(9.10 hodin)
(pokračuje Zahradil)

Jakkoli jsem považoval za svou povinnost pana ministra na toto upozornit, zároveň musím přiznat, že moje obavy, že by se snad mohlo jednat o konkordátní model smlouvy, se ukázaly jako liché, skutečně to není konkordátní model, takže v tomto ohledu mohu být zcela spokojen.

Ostatně dnes odpoledne v 16.00 hodin shodou okolností "církevní komise" zasedne pod předsednictvím pana ministra Dostála a bude se moci věnovat podrobněji projednávání onoho zatím neoficiálního textu, který je ještě před technickým parafováním.

Byl jsem také neoficiálně informován, že i druhá strana, to je Vatikán, má ještě nějaké připomínky a nějaké žádosti o dodatečné úpravy tohoto textu. Pokud je tomu tak, myslím si, že se otevírá docela dobrá možnost, aby i česká strana mohla ta místa, která já považuji za problematická, dodatečně upravit. Doufám, že se tak stane.

Z tohoto důvodu nenavrhuji žádné usnesení k odpovědi pana ministra na tuto interpelaci, protože - jak jsem řekl - se de facto postupem událostí, tak jak čas běžel, moje interpelace a hlavně ten nesouhlas staly neaktuální. Toto jsem považoval za nutné dodat a nenavrhuji žádné usnesení. Tím méně usnesení zamítavé. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně panu poslanci Zahradilovi. Táži se pana ministra, zda chce něco dovysvětlit. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych říci, že 5. června se uskutečnilo na Ministerstvu zahraničních věcí poslední, tedy 11. kolo expertních jednání mezi českou a vatikánskou delegací. Teprve během tohoto kola byla na expertní úrovni ukončena diskuse o textu smlouvy, která nyní bude předložena na obou smluvních stranách do příslušných schvalovacích procesů. Takže obava pana poslance Zahradila, že by nebylo možné text případně upravit, pokud by tam bylo něco znepokojivého, není myslím na místě.

Text bude nejprve po vnitroresortním připomínkovém řízení a po schválení naším kolegiem rozeslán všem ministerstvům do vnějšího připomínkového řízení, teprve potom předán vládě k projednání. Pochopitelně bude muset projít příslušným schvalovacím řízením v Parlamentu dříve, než bude poskytnut panu prezidentovi k ratifikaci. Ten text zahrnuje preambuli, články o uznání mezinárodněprávní subjektivity obou smluvních stran, zakotvení právního postavení katolické církve v ČR, odkaz na konfesní neutralitu ČR, právo církve na správu svých záležitostí a označení statutárních zástupců katolické církve v ČR. Pak tam jsou články o působení katolické církve v souladu s právním řádem ČR v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, sociální charitativní péče, vězeňství a ozbrojených sil .

Vzhledem k tomu, co tu sdělil pan poslanec Zahradil, chtěl bych říci, že nechci nijak minimalizovat roli vedoucího delegace, tedy náměstka Martina Palouše, ale v české delegaci zcela pochopitelně - vzhledem i ke gesci Ministerstva kultury - byli aktivní náměstek ministra kultury pan Novák a paní ředitelka Řepová, která byla zvláště aktivní, a příslušné články na straně delegace byly ve všech případech formulovány zástupci příslušných resortů, tedy Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí, zcela v souladu s právním řádem ČR.

Pokud jde o problematiku majetkoprávních vztahů a ekonomického zabezpečení katolické církve, je v článku 17 obsažen závazek ČR, že ČR na vnitrostátní úrovni tento problém vyřeší co možná nejrychlejších způsobem a připraví nový model ekonomického zabezpečení. Obsah toho je samozřejmě čistě na straně ČR.

Smlouva je potom ukončena standardními závěrečnými články o řešení sporů, mechanismu změn ve schvalovacím procesu atd.

Potvrzuji, že dnes v 16.00 hodin se sejde vládní komise pro otázky církví, která se bude zabývat současným textem. Potvrzuji rovněž, že 26. 6. ministr zahraničí Tauran přijal velvyslance Stropnického ve Vatikánu a sdělil, že vatikánská strana chce ještě uplatnit jisté připomínky. Hovořil - cituji - o vyčištění dikcí, ovšem do této hodiny jsme návrhy vatikánské strany neobdrželi a byli jsme informováni, že dojde ke schůzce, kde pravděpodobně věci budou předloženy, v pondělí 2. 7. I tady je indicie, že text není vryt do mramoru.

Závěrem mi dovolte říci, že jsem rád, že pan poslanec Zahradil uznal, že jeho obavy vyjádřené v písemné interpelaci, že jde o smlouvu typu konkordátu, se ukázaly liché. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Zahradil ještě jednou.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Já bych pouze chtěl vaším prostřednictvím poděkovat panu ministrovi Kavanovi za ujištění, že do toho textu bude ještě možno vstupovat, že bude procházet ještě určitým připomínkovým řízením, a že se tedy nejedná o uzavřenou záležitost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP