(11.50 hodin)
(pokračuje Janeček)

Ze shora shromážděných přímých i nepřímých důkazů je dáno důvodné podezření, že v případě léčby pacienta H a CH ve Fakultní nemocnici Ostrava byl spáchán trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 či 2 trestního zákona. Proto výsledkem šetření kromě popsaných zjištění a podílení se na přípravě transplantačního zákona je i podání dvou trestních oznámení.

Úplně na závěr dodávám, že vyšetřovací komise se jako celek distancuje od všech novinových článků a veřejných vystoupení na téma její činnosti a výsledků šetření s výjimkou průběžné zprávy a vystoupení jejího předsedy.

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra FN Ostrava konstatuje, že ve FN Ostrava docházelo při péči o pacienty k hrubým nedostatkům, a to jak u dárců, tak u transplantovaných. Navrhuje proto, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení:

I. Poslanecká sněmovna bere zprávu vyšetřovací komise na vědomí.

II. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby

1. urychleně zpracovala návrh systému průběžné kontroly kvality a dostupnosti poskytované péče,

2. urychleně předložila návrh transplantačního zákona včetně prováděcích předpisů,

3. úpravou zákona o soudních znalcích a tlumočnících řešila zkvalitnění výběru soudních znalců a jimi podávaných znaleckých posudků;

III. žádá ministra zdravotnictví, aby

1. ze zjištěných nedostatků v oblasti transplantační medicíny vyvodil konkrétní důsledky v rovině věcné i personální,

2. přehodnotil systém práce ústředních znaleckých komisí a z případných omylů vyvodil personální změny.

Děkuji a doufám, že nyní je zřejmé, že bylo nutné přečíst tuto zprávu, aby bylo možné přijmout navrhované usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Ještě předtím, než otevřu obecnou rozpravu, udělím slovo panu poslanci Maštálkovi, který se přihlásil k procedurálnímu návrhu.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení do 10. 7. jako bod 3.

Dovolte krátké zdůvodnění. Zpráva je velmi rozsáhlá a nebyla nám dána s dostatečným předstihem v písemné podobě, tak aby bylo možné ji prostudovat a kvalifikovaně zpřipomínkovat. Myslím, že jestliže nechceme být obviněni z toho, že vysoce odborný problém chceme politizovat, je potřeba mít dostatek času na to, abychom mohli s odborníky tuto zprávu konzultovat.

Zároveň chci požádat, zda by bylo možné, aby byla předána i na disketě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ještě registruji procedurální přihlášku pana poslance Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych požádat v této souvislosti, aby zpráva vyšetřovací komise byla všem členům Poslanecké sněmovny předána písemně. Asi se teď divíte, co to chci, když jsme dostali něco do ruky. Ale to, co jsme dostali do ruky, nepovažuji za zprávu komise, protože nevím, kdo tu zprávu zpracoval nebo kdo nám dal tento pamflet. Nikdo není podepsaný na konci. A že zřejmě nejde o zprávu komise, o tom svědčí i poslední odstavec na str. 14, kde se píše, že "Úplně na závěr dodávám" v osobě první. Pokud je to zpráva komise, tak nic takového nemůže obsahovat.

Takže, paní předsedající, znovu bych požádal, aby zpráva byla rozdána všem poslancům Poslanecké sněmovny písemně, řádně komisí vyšetřovací. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. V tuto chvíli budeme hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak jej přednesl pan poslanec Maštálka. Všechny jsem vás odhlásila a prosím o novou registraci.

 

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Maštálky o odročení projednávání tohoto bodu na 10. 7. jako třetí bod.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 79, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 130 pro něj vyslovilo 79 a 42 bylo proti.

 

Projednávání tohoto bodu tedy bylo odročeno na 10. 7. s tím, že úvodní slovo předsedy vyšetřovací komise již bylo předneseno.

(Poslanec K. Vymětal mimo mikrofon žádá o rozdání textu.)

Vždyť zprávu máme. Pakliže kdokoliv z poslanců si přeje cokoliv sdělit, prosím, nechť se procedurálně přihlásí.

Ještě předtím, než přistoupíme k projednávání bodu 51, uděluji slovo paní poslankyni Kupčové k procedurálnímu návrhu.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, na žádost ministra spravedlnosti navrhuji pevné zařazení bodu 66 schváleného pořadu schůze, jde o tisk č. 804, třetí čtení, a bodu č. 70, tisk č. 842, rovněž třetí čtení, a to jako pátý a šestý bod odpoledního jednání v úterý 3. července.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 80, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 133 vyslovilo 102 a 6 bylo proti.

 

Ještě předtím, než začneme projednávat bod 51, opakuji vyšetřovací komisi, že pan poslanec Karel Vymětal žádal o to, aby do té doby byla rozdána zpráva vyšetřovací komise včetně podpisu předsedy a ověřovatele.

 

Dalším bodem tedy je bod 51 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě
o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
/sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit. Současně prosím o klid.

Omlouvám se, byla otevřena rozprava, která byla přerušena. Nyní prosím zpravodaje pana Jiřího Vlacha, aby vyjasnil další postup.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP