(15.30 hodin)
(pokračuje Pleva)

Další věc je jakýsi přístup k tomu, že budeme bránit vývozu předmětů kulturní hodnoty. A kolega Rozehnal již říkal, je to skutečně téměř všechno starší 50 let, v některých případech 70 let, čeho se dotýkáme, co je kolem nás - jsou to téměř všechny předměty. Dokonce může ministerstvo podle novely samo dát podnět k prohlášení za kulturní památku a chránit ji podle zvláštních zákonů, to je podle zákona památkového. Ale přitom se tam neříká to "B" k tomu "A", že ministerstvo v takovém případě je povinno vykoupit ten předmět. To se tam neříká, protože ministerstvo na to nemá peníze, ale pokud chceme vlastníka nějakým způsobem omezovat v jeho vlastnických právech, mělo by tak být činěno vždy za náhradu. To se tady bohužel nečiní. A pak je zde ještě jeden další a velmi vážný problém, na který chci upozornit, a připomínám, že jsem na tento problém již upozorňoval při projednávání tohoto zákona v minulém volebním období.

My tento zákon přijímáme proto, abychom alespoň nějakým způsobem ochránili své kulturní dědictví. Doufám, že ho nepřijmeme proto, abychom ztrpčovali život vlastníkům těchto památek, ale proto, aby zde také něco v této republice zůstalo pro další generace. Pak ale nerozumím tomu, proč neustále na rozdíl od zemí, které zde pan ministr jmenoval, bráníme dovozu těchto věcí do České republiky. My sice zabraňujeme vývozu, ale když chce někdo něco nelegálně vyvézt, tak si samozřejmě velmi pravděpodobně cestičky najde, ale když chce někdo něco dovést do ČR, a jsou to většinou předměty, které vznikaly v ČR, ať je to české sklo, český nábytek starožitný a další tyto věci, které mají samozřejmě největší hodnotu v ČR a dají se mnohdy zvýhodněně nakoupit v Rakousku, v Německu, jinde se dají pořídit taky, ale my dovozu těchto věcí, těchto předmětů kulturní hodnoty bráníme tím, že na ně uvalíme 22% daň z přidané hodnoty. Pak se samozřejmě dovážet tyto předměty nevyplatí.

Domnívám se, že bychom se měli pokusit ve druhém čtení, a proto také chci, abychom tento zákon propustili, odstranit některé předem zde zmíněné nedostatky, ale také odstranit tento nedostatek, to znamená, pokud je účelem tohoto zákona, aby zde zůstávalo nějaké kulturní dědictví, musíme nejenom bránit vývozu, ale musíme také umožnit dovoz věcí, které mají kulturní hodnotu na území ČR.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Návrhy na zamítnutí ani na vrácení nezazněly, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 154 poslanců pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento zákon propustili do druhého čtení a přikázali ho k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji předkladatelům panu ministru kultury Pavlu Dostálovi i panu zpravodaji Rozehnalovi.

 

Končím projednávání bodu 45 a dostáváme se k řádně schválenému programu, a to k bodu 31, který jsem už avizoval před nucenou přestávkou po poledním zahájení, a tím je

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prvé čtení. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Cílem předloženého vládního návrhu novely atomového zákona je harmonizovat stávající atomový zákon s právem Evropského společenství a odstranit tak dílčí rozdíly ve slučitelnosti právních předpisů Evropského společenství a národní legislativy v oblasti mírového využívání jaderné energie, a to na základě výsledků vyplývajících se screeningu příslušných předpisů s atomovým zákonem a jeho prováděcích předpisů.

Navržená právní úprava je zaměřena na oblast radiační ochrany, havarijní připravenosti, mezinárodního pohybu radioaktivních látek, kontaminace potravin a krmiv radionuklidy. Dále tato novela transponuje některé závazky mezinárodní smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě smlouvy o nešíření jaderních zbraní.

Navrhovaná právní úprava si vyžádá nároky na státní rozpočet v rozsahu a struktuře, které jsou uvedeny v obecné části důvodové zprávy, avšak oproti předloženému textu došlo už ke zpřesnění finančních prostředků požadovaných ze státního rozpočtu v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na příští rok a v souvislosti s čerpáním letošního roku. Monitorování radiační situace na území státu si vyžádá ročně 48,2 milionu Kč, na krytí provozních nákladů a na obnovu zařízení dále 142 milionů korun v letech 2002 a 2006. Pro obnovu stávajícího přístrojového vybavení, pro lékařské aplikace ionizujícího záření se v letošním roce počítá pouze s 91 miliony oproti původně plánovaným 670 milionům.

Pro rok 2002 se plánuje částka 1 miliarda 800 milionů a pro rok 2003 částka 1 miliarda 410 milionů.

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána.

Přijetím dnes předložené novely atomového zákona, po níž budou následovat legislativní změny v prováděcích předpisech k atomovému zákonu, se dosáhne plné slučitelnosti atomového zákona a jeho prováděcích předpisů s příslušnými předpisy Evropského společenství.

Dovolte mi, abych potrhl základní situaci, to jest, jedná se skutečně pouze o technickou novelu, která nezasahuje do podstaty zákona, kterou šetří, a tato novela je určena - nebo je vyvolána - především potřebou sladit naše zákonodárství s mezinárodním zákonodárstvím a mezinárodními smlouvami.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové. Mohu potvrdit to, že i já vnímám tuto normu jako normu technickou, která se má přiblížit - nebo má realizovat komparaci s právem Evropské unie, nicméně cítím za povinnost říci některé obecné oblasti, které bych velmi rád podrobil podrobnějšímu zkoumání, a to až v druhém čtení poté, kdy předpokládám, že tento návrh by měl do druhého čtení postoupit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP