ 19 odstavec 2 B" nahrazují slovy "§ 19 odstavec 1 B". Body 4 a 5, ostatní body přečíslovat.

K bodu 79: V § 41 odstavec 1 nově označeném písmenem S slova "§ 34 C" nahradit slovy "§ 34 B".

K bodu 85: V § 44 odstavec 1 I na začátek před slovo "používá" vložit slova "uvádí do oběhu nebo" a vypustit slova "§ 35 odstavec 2".

K bodu 86: V § 44 odstavec 1 J slova "§ 34 B odstavec 2" nahradit slovy "§ 34 C".

K bodu 87: V § 44 odstavec 2 A vypustit slova "§ 14 odstavec 4".

K bodu 89: V § 44 odstavec 2 C slova "§ 14 odstavec 4" nahradit slovy "§ 14 odstavec 3".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hortovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Tím končím druhé čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem - a předesílám, že posledním bodem před vyhlášením polední přestávky - je bod

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší
přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech
a Protokol o persistentních organických polutantech
/sněmovní tisk 964/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Milan Kužvart, kterého prosím, aby se ujal slova. Současně prosím všechny kolegyně a kolegy o klid.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, velmi stručné úvodní slovo.

Česká republika již v roce 1988 podepsala s výhradou ratifikace Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Chtěl bych říci, že tento smluvní akt Evropské hospodářské komise OSN je jedním z důležitých multilaterálních ujednání. Smluvními stranami této úmluvy jsou všechny státy Evropské unie a také Evropská společenství. Předkládané protokoly k úmluvě jsou v plném rozsahu transponovány do právního systému Evropských společenství.

Smluvními stranami Protokolu o těžkých kovech jsou v současné době Evropská společenství, Kanada, Spojené státy americké, Nizozemí, Švýcarsko, Finsko, Lucembursko, Norsko a Švédsko. Smluvními stranami Protokolu o persistentních organických polutantech jsou Kanada, Nizozemí, Švýcarsko, Lucembursko, Norsko a Švédsko.

Na obsah a plnění Protokolu o persistentních organických polutantech, který byl sjednán v rámci úmluvy, navazuje program OSN pro životní prostředí. V rámci tohoto programu byla sjednána globální Úmluva o persistentních organických polutantech, a to konferencí zplnomocněných zástupců ve Stockholmu, která se konala 22. a 23. května t. r. Česká republika byla jedním z téměř sta států, které novou globální úmluvu při příležitosti této konference podepsaly.

V souvislosti se sjednáním stockholmské úmluvy vyzval výkonný orgán úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší na svém 18. zasedání, které se konalo v listopadu až prosinci minulého roku, státy Evropské hospodářské komise OSN k ratifikaci Protokolu o persistentních organických polutantech. Náklady, které jsou spojené s plněním protokolu, jsou zahrnuty v nákladech na dosud zaváděné technologie a jejich provoz v souvislosti s implementací požadavků legislativy na ochranu životního prostředí.

Ratifikací protokolu nebudou vyvolány další nároky Ministerstva životního prostředí na státní rozpočet.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zahájila schvalovací proces návrhu nového zákona o ochraně ovzduší i o návrhu zákona o integrované prevenci a omezování znečišťování a že Česká republika podpisem Úmluvy o persistentních organických polutantech v květnu t. r. opět potvrdila svůj zájem aktivně se podílet na mezinárodním úsilí vedoucím k omezování těchto nebezpečí chemických látek, považuji za vhodné, aby Česká republika nyní přistoupila k ratifikaci těchto protokolů.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, asi bych opakoval to, co zde řekl už pan ministr Kužvart, takže se omezím pouze na konstatování, že svým usnesením organizační výbor na své 84. schůzi dne 14. června 2001 přijal usnesení, ve kterém doporučuje, aby smlouva byla přikázána zahraničnímu výboru. S tímto doporučením se ztotožňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na přikázání zahraničnímu výboru rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 86, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu,

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 86 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 107 vyslovilo 95 a 5 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, ještě předtím, než vyhlásím polední přestávku, abych předešla zbytečným dotazům, upozorňuji na to, že na odpolední jednání jsou pevně zařazeny následující body: bod 9 - druhé čtení vládního návrhu ústavy, bod 23 - České dráhy, bod 24 - pracovní doba v dopravě, bod 25 - pozemní komunikace. V 16.00 hodin začnou interpelace na předsedu vlády.

Vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP