(14.20 hodin)

(pokračuje Kavan)

Protokol je mezinárodní smlouvou, která dále rozvíjí práva dítěte ve vztahu k ozbrojeným silám a ozbrojeným konfliktům. Zvyšuje nevyhovující věkovou hranici 15 let pro účast v boji, stanovenou Úmluvou o právech dítěte.

Jelikož tato úmluva je řazena mezi zásadní mezinárodněprávní dokumenty o lidských právech, je třeba i tento Opční protokol za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách dle čl. 10 Ústavy České republiky považovat.

V Poslanecké sněmovně se k protokolu vyjádřily výbor pro obranu a bezpečnost, který ve svém usnesení ze dne 22. března 2001 doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací protokolu, a zahraniční výbor, který rovněž 22. března doporučil sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací, přičemž protokol výslovně kvalifikoval jako mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě tohoto zdůvodnění doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, a to jako mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Věřím, že ratifikace Českou republikou přispěje k brzkému vstupu protokolu v platnost a k omezení tak škodlivého jevu, jakým je používání dětí v ozbrojených konfliktech.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kavanovi. A nyní prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Václava Nájemníka a poté zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Petra Koháčka, aby postupně odůvodnili usnesení výborů, která byla rozdána jako sněmovní tisk 808/1 a 808/2.

Ještě dříve, než pan poslanec Nájemník začne mluvit, upozorňuji všechny poslanecké kluby na to, že mezinárodní úmluva, kterou v tuto chvíli projednáváme, je úmluva o lidských právech, o které budeme hlasovat s kvorem 120 poslanců. Proto prosím jednotlivé poslanecké kluby, aby v průběhu vystoupení zpravodajů zajistily dostatečnou účast poslanců ve sněmovně. - Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, paní místopředsedkyně, zahraniční výbor se zabýval tímto tiskem na své 44. schůzi dne 22. března 2001. Dospěl k tomuto usnesení:

Po odůvodnění náměstkyně ministra zahraničních věcí Heleny Opolecké, zpravodajské zprávě poslance Václava Nájemníka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně považovat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách podle článku 10 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle článku 10 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

2. vyslovuje souhlas s Opčním protokolem k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a stanoví, že Česká republika při uložení ratifikačních listin v souladu s článkem 3 odst. 2 Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů učiní prohlášení následujícího znění: "V souladu s článkem 3 odst. 2 Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů Česká republika při ratifikaci tohoto protokolu prohlašuje, že minimální věk, při kterém je povolen dobrovolný vstup do národních ozbrojených sil, je 18 let. Tuto věkovou hranici stanoví zákon.";

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji poslanci Nájemníkovi, a nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Petra Koháčka, aby zdůvodnil usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 46. schůzi dne 22. března t. r. přijal věcně totožné usnesení jako zahraniční výbor, nicméně použil trošku jiné formulace, což je způsobeno také tím, že podle mého názoru dost nesmyslně používáme institutu přikázání tisku více než jednomu výboru.

Doporučuji pro zjednodušení věci projednávat tento tisk ve znění usnesení zahraničního výboru. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP