(14.30 hodin)
(pokračuje Jirousová)

Praktický lékař by pak měl být schopen ostatním odborníkům - což by podle mého názoru měla být jeho povinnost - poskytnout kvalitní informace. U gynekologa a stomatologa mají takové informace cenu jen tehdy, jsou-li poskytnuty akutně, to znamená, že písemné vyžádání je neefektivní.

Informační povinnost zdravotních pojišťoven vůči praktickému lékaři a praktickému lékaři pro děti a dorost je nesporně správná. Za úvahu stojí dát povinnost poskytovat výsledky vyšetření a ošetření registrujícímu lékaři nebo praktikovi a dětskému lékaři ze strany odborníků. Jsem si vědoma, že tento návrh by narážel na některé problémy, zvláště ekonomické, pokud by tyto informace měly být posílány poštou a podobně. To zřejmě vedlo kolegy k návrhu povinného poskytování informací na požádání ze strany zdravotní pojišťovny.

Nicméně návrh novely zákona jsem přivítala a lze o některých sporných bodech diskutovat - jak už řekl pan předkladatel - ve výborech ve druhém čtení. Novelu doporučuji postoupit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Proto se táži, kdo se hlásí z místa. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Táži se pana poslance Čevely jako předkladatele, zda hodlá vystoupit. Není tomu tak. Paní zpravodajka také ne.

Žádné návrhy na zamítnutí ani na vrácení nezazněly. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 130 poslanců, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh propustili do druhého čtení a tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji panu předkladateli i paní zpravodajce. Končím projednávání bodu č. 40.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

41.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše,
Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
/sněmovní tisk 909/ - prvé čtení

 

Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych za předkladatele uvedla návrh zákona. Důvodem tohoto návrhu je určitý historický okamžik převodu zřizovatelské i vlastnické kompetence ke školám a školským zařízením, dosud zřizovaným státem, na kraje, a to škol a zařízení, které jsou zatíženy určitým vnitřním dluhem. Je známým faktem, že se jedná o školy, které jsou vnitřně zadlužené a vykazují účetní ztráty. Tyto ztráty ovšem vznikly bez přičinění nových zřizovatelů, krajů, a měli bychom se tedy zabývat tím, zda je možné tuto situaci řešit pokud možno tak, abychom nemuseli zatížit státní rozpočet dalšími výdaji.

Je třeba vyjít ze skutečnosti, jak tyto ztráty vznikly. Vznikly tak, že školy byly povinny vytvářet odpisy investičního majetku podle zákona č. 563/1991. Na krytí těchto odpisů měly školy využívat příjmy, které samotné školy svou činností vytvářely, nebo z příjmů, které byly příspěvkem zřizovatele. Ovšem tento příspěvek zřizovatel v dnešní podobě jako součást státního příspěvku na provoz dával školám dlouhodobě v nedostačující výši. Dlouhodobě nezohledňoval rostoucí provozní výdaje ani ve výši inflace.

Přiznejme si, že bohužel ani Poslanecká sněmovna v rámci schvalování státního rozpočtu nenašla politickou vůli k podstatné změně. Přitom je nutné přiznat, že jde o části těchto účetních ztrát, o ztráty umělé, neboť jsou vykazovány jako odpisy z nově vybudovaných a rekonstruovaných majetků, kde reprodukce rozhodně nebyla zanedbána. Jsme tedy nyní v situaci, kdy jsou takto "zadlužené" majetky, ať už uměle, nebo reálně, ale v každém případě vykazující ztráty, převáděny na kraje. Stanou se příspěvkovou organizací kraje a budou hospodařit podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů podle zákona č. 250/2000 a zákona o krajích č. 129/2000. Zde jsou pravidla nastavena tak, že by převedené ztráty měly významný dopad na rozpočet kraje v dalším období.

Upozorňuji, že jsme v situaci, kdy noví nabyvatelé, tedy kraje, nemají vlastní příjmy a nenesou zodpovědnost za vytvořené účetní ztráty takto jim převedených škol. Proto navrhujeme odstranit tyto ztráty tím, že budou převedeny na vrub fondů, které školy jako příspěvkové organizace vytvářejí, to je na vrub fondu investičního majetku, fondu rezervního, fondu odměn, resp. na vrub fondu oběžných aktiv.

Jde o návrh, který je spíše technické povahy a nemá dopad do státního rozpočtu. Přesto by pomohl vyřešit vzniklé komplikace. Nikdo totiž zatím neřekl, jakým způsobem se budou tyto ztráty řešit, kdo je bude hradit.

Pokud se tedy Poslanecká sněmovna rozhodne tímto návrhem zákona zabývat, měli bychom uvažovat také o dalším postupu v odpisování u příspěvkových organizací, v tomto případě již krajů. Jak školy budou nadále udržovat svůj majetek? Naskýtá se otázka, zda forma odpisů je tím nejefektivnějším způsobem.

Kolegyně a kolegové, doporučuji, abyste tento návrh zákona propustili do druhého čtení. Z povahy věci navrhuji, aby byl přikázán výboru rozpočtovému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, předstupuji před vás jako zpravodaj sněmovního tisku 909. Jedná se o velice krátkou novelu, a proto se domnívám, že seznamovat vás s ní by bylo zbytečným nošením dříví do lesa. Proto si dovoluji vás seznámit pouze s usnesením vlády, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 909/1. Stanovisko vlády je souhlasné s tím, že doporučuje tři legislativně technické úpravy.

Na závěr si dovolím jen jednu poznámku. Dlouho jsem přemýšlel o důvodech a pohnutkách, které vedly autory k podání tohoto návrhu. Žil jsem totiž v bláhové představě, že organizace jsou na kraje převáděny kompletně, tzn. včetně jejich a jimi vytvořených fondů. Pravda je patrně jiná. Proto žádám vládu, aby příště vážila slova o vytunelované zbídačené zemi a spíše si dala pozor na to, v jakém stavu a jak jsou krajům předávány tyto organizace. Existuje totiž staré české přísloví "s čím kdo zachází, tím také schází".

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP