(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegy a kolegové, je 17 hodin. Budeme pokračovat v bodě

 

89.
Ústní interpelace

 

na členy vlády České republiky. V tuto chvíli nám zbývá ještě šest přihlášených. Jako první uděluji slovo paní poslankyni Aleně Páralové. Interpelovaným ministrem je ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, a to ve věci prováděcích předpisů k zákoníku práce. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení páni poslanci, omlouvám pana ministra Špidlu, který zde není, protože jsme se dohodli, že mi odpoví písemně na mou interpelaci, protože je zaneprázdněn.

Vážený pane ministře práce a sociálních věcí, dne 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti zákoník práce a dodnes k tomuto zákoníku práce chybí řada prováděcích předpisů. Již jednou jsem vás z tohoto důvodu interpelovala. Přislíbil jste mi nápravu. Proto se vás ptám, v jakém stavu jsou prováděcí předpisy k zákoníku práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. V souladu s ustanovením § 111 odstavce 7, který stanoví, že není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen, máte nárok na písemnou odpověď, kterou je interpelovaný povinen vám dodat do 30 dnů.

Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Svatomír Recman, interpelovaným je ministr financí Rusnok, a to ve věci předložení nového zákona o družstevních záložnách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, Poslanecká sněmovna požádala vládu České republiky o zpracování nového zákona o družstevních záložnách do konce roku 2000. Vláda si stanovila svůj vlastní termín, ale ani ten nebyl předložen. Dnes máme květen 2001, to znamená pět měsíců po termínu stanoveném Poslaneckou sněmovnou, vláda návrh zákona neprojednala a nemají ho k dispozici ani poslanci.

Svou interpelaci bych rozdělil do dvou dotazů. Za prvé - v jakém stavu je příprava nového zákona o družstevních záložnách, to znamená, jestli je v této chvíli již zpracováno paragrafované znění. Za druhé - jaký termín bude pro Ministerstvo financí konečný pro předložení nového zákona do vlády a následně pak po jeho projednání ve vládě předložený poslancům Poslanecké sněmovny. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má ministr financí pan Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane poslanče, páni poslanci, k problematice další novelizace zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, bych chtěl nejprve připomenout, že na základě krize, která nastala v sektoru družstevního peněžnictví a do které se tento sektor dostal v důsledku nesolventnosti některých velkých družstevních záložen, přijala vláda usnesení ze dne 28. 6. 1999 č. 663, kterým uložila vypracovat návrh novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve vazbě na předpisy Evropských společenství. Tato novela zákona měla odpovídajícím způsobem zachytit veškeré pozitivní i negativní poznatky z dosavadní činnosti těchto družstev.

Rozsáhlá novela zákona, na které významnou měrou participovalo i Ministerstvo financí, pak byla přijata Parlamentem a publikována pod číslem 100/2000 Sb. s účinností od 1. 5. 2000. Tato novela významně přispěla k zamezení opakování v podstatě všech příčin, které družstevní peněžnictví přivedly téměř ke kolapsu, odstranila většinu legislativních mezer původního zákona a v rámci daných možností vytvořila prostor pro řádné fungování alespoň zdravých družstevních záložen. Zpřísněná regulace družstevních záložen omezila činnosti družstevních záložen, zejména pokud jde o zakládání dceřiných společností, které - jak je známo - byly jedním z hlavních způsobů řekněme "tunelování" tohoto sektoru finančního trhu.

Problematika družstevního peněžnictví v současné době neleží podle našeho názoru v legislativních úpravách, ale spočívá především v nedostatečné kvalitě činnosti jednotlivých družstevních záložen. V podmínkách České republiky, kdy většina vkladů členů družstevních záložen je nedobytná, je tvorba právních předpisů v této oblasti téměř obtížná. Sektor ztratil důvěru veřejnosti a v podstatě i mnozí odborníci ho považují v této situaci za neperspektivní.

V současné době Ministerstvo financí připravuje další novelu zmíněného zákona. Účelem této novely by mělo být přiblížit tento zákon požadavkům evropského práva. Jeho podstatným rysem bude harmonizace s bankovními směrnicemi Evropských společenství. Novela proto zpřísní, resp. omezí předmět činnosti družstevní záložny.

Do momentu nabytí účinnosti smlouvy o vstupu České republiky do Evropské unie novela dává základ pro transformaci družstevních záložen tak, aby po vstupu České republiky splňovala podmínky konsolidované bankovní směrnice č. 200/12/EC. Jde v podstatě zejména o požadavek minimálního základního kapitálu. Půjde o to, že v novele navrhneme zvýšit tento základní kapitál nejprve na nižší částku, po vstupu České republiky do Evropské unie pro každou jednotlivou družstevní záložnu na požadovanou částku, kterou požadují zmíněné bankovní směrnice Evropských společenství. Dále novela zvýší limit pojištění vkladů a jeho rozšíření pojištění. Rozšíří dále možnosti nabývání taxativně určených cenných papírů.

K přípravě této harmonizační novely, která by nás měla přiblížit k bankovním směrnicím Evropských společenství, lze dále uvést, že tato směrnice se vztahuje na každý subjekt, který přijímá jakékoli splatné prostředky od veřejnosti. Již na screeningových jednáních - na jednáních, kde byla porovnávána naše legislativa s evropskou legislativou - bylo potvrzeno, že předmět činnosti záložen podle našeho zákona představuje takovéto přijímání vkladů od veřejnosti, tudíž se na něj tato bankovní směrnice Evropských společenství vztahuje. Z toho důvodu budou po našem vstupu do Evropské unie na družstevní záložny aplikována tato pravidla s mnoha přísnými požadavky, kterým dnešní záložny zřejmě nejsou schopny vyhovět. K dalšímu fungování družstevních záložen je proto nutno zajistit jejich postupnou transformaci pod působnost této bankovní směrnice.

Navrhovaný zákon je nezbytné přijmout především z důvodu harmonizace. Výsledkem přijetí zákona bude taková úprava sektoru družstevního peněžnictví, která umožní, aby Česká republika dostála těmto závazkům. Přijímání vkladů od členů družstevních záložen bude ponecháno v dosavadním právním režimu. Poskytování úvěrů bude možno provádět za podmínek, které určí právní předpis vydaný Ministerstvem financí.

Harmonizace zmíněného zákona č. 87/1995 Sb. s předpisy Evropských společenství přinese značný problém pro udržení existence spořitelních a úvěrních družstev při již zmíněné nedůvěře a pravděpodobně neschopnosti mnohých z těchto institucí realizovat tyto náročné požadavky. Bude proto nutno se připravit na možnost, že tento sektor nebude z valné části schopen se plně přizpůsobit novým zákonným podmínkám. Na tuto eventualitu bude pamatováno v přechodných a závěrečných ustanoveních zmíněné novely.

Účinnost zákona je stanovena tak, aby od přijetí zákona byl dostatečný časový prostor pro přípravu a k přizpůsobení sektoru družstevních záložen novým právním podmínkám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP