(10.40 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pokud se nebudete zlobit, že to není úplně v souladu s jednacím řádem, vřele doporučuji, aby se tyto dvě interpelace projednávaly jako jedna ve sloučené rozpravě. Na pana ministra spravedlnosti mám jedinou otázku - jestli dozorující státní zástupce prověřil, zda existuje spojení mezi státním zástupcem a vyšetřovatelem Policie ČR Bartoněm. To v té odpovědi, která je jinak zcela věcně správná, není. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám rozpravu. Nejdříve pan ministr vnitra, pak pan ministr spravedlnosti. Potom se hlásí pan poslanec Beneš. (Ne.) Nikoliv.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem docela v nelehké úloze, protože mám odpovědět na otázku, co to jsou ty neznámé zdroje, ze kterých unikly ony písemnosti. Ona ta odpověď zas nemůže být tak složitá. Je to jako kterýkoliv jiný případ, který je klasifikován jako trestný čin, kde není znám pachatel. Víc vám k tomu, pane kolego, říci nemohu. Bohužel v ČR je zhruba 50 % trestných činů, kde to takto končí - pachatel neznámý. Jsme na tom lépe než většina západoevropských zemí z tohoto pohledu, byť jen o několik procent, ale tak to je. Já nevím, co jiného k tomu sdělit, protože odložení této odpovědi, přesunutí na další schůzi nemůže nic změnit na případu, že policie nadvakrát, inspekce, služba pro odhalování korupce se tímto případem zabývaly. Žijeme v právním státě, nepodařilo se prokázat ne to, že se skutek nestal, ale to, jakým způsobem se skutek stal a hlavně kdo příslušný trestný čin spáchal.

Budou-li nějaké nové indicie, které by mohly vést k tomu, aby šetření bylo obnoveno, policie v tomto směru bude pokračovat dále. Bude dále pokračovat i policejní orgán, kterým je Inspekce ministra vnitra. Inspekce ministra vnitra odložila podle trestního řádu prošetřování této věci, nicméně v okamžiku, kdy budou známy jakékoliv skutečnosti, které by jen náznakem mohly vést k tomu, že se dopátráme pachatele této záležitosti, inspekce opět bude konat, a jak mám ve svých poznámkách uvedeno, 9. oddělení Inspekce ministra vnitra se tuto věc neustále snaží sledovat. V případě, kdy by se cokoliv objevilo jako věc, která by mohla znamenat možnost opětovného prošetřování této záležitosti s nějakou nadějí na úspěch, tak toto zahájeno bude.

Za této situace nemohu sněmovně sdělit nic jiného ani na příští schůzi sněmovny, ani na přespříští schůzi sněmovny, protože aby si ministr vzal lupu a jel do Českých Budějovic a někde někoho ve sklepích vyslýchal a možná se dopídil nějaké odpovědi - doba je jiná, a je dobře, že je jiná.

Jinak ale věc samotná zdaleka skončena není, teď se vrací k otázce případné podjatosti vyšetřovatele. Ta věc je podle pokynů dozorové státní zástupkyně i nadále vyšetřována s tím, že v této chvíli není vyšetřování skončeno. Není skončeno ani způsobem, že by věc byla odložena, ani způsobem, že by bylo zahájeno trestní stíhání. Takže vyšetřovatel prověřuje celou záležitost s tím, že dozorová státní zástupkyně nařídila provést některé úkony, šlo o předvolání některých osob k podání vysvětlení. Tyto úkony byly vykonány kromě dvou úkonů, neboť se dosud nepodařilo provést všechny výslechy, kdy dvě osoby, které byly předvolány - jedna na 26. června, druhá na 22. června - se nedostavily, z toho jedna s omluvou, že je nemocná, druhá osoba bez omluvy. Byly stanoveny nové termíny, kdy budou tyto osoby podávat vysvětlení. Ten termín je stanoven na 2. července, kdy by měly proběhnout tyto úkony. Je ale jedna nová okolnost v tomto případě, neboť z výpovědi jedné osoby, resp. z podání vysvětlení jedné osoby vyplynulo, že bude zapotřebí požádat o vysvětlení ještě další osobu, což by se mělo odehrát také někdy počátkem červencových dnů.

Předpokládá se, že k ukončení činnosti v této fázi trestního řízení by mohlo dojít v okamžiku, kdy bude rozhodovat vyšetřovatel buďto o zahájení trestního stíhání, nebo o odložení. S tím, že termín, dokdy toto rozhodnutí padne, vyšetřovatel sám stanovil v plánu vyšetřování na 10. července. Čili do 10. července by mělo být v této věci rozhodnuto, zda bude zahájeno trestní stíhání, či bude věc odložena. Jinak 15. 6. t. m. proběhla zpráva o stavu vyšetřování, kterou předává vyšetřovatel dozorující státní zástupkyni. Nemám informace o tom, že by zde v této fázi dozorující státní zástupkyně měla nějaké pochybnosti o tom, že nejsou plněny pokyny, které v této fázi vydala.

Tolik ode mne s tím, že rozhodnutí padne do 10. 7. V případě, že budou známy jakékoliv nové skutečnosti, které by mohly vést k odhalení toho, jakým způsobem se některé věci z vyšetřovacích spisů dostaly, začne inspekce v tuto chvíli opět konat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím druhého pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedo, pane poslanče, paní poslankyně, páni poslanci, mnohé, co bych říci měl, řekl už pan ministr Gross. Já jenom doplním, že v usnesení o odložení věci, tedy výsledek prověření oznamovatelů v dané věci nevytváří překážku věci rozsouzené. To je důležité. Věcně to vyplynulo z obsahu odpovědi pana ministra Grosse, já to zdůrazním.

To, že dozorová státní zástupkyně nebyla spokojena s rozsahem prověřování podnětu, je jasné už z odpovědi pana ministra Grosse, když uložila rozsah těch vyšetřovaných skutečností rozšířit a prověřit i nějaké další okolností. Obecně platí, že mezi dozorujícím státním zástupcem a vyšetřovatelem - a propříště po změnách, s nimiž vyslovila tato sněmovna souhlas, mezi policií a státním zástupcem - je vztah velmi intenzivní. Je to vztah policie, která bude provádět ty úkony, jimiž ji pověří státní zástupce, který ji bude řídit. S jistou nadsázkou můžeme říci, že policie zde bude vytvářet jakýsi servis pro státního zástupce, a tam samozřejmě jiné než pracovně velmi intenzivní vztahy nelze předpokládat.

Existují-li nějaké vztahy, jak by se jakoby naznačovalo z interpelace pana poslance Filipa, mezi dozorovou státní zástupkyní a vyšetřovatelem, to já nevím. Ač se snažím být věcně informovaným ministrem, tak dědem Vševědem být nemohu, ale v každém případě jestliže by oznamovatelé měli takové podezření nebo takovou obavu, mají právo využít tzv. dohledovou cestu nadřízeného státního zastupitelství. Dohled, který provádělo nad plynulostí řízení a prací státního zástupce Ministerstvo spravedlnosti takovým poznatkům a závěrům nenasvědčuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Znovu pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo, paní a pánové, děkuji za odpovědi oběma pánům ministrům. Jsem spokojen s odpovědí pana ministra spravedlnosti. U odpovědi pana ministra vnitra, která mě také uspokojila, bych chtěl říci, že když jsem slyšel ten termín 10. 7., dovolím si zopakovat, že trvám na nepřijetí odpovědi s tím, že bych případně interpeloval znovu, a myslím, že je jednodušší, když tu interpelaci podržíme při životě a dostanu např. výsledek prošetření k 10. 7., s tím bych se zcela spokojil.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP