(16.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Vzhledem k tomu, že máme v Poslanecké sněmovně novelu zákona o azylu, kterou současně otevíráme zákon o policii, bude-li pan ministr vnitra připraven se této problematice věnovat v rámci této novely, já jsem připraven tento pozměňovací návrh vám předložit ke stažení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan ministr Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni kolegové, paní kolegyně, navazuji na slova pana místopředsedy Langera. Nejprve bych chtěl říci, že ty návrhy, které přednesl pan místopředseda Langer, jsou návrhy, které nepochybně mají svou logiku, a je zapotřebí vysvětlit situaci, která vznikla po novele zákona o Policii České republiky a řešit ji, a věcně návrhy, které zpracovávali pracovníci BIS, jsou věci, které musíme umět v našem právním řádu ošetřit tak, aby BIS mohla účinně vykonávat funkce, které jsou jí zákonem svěřeny.

Problém je v tom, že dosavadní diskuse nad novelou trestního řádu byla dosti komplikovaná, vznikl poměrně vyvážený kompromis, který je vyjádřen v usnesení ústavně právního výboru a v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. V tuto chvíli otevírat další téma, které je poměrně citlivé, by mohlo ohrozit celou novelu. Nicméně by nemělo dojít k nějakému časovému zpoždění tak, abychom skutečně BIS nelimitovali v jejích činnostech, a tady jsem právě nabídl možnost, že zákon o azylu je zákon, který jsme v prvním čtení již projednali, který by ve druhém čtení měl být na červnové schůzi Poslanecké sněmovny, a tam bychom mohli projednat a do té doby připravit i návrhy, které věcně zcela odůvodněně pan místopředseda Langer předložil. V tuto chvíli bych chtěl jasně deklarovat, že chceme na návrzích pracovat, že časový skluz nebude příliš velký a že zvládneme všechno v rámci novely zákona o azylu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi vnitra za konstruktivní přístup, a proto bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu o souhlas se stažením mého pozměňovacího návrhu pod písmenem G3 až 6. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Langerovi. Hlásí se někdo dále do rozpravy ve třetím čtení? Žádnou přihlášku neregistruji, rozpravu končím a udílím slovo panu ministru spravedlnosti Jaroslavu Burešovi k závěrečnému slovu.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, budu stručný, jak to vyžadují i pravidla před třetím čtením.

Již při projednávání novely trestního řádu v rámci druhého čtení jsem zdůraznil, že základem hlasování je komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru, který je výsledkem širokého a věcného projednání novely trestního řádu, a to také díky tomu, že ústavně právní výbor přizval poměrně široké spektrum odborníků, kterým bylo umožněno se tohoto projednávání zúčastnit. Ostatní pozměňovací návrhy filozofii trestního řádu nemění a vyjádřím se k nim v souvislosti s hlasováním o jednotlivých bodech.

To ale neplatí a platit nemůže pro pozměňovací návrhy, které přednesla paní poslankyně Machatá. Ty bych zhodnotil jednou větou. Tento pozměňovací návrh zní: Žádnou novelu trestního řádu nedělejte a nechte trestní řád být, tak jak je.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám prostor se závěrečným slovem zpravodajovi, poté bych ho požádal, aby nás seznámil s procedurou hlasování a přednesl následně jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já se, dámy a pánové, domnívám, že čas závěrečných slov je využitelný racionálnějším způsobem, že totiž okamžitě předložím návrh procedury.

Jak víte, bylo podáno několik desítek pozměňovacích návrhů, věc není co do procedury jednoduchá a trestní řád není co do materie jednoduchou právní normou. Pokusím se navrhnout vám takovou proceduru, která by byla co nejméně komplikovaná. Doporučoval bych postupovat takto:

Nejprve bychom hlasovali o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A s výjimkou těch pozměňovacích návrhů, které mají vazbu na nějaké protinávrhy nebo jejichž přijetím by jiné návrhy byly vyloučeny. To jsou pozměňovací návrhy A9, pozměňovací návrh A25, pozměňovací návrh A46.

U pozměňovacích návrhů A42, 44 a 45 je věc poněkud složitější. Tam totiž existuje jasná vazba mezi návrhem A44 a A45. To musí být hlasováno společně, avšak A44 a A45 je v rozporu s B4. A protože B4 v úpravě pozměňovacího návrhu E1 doporučuje jak pan ministr, tak zpravodaj, tak navrhuji nejprve hlasovat E2, potom A42 společně s B4 a E1.

Zapomněl jsem jednu věc. Jako úplně první pozměňovací návrh by měl být hlasován návrh G2, protože je to pozměňovací návrh k části usnesení ústavně právního výboru.

Dále by měl být hlasován návrh B1 z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, B2, B3 bude hlasováno, pokud nebude vyloučeno už přijetím předcházejících pozměňovacích návrhů, B2 je vyloučen přijetím A9 a B3 je vyloučen přijetím A25, a protože B (?) A9 a A25 budeme hlasovat zvlášť, tak tam nevznikne nekorektnost. Návrhy C1 až C4 bychom měli hlasovat společně, to jsou legislativně technické připomínky, návrh D by následoval. Pokud jde o návrhy E, ty už bychom měli mít v této fázi vyřešeny. Návrh F1 ve variantě 1 je jediným návrhem, jak potvrdila paní poslankyně Machatá, který obsahuje přes sto bodů, byl by nehlasovatelný při přijetí kterékoliv části A, návrh F2 rovněž tak. Návrh G1 je nehlasovatelný, návrh G2 bychom měli mít vyřešen prvním hlasováním, návrh G3 až G6 vzal pan poslanec Langer zpět.

Složitá situace je u návrhů pana poslance Doležala jednak tím, že doznaly legislativně technických úprav přednesených ve třetím čtení, a jednak tím, že ve skutečnosti nejde pouze o čtyři návrhy, ale o osm návrhů. O nich bychom postupně hlasovali tak, jak byly časově podány. To je mnou navržená procedura.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda jsou nějaké výhrady vůči proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj poslanec Výborný. Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Nežádá-li pan místopředseda, aby měl přednost ve svém vystoupení, já se domnívám, že naše námitka možná bude společná. Mám jednak návrh na změnu procedury, a to v případě pozměňovacího návrhu B2, který ve skutečnosti se týká § 88A a má tři odstavce. Prosila bych, zda bychom tyto odstavce mohli hlasovat odděleně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP