(12.50 hodin)

(pokračuje Kostrhun)

Dále je to oprava v pozměňovacím návrhu A30, bod B, odstavec 1 písm. a) a b) - správně je "jiné knihovny" místo původního textu "jiní".

Dále je tu oprava odstavce C, který tam není uveden.

(Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Žádám pravou část sněmovny o klid! Možná knihovnictví není tak zajímavé jako pohřebnictví, ale přesto bych vás žádal, abyste věnovali pozornost panu poslanci Kostrhunovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Dále je tu pozměňovací návrh A30, kde vypadlo písmeno označující odstavec C. Znění bude: Odstavec C a pokračovat bude s malým písmenem "pokud" atd.

V posledním řádku - "pokud ani nebyly odkoupeny" se vkládá čárka.

Tolik legislativně technické opravy pozměňovacích návrhů pod písmenem A.

Dále mi dovolte pozměňovací návrh pod písmenem C, kde se vkládá čárka "knihovny, které nesplňují povinnost stanovenou v § 4 odst. 1, písmeno d), ".

Nejzávažnější legislativně technická oprava - do parlamentního tisku 782/2 se nedostal pozměňovací návrh, který přednesl kolega Brousek a který měl být uveden pod písmenem E. Dovolte mi ještě jednou přednést tento pozměňovací návrh, který z tisku vypadl: V § 2, bod E, se na konci za čárku doplňují slova "popřípadě jiný knihovní fond mající zvláštní historickou a kulturní hodnotu a pokud byl takto vymezen ve statutu knihovny nebo v jiném právním předpise".

Tolik moje legislativně technické opravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si v tomto třetím čtení upřesnit svůj pozměňovací návrh, který je uveden v tisku 782/2 pod písmenem B na straně 6. Já jsem si vyhledal stenozáznam, abych se přesvědčil, jak jsem tento pozměňovací návrh přednesl. Konstatuji, že v tisku, který jsem citoval, je drobná chyba. Žádám, aby tento pozměňovací návrh byl upraven v souladu se stenozáznamem, jak jsem ho přednesl, a aby tam byla věta, která zní "Plní-li krajská knihovna v místě svého sídla i funkci základní knihovny, podílí se na zajištění této funkce obec." Význam je stejný, ale vypadlo tam slovo "zajištění".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je tam ještě jedno důležité písmenko: "i" obec.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ano. Ale já tady mám stenozáznam, jak jsem návrh přečetl na mikrofon, a tento text tady teď opakuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vy jste nepředával svůj návrh zpravodaji?

 

Poslanec Jaromír Talíř: To si nepamatuji. (Radí se se zpravodajem.) Předával jsem jej písemně panu zpravodaji, a text je přesně takový, jak jsem jej nyní přečetl, to znamená, že při přepisu do sněmovního tisku 782/2 došlo k chybě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Text bude "podílí se na zajištění této funkce obec". Nebude tam "i". Já jsem neměl problém se slovem "zajištění", měl jsem problém se slovem "i". Jestliže jste návrh předložil písemně a není tam "i obec", beru to jako legislativně technickou úpravu, protože došlo k chybě při přepisu. To znamená: podílí se na zajištění této funkce obec.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Brousek ubezpečil pana místopředsedu Langera, že tyto návrhy skutečně zazněly ve druhém čtení a vypadly z tisku.

Jiné podněty nejsou. Končím rozpravu. Táži se, zda chce pan ministr vystoupit se závěrečným slovem. On vlastně už vystoupil v rozpravě.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé návrhy i stanoviska.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout následující postup hlasování. Nejprve bychom měli odhlasovat, že za základ naší další práce vezmeme pozměňovací návrhy z usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tak jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 782/2, včetně legislativně technických oprav, tak jak byly před chvílí uvedeny.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C od kolegyně Svobodové. V případě, že bude tento pozměňovací návrh sněmovnou schválen, stane se nehlasovatelným pozměňovací návrh uvedený pod písmenem A38.

Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu A4, který je součástí usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a proti jehož znění mají zásadní výhrady předkladatelé, Ministerstvo kultury.

Dále bych navrhoval, abychom odhlasovali všechny pozměňovací návrhy uvedené ve sněmovním tisku 782/2 pod písmenem A kromě již výše uvedeného A4 a v případě přijetí C je nehlasovatelný A38.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D a nakonec bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem E.

Tím bychom vyčerpali hlasování o všech pozměňovacích návrzích a mohli bychom hlasovat o zákoně jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Hlásí se pan poslanec Pleva k této proceduře.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že je nadbytečné hlasovat o tom, abychom za základ hlasování vzali pozměňovací návrhy pod bodem A, protože toto hlasování se provádí ve druhém čtení. Ve třetím čtení je irelevantní. Navrhoval bych možná trochu jednodušší postup, abychom hlasovali napřed o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, potom o pozměňovacím návrhu pod písmenem pod A4, potom o zbytku všech A jako celku, potom o B, D a E.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče. I já jsem chtěl upřesnit, že o základech již hlasovat nebudeme. Buď budeme hlasovat o celkovém A bez samostatného A4 nebo A28, které jsou v rozporu s ostatními návrhy. Myslím, že i váš návrh je pragmatičtější a jednodušší.

Táži se, jestli se pan zpravodaj k tomuto návrhu připojí.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Pane předsedající, já jsem si pouze nebyl jist, jestli jsme o tom, že za základ bude vzato usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, hlasovali. Nebyl jsem si jistý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP