(10.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Není tudíž způsobilý k přístupu ke skutečnostem, které mají charakter "přísně tajné", a je tedy zvláštní, že i přesto tento člověk je celý rok na svém místě, má ve své kompetenci dokonce specializované složky policie, neuniformovanou část Policie ČR, která z logiky věci musí pracovat s informacemi velmi citlivého charakteru, musí pracovat s informacemi nejen "tajnými", ale především "přísně tajnými", a připadá mi zvláštní a přiznám se, že těžko pochopitelné, jak člověk, který na jedné straně nemá ze zákona přístup k těmto informacím, má řídit a odpovídat za složky, které s těmito informacemi pracují.

Pan ministr mi na mé otázky, kterých tentokrát bylo pět, odpověděl velmi stručně, bohužel musím říci, že ne příliš výstižně. Z jeho odpovědí vyplývá konstatování, že vlastně situace je v pořádku, že za vše může Národní bezpečnostní úřad, který dosud prověrku neukončil, a že pan náměstek Jakubík bude ve své funkci tak dlouho, dokud Národní bezpečnostní úřad jeho prověrku neukončí, dokud nerozhodne, zda je, či není způsobilý pro styk s utajovanými skutečnostmi.

Já takovéto konstatování, byť nepřímo vyřčené, považuji za zcela nepřijatelné, neboť si nedokáži představit, když bude prověrka trvat např. dva roky, že by druhý muž Policie ČR neměl bezpečnostní prověrku, neměl způsobilost k seznamování se a k práci s utajovanými skutečnostmi, a přesto zastával tak významnou funkci.

Zcela stranou přitom ponechávám skutečnost, že sama osoba pana náměstka policejního prezidenta Václava Jakubíka je osobou docela problematickou, a nebudu nyní na tomto místě, protože to nesouvisí s předmětem mé interpelace, připomínat pobyt pan náměstka Jakubíka v Hranicích a skutečnost, že mu za porušení služebních předpisů policejní prezident sám udělil kázeňské potrestání. Jinými slovy tedy nejde o osobu, která by měla pouze jeden nějaký malý problém, ale jde o osobu, která problémů má více, problémů, které jsou s její osobou spojeny.

Myslím si, že v tuto chvíli je logickou otázkou na pana ministra, zda skutečně nenastal čas, aby pan Jakubík alespoň dočasně, do ukončení bezpečnostní prověrky, byl zbaven své funkce, aby mu byl pozastaven výkon funkce náměstka policejního prezidenta, aby osoba, která ze zákona není způsobilá se seznamovat s utajovanými skutečnosti, skutečně na takto exponovaném místě nepůsobila.

Jen abych byl přesný - pan náměstek Jakubík ve své podstatě ovšem neporušuje zákon, neboť jsou mu pravidelně vždy po dvou měsících udělovány výjimky, na jejichž základě on prakticky již rok je náměstkem policejního prezidenta, ač za jiných okolností by měl být někde úplně jinde a v úplně jiné funkci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Hovořit bude ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážený pan interpelující místopředsedo, pěkně vám děkuji.

Začal bych od konce - zda není čas, aby došlo ke změně. Odpověď je, že není čas, aby došlo ke změně, což je jednoduchá odpověď.

Co se týče toho, že pan náměstek policejního prezidenta Jakubík není osobou způsobilou ke styku s utajovanými skutečnostmi, to pravdou není, protože zákon 148/1998 Sb. zná řešení pro tyto případy, a toto řešení je přesně v souladu se zákonem aplikováno. Výjimky, které jsou mu poskytovány, ho činí způsobilým seznamovat se příslušnými utajovanými skutečnostmi.

Ještě k tomu stupni utajení. Pan místopředseda Langer tady řekl - a to jsem si zapsal přesně: nejde o seznamování se s "tajnými", ale především s "přísně tajnými" skutečnostmi. Tady musím ale sněmovně sdělit jednu informaci, abychom věděli, o čem hovoříme. Na policejním prezidiu v průběhu celého roku 2000 se vyskytl jeden jediný dokument v režimu "přísně tajné", a to ani nebyl dokument od českých bezpečnostních složek, ale dokument v souvislosti se summitem NATO. Jde o to, abychom neměli představu, že na policejním prezidiu obíhají desítky, ne-li stovky "přísně tajných" dokumentů. Prostě dokumenty tohoto stupně utajení se na policejním prezidiu prakticky nevyskytují.

Slyším tu diskusi vedle sebe - chtěl bych upozornit, že hovořím o policejním prezidiu, nikoli o Ministerstvu vnitra. Opakuji, že na policejním prezidiu se takřka vůbec nevyskytují dokumenty stupně "přísně tajné". To je prostě holý fakt - pokud byste chtěli znát výsledky šetření Národního bezpečnostního úřadu, kde probíhala kontrola jak na Ministerstvu vnitra, tak na policejním prezidiu, tak tam samozřejmě ne obsah dokumentů, ale oběh dokumentů těchto silně utajovaných je poměrně jednoduše vystopovatelný.

Já tím ale netvrdím, že je v pořádku, že ta prověrka není dokončena. Dokonce jsem jasně řekl na jednání výboru pro obranu a bezpečnost, že se zvýší stupně utajení, resp. systematizace na jednotlivých policejních stupních. Problém je ovšem v tom, že potřebuji, aby byly dokončeny prověrky, a teprve poté může dojít k žádosti o změnu na Národní bezpečnostní úřad, protože jinak bychom průběh prověrek ještě prodloužili.

Takže není nic zvláštního, že i ve státní správě někteří vysoce postavení představitelé nemají dokončenu bezpečnostní prověrku. U Policie ČR je to dnes zhruba jeden tisíc policistů, kteří nemají dokončenu bezpečnostní prověrku.

Mohu říci, že obava pana místopředsedy Langera, aby to pověření pana náměstka Jakubíka netrvalo dva roky a více, že to je obava, kterou vnímám a beru vážně. Na druhé straně ale přesto, že jsem stroze odpověděl, že čas na řešení nenazrál podle mého názoru, tak mohu jasně říci, že bych nedopustil, aby se tento stav řešil neustálými výjimkami tak dlouhou dobu, jako jsou dva roky.

Mé řešení tedy je takové, že chci nějaký čas ještě nechat na to, aby bezpečnostní prověrka mohla probíhat. To není ani kritika na Národní bezpečnostní úřad, ale na ostatní instituce, které s nimi spolupracují. Čili nechci to řešit formou kritiky, ale tam zatím k onomu zdržení dochází, zřejmě k tomu mají důvod tyto instituce, já je v tomto směru nechci lacině kritizovat, ale ještě nějaký čas bych této věci chtěl nechat. Po jednání ve výboru pro obranu a bezpečnost jsem s některými kolegy o této věci hovořil a řekl jsem, že někdy po prázdninách bych tuto věc chtěl ukončit, protože to vidím jako limitní termín, který, když naplněn nebude, tak budeme muset přistoupit k nějakému řešení, byť se možná někomu ukřivdí.

Tolik tedy ode mne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. O slovo se hlásí pan místopředseda Langer, poté pan poslanec Klas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pan ministr řekl, že nenastal čas pro změnu na postu náměstka policejního prezidenta, a já se domnívám, že tomu tak zcela určitě není. Jsem naopak přesvědčen, že již dávno tento čas nastal, že není sebemenší důvod, proč vyčkávat, neboť položím hypotetickou otázku: Co se stane, když výsledkem bezpečnostní prověrky - aniž bych předjímal její výsledek - bude konstatování Národního bezpečnostního úřadu, že pan náměstek plukovník JUDr. Václav Jakubík není způsobilý k seznamování se s utajovanými skutečnostmi podle zákona o jejich ochraně?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP