(14.50 hodin)

(pokračuje K. Vymětal)

Například je zaveden pojem "jednací řízení". Ale uvnitř zákona se zavádí další pojem "jednací řízení s uveřejněním" a potom "jednací řízení bez uveřejnění".

V § 20 nazvaném "Předběžné oznámení" je na konci uvedena věta: "Oznámení užší soutěže a oznámení jednacího řízení s uveřejněním." A to je vše. Zřejmě tato věta do § 20 nepatří a jedná se spíše o nadpis pod § 21, ale kdo ví.

V § 41 "Zadávací dokumentace" je v odst. 1 uvedeno, že - cituji - "zadávací dokumentace nesmí obsahovat požadavky na řešení předmětu veřejné zakázky".

O dva paragrafy dál, v § 43, se píše. Opět cituji: "Zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci uvést alespoň minimální požadavky na variantní řešení předmětu veřejné zakázky." Nevím jak vy, ale já vidím dost velký rozdíl mezi slovy "nesmí" a "je povinen". Předkladatel zřejmě tato slova vidí jako totožná. Nevím, kdo nás porovná, ale jsem přesvědčen o tom, že takto zákon nemůže být schválen, i když jej vláda schválila.

V § 41 odst. 1 je uveden další hlavolam. Píše se: "Zadavatel je povinen poskytnout na žádost uchazeče nebo zájemce vysvětlení k zadávací dokumentaci, a to nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty pro předložení nabídek. Toto vysvětlení zadavatel poskytne nejpozději do 6 dnů od obdržení žádosti všem uchazečům nebo zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta." Tak to abych se picnul, která lhůta vlastně platí. Možná, že předkladatel vložil do tohoto znění ducha, podle kterého by měli obdržet ono vysvětlení všichni uchazeči a zájemci jen mimo toho, který o vysvětlení požádal. Ten si asi počká až na 6 dnů před uplynutím lhůty pro nabídky. Zajímavý, opravdu zajímavý duch zákona.

Paragrafem 51 se zavádí nový systém hodnotících komisí, kterým se ruší dosavadní systém komisí na různých stupních výkonné moci podle hodnoty zakázky, jak jsme na to zvyklí. Nově si komise sestavuje zadavatel sám nejméně z tří naprosto nezávislých odborníků, u kterých stačí, že to čestně prohlásí, a pak už se mohou chovat naprosto nečestně, protože zastupují pouze a jenom sami sebe. To považuji vzhledem k veřejnosti zakázky za naprosto nepřijatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Prosím všechny diskutující poslance, aby odešli diskutovat kamkoliv jinam, hlavně ze zasedací místnosti.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. V § 82 se pojednává o ověření odborné způsobilosti. Podle znění tohoto paragrafu fyzické osobě, která úspěšně vykoná zkoušku, vydá Ministerstvo pro místní rozvoj osvědčení a zapíše ji do seznamu odborně způsobilých osob, kde podle tohoto paragrafu zapíše i identifikační údaje o zaměstnavateli. Leč fyzická osoba nemusí mít zaměstnavatele, a co tam potom ministerstvo napíše, nevím, když mu to přímo ukládá zákon. To ví snad jen duch tohoto zákona.

V § 85 - 90 se zavádí další zcela nový pojem - "kvalifikovaný podnikatel". Zavádí se dokonce jejich registr, povinnosti a sankce, ale nikde v zákoně se neuvádí, pokud jsem to nepřehlédl, k čemu takový kvalifikovaný podnikatel je. Nikde jinde v zákoně se totiž tento pojem nevyskytuje a mám vážné pochybnosti o smyslu tohoto pojmu podle znění oněch paragrafů.

Mohl bych ještě uvádět další nesrozumitelnosti v návrhu zákona. Zmíním se ještě o jednom. Celkem, dámy a pánové, jedenáctkrát je v zákoně zmocněno Ministerstvo místního rozvoje vydáním prováděcí vyhlášky, kterou mají být stanoveny i povinnosti, což považuji za nepřijatelné. Povinnosti by měly být uvedeny přímo v zákoně, jinak by totiž mohl mít celý zákon jen jeden paragraf, který by zněl: "Zadávání veřejných zakázek se řídí tímto zákonem, k němuž všechny prováděcí přihlášky vydá Ministerstvo pro místní rozvoj." A dost.

Kvalitu prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj je možno vysledovat v předloženém návrhu, kde v § 5 se uvádí, že podrobnosti obsahu zadávací dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 6. V příloze č. 6 je ale uvedena pouze zadávací dokumentace pro stavbu a žádná jiný. Takže návrh vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj vůbec nenaplňuje zmocnění navržené v zákoně.

Dámy a pánové, myslím si, že už dlouho jsme neměli na stole tak špatný, nelogický, nesrozumitelný a nečeský návrh zákona. Rozumím tomu, že vláda chce problematiku veřejných zakázek řešit nově podle legislativy Evropské unie. Nerozumím ale tomu, proč nepředloží překlad této problematiky do českého jazyka tak, aby tomu Češi rozuměli. Vždyť zákony Parlament České republiky přijímá pro občany České republiky a pro území České republiky, a ne pro Evropskou unii. Nebo je to pro vládu České republiky tak těžké?

Ze všech uvedených důvodů navrhuji předložený návrh zákona vrátit vládě k dopracování.

Dámy a pánové, to je výsledek mého zkoumání v lednu letošního roku. Jsme právě o čtyři měsíce dále, v zásadě se nic moc nestalo, ale přece jenom se něco stalo. Obdržel jsem prostřednictvím předsedy našeho klubu 22. 5. stanovisko Svazu měst a obcí České republiky - mohu předložit - které píše jeho předseda Ing. Oldřich Vlasák. Na třech stranách, když jsem to četl, tak jsem se v duchu začal smát, protože jsem měl pocit, že pánové z vedení Svazu měst a obcí opisovali z toho, co jsem si připravil na jednání k tomuto návrhu zákona. Já bych se s vámi podělil snad pouze o tři věty z tohoto stanoviska, ze začátku, zprostředka a z konce.

Pan předseda zde píše: "Návrh zákona je mnohem méně přehledný a celý proces zadávání veřejných zakázek by byl v jeho podání složitější a formálnější." A teď tady píše všechny další důkazy pro toto tvrzení.

Sáhnu doprostřed. Pan předseda píše: "Když se ovšem nyní výklad zákona - toho stávajícího - jakž takž ustálil, přichází vláda se zcela novým a z hlediska běžného uživatele zákona mnohem složitějším a nepřehlednějším textem, jehož výklad a aplikace v praxi si odbornou způsobilost v mnoha případech skutečně téměř vyžaduje."

A teď sáhnu až na samý konec dopisu. Pan předseda píše: "Svaz měst a obcí České republiky" - doufám, že v tom nikdo nevidí žádný politický podtext, je to myslím organizace, která je naprosto politicky neutrální - "proto zaujímá stanovisko, že vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek trpí takovými systémovými vadami, že jedinou možností je vrátit jej navrhovateli, tedy vládě, k přepracování, popř. zamítnout."

Kdo chce vidět autenticky včetně dopisu, je zde k dispozici. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Slovo má pan poslanec Václav Brousek, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, zákon o zadávání veřejných zakázek prošel nedávno rozsáhlou novelizací, a když se s touto novelou naučili zadavatelé i uchazeči pracovat, tak je vládou předkládán zákon nový, založený na zcela jiných principech. V zemích Evropské unie je zadávání zakázek upraveno předpisy mnohem jednodušeji, přesto je podle Evropské komise zadávání zakázek příliš složité a nefunkční, a tak bude Evropská unie tyto předpisy novelizovat. Má v této situaci význam předkládat nový zákon?

Zákon si klade za cíl odstranit možnost diskriminace uchazeče o zakázku. Způsob, který je zvolen, je založen na velkém dohledu státu, zadavatelích s vysokou odbornou způsobilostí a profesionální výběrové komisi. Škoda, že zpracovatelé zákona nevyužili možnosti odkladu projednávání zákona ve sněmovně a nekonzultovali předkládané znění také se Svazem měst a obcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP