(15.20 hodin)

(pokračuje Petr)

Soudím, že na závadu bylo to, že nový zákon, který tak výrazným způsobem zasahuje do vžitých atributů, neměl uspořádán seminář, kde by od nejširší obce ať už podnikatelů, tak také těch, kteří se zúčastňují zakázek, ale také od Svazu měst a obcí byly vyslechnuty připomínky, které mohly být do uvedeného zákona zapracovány.

Členové hospodářského výboru měli řadu konzultací s předkladatelem uvedeného zákona. Myslím si, že předkladatel zákona slíbil, že celou řadu věcí, které zní nejasně, mnohdy až paradoxně, je schopen akceptovat v rámci pozměňovacích návrhů, které budou dány poslanci nebo v jednotlivých výborech.

Zmínil bych se o několika oblastech, kde bylo dosaženo takovéto dohody. Myslím si, že tím se posouvá jednání o tomto zákonu poněkud do jiných oblastí, než jak hovořili moji předřečníci. Za prvé si myslím, že zákon je poněkud nemilosrdný k malým a středním firmám a firmám začínajícím, protože pro tyto firmy předložit ve výběrovém řízení všechny potřebné podklady je někdy nemožné, někdy by to bylo velmi složité. Ale je možné dosáhnout konsensu v tom, že limity, kterých se tento zákon netýká, je možno zvednout, takže malí a začínající podnikatelé by měli mít především svou oblast činnosti v zakázkách, které se týkají limitu, jež neřeší tento zákon.

Pochopitelně že je třeba také vhodně precizovat oblast, kdy v rámci užší soutěže sice všichni splní kvalifikaci, ale počet zájemců je omezen a je menší než počet těch, u kterých je kvalifikace splněna. Pak by mohlo docházet k tomu, že do užší soutěže budou vybráni pouze ti, kteří vyhovují řekl bych zadavateli, a nechtění uchazeči by mohli být ze soutěže vyloučeni. I v této oblasti bylo dosaženo konsensu. Domnívám se, že tato oblast je v rámci pozměňovacích návrhů řešitelná.

Pochopitelně, jak už říkali někteří z předřečníků, je jistým paradoxem, že v jednom a tomtéž paragrafu je použito názvu dvou peněžních jednotek. Jednou je to název zvláštní práva čerpání, podruhé jsou to eura, ale v této záležitosti již bylo dosaženo konsensu, že to bude jednoznačně euro.

Pro širokou veřejnost bylo do jisté míry nejasné znění, jak se stanoví cena předmětu zakázky u zboží a služeb. Nově předložená formulace, která vzešla od některých členů hospodářského výboru, dokonale tento nedostatek eliminuje.

Pokud se týká ustanovení o požadavku na výkon zadavatelské a hodnotitelské činnosti, byla již zde řečena mými předřečníky řada připomínek. Za nejzávažnější chápu to, že není možné - zejména u municipalit - svalovat zodpovědnost jak za zadání, tak za výběr na nějakou odbornou komisi, ale rozhodující tíhu odpovědnosti za nakládání s veřejnými prostředky by v každém případě měli nést zastupitelé. Domnívám se, že požadavky, které vznikly ze Svazu měst a obcí, byly přislíbeny zpracovatelem, že budou akceptovány.

Soudím, že bylo jistou chybou, že v novém zákoně nejsou zohledněny pozměňovací návrhy, které byly touto sněmovnou přijaty v květnu ke stávajícímu zákonu 199/1994, které se týkaly oblasti telekomunikací, protože se nedomnívám, že by bylo vhodné, aby sněmovna v průběhu dvou měsíců výrazným způsobem měnila svůj názor. I v této záležitosti je příslib zpracovatele, že bude akceptována novela zákona 199/1994, která byla touto sněmovnou po vrácení Senátem schválena v květnu.

Ve výčtu připomínek k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsem se snažil poukázat podle mého soudu na některé nedostatky nebo nepřesné formulace návrhu nového zákona. Uvedené, ale i jiné připomínky k zákonu však byly konzultovány s předkladatelem zákona, který je ochoten je akceptovat, pokud budou podány formou pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců nebo výborů.

Vzhledem k uvedeným okolnostem doporučuji postoupení tohoto zákona do druhého čtení a prodloužení lhůty o 20 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Petrovi. Slovo má pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych vás upozornit, že poslední novela zákona o zadávání veřejných zakázek nabyla platnost 1. 7. 2000, tedy před necelým rokem. Tento zákon má podle vládního návrhu vstoupit v platnost 1. 7. 2001, tedy rok po vstoupení poslední novely v platnost.

Jaké jsou důvody novely zákona o zadávání veřejných zakázek, se nás tady snažil přesvědčit pan ministr, někteří jeho kolegové, ale já si myslím, že základní důvody, proč je zákon přijímán, jsou, aby utrácení veřejných peněz bylo srozumitelné, aby bylo otevřené a samozřejmě - protože se snažíme vstoupit do Evropské unie - bylo harmonizované se zákonodárstvím Evropské unie.

Pokud se týká posledního bodu, od vstoupení v platnost poslední novely zákona se nic neodehrálo, žádná nová novela přijata nebyla v rámci Evropské unie, naopak je signalizováno, že v roce 2002, tedy v příštím roce, dojde ke změně. Jenom upozorňuji, že přistoupíme-li na tuto novelu, budeme dělat za rok novelu novely. Tím se vracím k oné srozumitelnosti, protože kromě toho, co zde říkali moji předřečníci, resp. někteří moji předřečníci - omlouvám se těm, kteří návrh novely podporovali - chci ještě vypíchnout, že srozumitelnost se totálně vytratí. Možná že je to záměr.

Když jsem si přečetl slova ministra dopravy - velmi mě mrzí, že zde není, protože jsem prostřednictvím paní předsedající mu chtěl vyřídit, že se velmi ztotožňuji s jeho názorem, že zákon o zadávání veřejných zakázek je vlastně cestou, jak osobní zodpovědnost nahradit kolektivní nezodpovědností. Nicméně chceme-li do Evropské unie, touto cestou jít musíme, ale pak touto cestou musí jít nejen vláda, ale i členové vlády. Proto, jestli dovolíte, v té srozumitelnosti naprosto nevěřím tomu, že prováděcí vyhláška tvořená touto vládou přispěje ke srozumitelnosti a k otevřenosti.

Rozumím tomu, že zájmové skupiny, alespoň některé, návrh zákona podporují. Upřímně řečeno, být člověkem, který podniká v oblasti zadávání veřejných zakázek, ucházení se o veřejné zakázky, mnu si ruce, neboť novela novely je tak nesrozumitelná, tak mění terminologii, tak mění strukturu zákona, že se v tom opravdu vyzná jenom ten, kdo je velmi zájmová skupina - na rozdíl od těch, kteří nepatří do té zájmové skupiny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP