(9.50 hodin)

(pokračuje Březina)

Tento dokument byl přijat v roce 1999 a na tento dokument navázaly dokumenty Koncepce budování informačních systémů veřejné správy a dále Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Jinými slovy tím chci říci, že státní informační politika je svodný dokument, ve kterém se objevují tři základní programy nebo projekty, a to projekt státní informační politiky ve vzdělávání, dále projekt podpora obchodování a podnikání, to znamená vlastně elektronický obchod, a dále oblast elektronické veřejné správy, což je právě oblast budování informačních systémů veřejné správy.

Nyní k termínu státní informační systém. Pan poslanec Vymětal sám říká, že v dokumentu, který byl předložen Poslanecké sněmovně, se neobjevuje termín státní informační systém, ale státní informační politika, a to je velký rozdíl. Státní informační systém byla idea, která vznikla na začátku devadesátých let, nikdy nebyla realizována, nikdy nebyl realizován projekt jednotného státního informačního systému. Proto vláda po svém nástupu v roce 1998 začala s myšlenkou koordinovaného budování informačních systémů ve veřejné správě. Toto budování je ztělesněno v zákoně o informačních systémech veřejné správy, který jednoznačně určuje pravidla pro to, jakým způsoben mají být budovány informační systémy veřejné správy a jakým způsobem tyto systémy spolu komunikují. Komunikují prostřednictvím tzv. bezpečného sdíleného referenčního rozhraní, což je virtuální elektronické místo, kde za určitých organizačních, legislativních a dalších podmínek jsou schopny informační systémy spolu komunikovat.

Fáze realizace je samozřejmě posunuta především na roky 2002 a 2003, a to především z toho důvodu, že úřad, který je za to zodpovědný, Úřad pro veřejné informační systémy, dříve Úřad pro státní informační systém - v této změně je vidět změnu přístupu k budování informačních systémů veřejné správy -, musí toto referenční sdílené rozhraní a pravidla pro jeho správu vybudovat, a  poté se musí všechny informačních systémy ve veřejné správě v určitých okamžicích připojit na toto referenční rozhraní.

Jsem samozřejmě rád, že pan poslanec Vymětal má starost o moji popularitu, jsem rád, že předložil tuto interpelaci na zasedání Poslanecké sněmovny.

Na druhé straně chci obrátit vaši pozornost k otázkám. Otázky zněly především na roky 1999, 2000 a 2001. Na tyto otázky jsem se snažil maximálně odpovědět. Panu poslanci Vymětalovi samozřejmě předám akční plán realizace státní informační politiky. V okamžiku, kdy schválí vláda národní akční plán, což je integrální součást státního plánu realizace státní informační politiky a zároveň reakce na základní dokument, který přijala Evropská unie, tak samozřejmě i tyto dokumenty rád poskytnu.

Chtěl bych říci, že zároveň o těchto otázkách pravidelně komunikuji a referuji na podvýboru hospodářského výboru, podvýboru pro pošty, telekomunikace a informatiku, bohužel mě mrzí, že na těchto zasedáních já a moji spolupracovníci "hrajeme přesilovku" proti členům tohoto podvýboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, mohu potvrdit to, co nyní naposledy řekl pan ministr Březina, že podvýbor pro pošty, telekomunikace a informační systémy se uvedenou problematikou zabývá. Při diskusích ale konstatujeme, že rozvoj informačních systémů veřejné správy a obecně informatizace v naší společnosti není dostatečný. Termín, který v mnoha zemích je již zažitým termínem, že se státy snaží vytvořit něco, co se nazývá informační společnost, je u nás termínem, který je frekventovaný spíše v odborných kruzích, než aby se stal celospolečensky uchopeným termínem.

Podvýbor navrhl, aby určité školení v této oblasti bylo poskytnuto také poslancům Parlamentu ČR a z iniciativy ministra Březiny a lidí kolem něho je tematicky připravena vzdělávací akce pro poslance, která by pravděpodobně mohla být realizována na podzim letošního roku v případě, že příslušné orgány naší sněmovny zaujmou k této věci pozitivní stanovisko.

Domnívám se, že je skutečně potřeba určité kroky v této oblasti udělat. Jde o věc, která by měla být zájmem všech politických subjektů na naší scéně. Nejde jen o nějakou otázku, která by měla být kontroverzní, naopak si myslím, že by v ní mělo být dosaženo shody. Je skutečností, že realizace informačních systémů neustále probíhá již mnoho let. Je skutečností, že tyto systémy nejsou dostatečně koordinovány. Je také skutečností, že posun v letech 2000 a 2001 je velmi limitován vyčleněnými prostředky, ale i způsobem řízení této oblasti, a ten tzv. akční plán, o kterém zde byla zmínka, je spíše souborem možností a zahrnutí určitých věcí v něm. V žádném případě neznamená, že příslušné věci budou zajištěny, což koneckonců je i součástí usnesení vlády k této oblasti. Spíše jde o to, že jsou opravdu zatím vytyčeny určité konkrétní směry rozvoje dílčích informačních systémů, resp. dílčích projektů, které se nemusejí nutně týkat jen informačních systémů, ale i legislativní činnosti, organizační činnosti, spojení veřejného a soukromého sektoru v této oblasti apod.

Domnívám se, že je skutečně potřeba dosáhnout také v naší zemi shody o tom, že posun směrem k informační společnosti bude učiněn, a byl bych rád, kdyby Poslanecká sněmovna i formou podpory usnesení navrženého poslancem Vymětalem dala možnost panu ministru Březinovi, resp. radě vlády a dalším příslušným orgánům, aby měli určitou podporu pro razantnější prosazování celé této problematiky, která by podle mého názoru - tak jak je tomu v celé řadě evropských zemí - měla být jednou ze 4 až 5 hlavních témat, o kterých se ve společnosti diskutuje a která mají změnit naši budoucnost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat panu ministru Březinovi, že mi uklidil v mém zmatečném pojmosloví. Je to vždy příjemné, když uklízí někdo jiný, takže děkuji.

Nicméně já si myslím, že by bylo docela vhodné bez jakýchkoliv emocí, kdyby sněmovna odhlasovala, že nepřijímá odpověď pana ministra, proto, aby mohl dát akční plán. Já se domnívám, že to není nic proti ničemu. Bylo by možné třeba následně předložit i tuto záležitost všem poslancům, abychom byli všichni informováni, tak aby se získala podpora realizace akčního programu vlády jak při státním rozpočtu, tak při věcných záležitostech. Já se domnívám, že to bude pro nás všechny poučné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Dušan Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, mám dojem, že to, po čem volá pan poslanec Vymětal, je běžně dostupné a každý si může tyto věci vyhledat na internetu. Tyto dokumenty jsou běžné, a když se volá po jejich získání, je to trochu zbytečné. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP