(11.20 hodin)

(pokračuje Hojdar)

Ano, pan poslanec Hrnčíř nebyl nikdy nezaměstnaný, a proto neví, jak tíživá je situace lidí, kteří ve veřejném zájmu by chtěli i pracovat, protože je to i ve veřejném zájmu a to znamená i v zájmu nás všech, aby tito lidé měli zaměstnání a aby byli funkční ve svém budoucím životě.

To jsem tady chtěl shrnout ve svém závěrečném slově jako celek a nechtěl jsem se příliš zabývat detaily.

Chci znovu zopakovat - nemluvili jsme zde o tom, že by vláda dostávala nějaké nové pravomoci, o tom v této novele není ani slovo. Vůbec jsme zde v tomto zákoně nemluvili o tom, že bychom se měli poddat tomu, že vláda si bude s tímto státem dělat co chce a bude zabavovat soukromý majetek, jak to zde několikrát zaznělo, protože vláda skutečně neudělá nic jiného, než že přijme požadavek toho či onoho města na vytvoření průmyslové zóny, posoudí, jestli podle zákona o investičních pobídkách je tento návrh přijatelný, a  pokud tento návrh je přijatelný, tak by předložila do Parlamentu návrh na zařazení průmyslové zóny do zákona o státním rozpočtu.

Jestliže se zde znovu mluvilo o tom, že se to dává pod jedno číslo, pod jeden balík, vážení přátelé, zase je to o ničem, protože Poslanecká sněmovna si přece může vymínit, aby tyto záležitosti byly jednoznačně a  přesně definovány, aby ve státním rozpočtu bylo precizováno, které průmyslové zóny budou zahrnuty pod tento zákon a  které průmyslové zóny nebudou zahrnuty pod tento zákon.

Já nevím - k tomu se těžko dá ještě něco říci. Bylo by možná dobré, kdyby si někteří páni kolegové skutečně stavební zákon přečetli a podívali se na to, co v něm stojí, protože asi není ani mou povinností, ani by to nebylo vhodné, abych zde citoval jednotlivé paragrafy tak, aby byli všichni poučeni.

(V sále je velký hluk.)

Na závěr bych vás chtěl požádat, abyste v duchu dnešního znění stavebního zákona tento návrh pustili do druhého čtení, už jen z toho důvodu, abychom mohli dále diskutovat, třeba jen o tom, co je veřejný zájem občanů tohoto státu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda pan zpravodaj poslanec Grega chce vystoupit. Nechce.

V obecné rozpravě padl návrh pana poslance Hrnčíře, který navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. Pokusím se vás všechny přizvat do Poslanecké sněmovny. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto předloženého návrhu novely zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 ze 183 přítomných hlasovalo 95 pro, 87 proti. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité hlasování, počkáme na kontrolu výsledků z počítačových přehledů. Podle sdělení kontrolorů žádných námitek není. Musím tedy konstatovat, že návrh tohoto zákona byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut v prvním čtení. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Přistupujeme k dalšímu bodu, kterým je

 

69.
Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 819/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Václav Hanuš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 819/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Upozorňuji všechny kolegyně a kolegy, že jsme ve třetím čtení vládního návrhu zákona o pohřebnictví. Jestliže se nikdo do rozpravy ve třetím čtení nehlásí, tuto rozpravu končím.

Táži se zpravodajů, jak pana poslance Hanuše, tak paní poslankyně Jungové, zda hodlají vystoupit se závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámili postup při hlasování a  poté přednášeli jednotlivé návrhy a  před hlasováním nám sdělili svá stanoviska i stanovisko pana ministra.

 

Poslanec Václav Hanuš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení páni ministři, nejdříve bych si dovolil udělat jednu legislativně technickou úpravu, a to u pozměňovacího návrhu paní poslankyně Emmerové pod bodem G.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Já vás musím přerušit. Já jsem otevřel rozpravu, ve které jste měli předložit legislativně technické návrhy. Rozprava byla uzavřena. Nyní musím požádat některého ministra, aby rozpravu znovu otevřel. Nemůže to být pan ministr Lachnit, neboť předkladatel nemůže otevřít znovu rozpravu. Musí to být jiný ministr. Slovo má ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si otevřít rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Otevírám opakovanou rozpravu ve třetím čtení, ve které má slovo pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Hanuš: Děkuji. Omlouvám se, je to velice krátké. Je to bod G, kde se nahradí číslice 2 číslicí 1. Věta bude znít: "V § 7 odst. 1 písm. b)."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na straně 12 pozměňovací návrh pod bodem G, paní poslankyně Emmerová. Došlo zřejmě k chybě při přepisu, § 7, místo odstavce 2 bude odstavec 1. Děkuji.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k jednotlivým hlasováním. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Hanuš: Dovoluji si navrhnout hlasovat o pozměňujících návrzích tak, jak byly vznášeny k jednotlivým paragrafům, to znamená, že bych postupoval po paragrafech dolů a začali bychom paragrafem 2, písmena A1 a A2 společně, C1 a C2 společně, a přešli bychom k § 4, kde by bylo hlasováno o A samostatně, H1, společně A4, A5 a A6. U § 6 je pozměňovací návrh kolegy Hrnčíře pod písmenem D - požaduje hlasovat jako celek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP