(9.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 z přítomných, ale bohužel nehlasujících 85 poslanců... Dovolím si vás všechny "vymazat" a požádat vás o novou registraci a požádám, aby někdo z poslanců zpochybnil hlasování.

Pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, zpochybňuji hlasování, poněvadž jsem hlasoval pro a mám tam křížek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Nejprve rozhodneme o námitce pana poslance Mandíka. Doufám, že jste se všichni již zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 109 poslanců pro 95, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 293, které mělo v usnesení souhlasné stanovisko s odpovědí pana ministra školství Eduarda Zemana.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 115 poslanců pro 97, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi Zemanovi i panu kolegovi Vojířovi.

 

Nyní přistoupíme k další projednávané interpelaci, která je na ministra vlády pana Karla Březinu. Ministr vlády Karel Březina odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci budování státního informačního systému. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 927. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že je třeba i písemné interpelace rovnoměrně rozdělovat mezi všechny členy vlády a pan ministr Březina ještě neměl tu čest, aby k této věci tady vystupoval, tak jsem se pokusil takto učiniti.

Pan ministr mi odpověděl na moji interpelaci ve věci budování státního informačního systému. Vysvětlil, že státní informační systém byla vždy vize, která nebyla nikdy ničím naplněna. Já bych v té souvislosti jenom upozornil naši ctěnou vládu, že před deseti dny jsme všichni dostali tisk 825/2, což je politika podpory malého a středního podnikání na období do roku 2004, a tady v konkrétních opatřeních na konci se uvádí pod č. 1.4: "Opatřením vytvářet podmínky pro široké využití nových komunikačních technologií, internetu, elektronické pošty a jejich prostřednictvím e-byznysu, odmonopolizováním poskytování telekomunikačních služeb." Zodpovídá za to Ministerstvo dopravy a spojů a všechny zainteresované resorty - a prosím pozor, způsob zajištění: úkol bude zajišťován v rámci státní informační politiky.

V té souvislosti bych byl velice rád, kdyby si tuto otázku vláda vyjasnila a používala skutečně jeden termín, ten, který se oficiálně usnesla, že bude používat. Že tomu tak zatím není, jsem prokázal právě. Mohl bych ukázat i na jiné dokumenty. Projednávali jsme v hospodářském výboru státní závěrečný účet Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se rovněž tento termín objevuje v tomto oficiální dokumentu - státní informační systém.

Teď mluvme o tom, že vláda změnila tento termín na koncepci budování informačních systémů veřejné správy v roce 1999. Byl k tomu přijat také zákon, jak píše pan ministr, 365 z roku 2000 s termínem realizací na léta 2002 a 2003. Myslím si, že je možné ocenit, že vláda již přijala akční plán realizace budování informačních systémů veřejné správy, a dovolím si říci, že za vedení předsedy rady vlády České republiky pro státní informační systém, bývalého ministra financí pana Mertlíka a následně nynějšího předsedy rady pana ministra Březiny, se v předmětné oblasti udělalo tolik práce jako nikdy předtím. To si myslím, že je třeba ocenit.

Mám ale problém souhlasit s panem ministrem, že jednotlivé informační systémy jsou utvářeny samostatně těmi, kteří odpovídají za jednotlivé procesy ve veřejné správě. Já jsem naopak přesvědčen, že tak rozsáhlá a důležitá záležitost musí být řízena z jednoho místa, aby měla jednu tvář a jeden směr. Chápu, že se někomu nemusí líbit slovo "centrální", ale když nebude celý tento složitý proces řízen z jednoho místa a směřován jednotně, může vzniknout života neschopný slepenec, který přes vydané velké státní prostředky nebude schopen sloužit ani občanovi, ani veřejné správě.

Nyní k akčnímu plánu a postupu jeho realizace, jak je uvedena v odpovědi pana ministra. Bohužel ač jsem chtěl, akční plán mi pan ministr neposkytl a vyjádření postupu realizace ve mně nevzbuzuje důvěru. Moje interpelace byla vedena snahou zjistit a ověřit, jaké realizační výstupy a kdy budou v praxi veřejné správy k dispozici a zavedeny do užívání. To se ovšem z odpovědi nejsem schopen dovědět. Chápu, že realizace jednotlivých projektů je závislá na možnostech státního rozpočtu uvolnit potřebné objemy finančních prostředků, ale na druhé straně musí být podle mého názoru stanoveny celkové cílové termíny. Z přehledu je zřejmé, že je dokončen jen jeden projekt a ostatní jsou v úvodních fázích záměrů, diskusí, přípravy zadání. To jsou všechno samozřejmě úvodní práce. Chybí plán dalších etap až po konečný rutinní provoz, který bude jediným realizačním výstupem v budování informačních systémů veřejné správy. A to v odpovědi pana ministra schází. Z toho důvodu jsem požádal o projednání odpovědi pana ministra na moji interpelaci v Poslanecké sněmovně s tím, by pan ministr zpracoval novou odpověď, která všechny nejasnosti a mé pochybnosti rozptýlí. Očekávám, že nová odpověď bude obsahovat akční plán projektu s jednotlivými etapami až po konečnou realizaci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se hlásí ministr vlády Karel Březina.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já bych chtěl využít této příležitosti, abych poněkud vysvětlil termíny, které se používají v oblasti informačních a komunikačních technologií, v oblasti i-governmentu. Mám pocit, že pan poslanec Vymětal v nich má poněkud nepořádek, takže se pokusím to uvést do nějakého řádu.

Základním dokumentem, který vláda přijala v této oblasti, je dokument Státní informační politika.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP