(9.20 hodin)

(pokračuje Grégr)

V současně provedené novele zákona o zaměstnanosti je nově definována tzv. spádová oblast, která má rozšířit možnosti podpory vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců u velkých investorů.

Systém investičních pobídek je plně kompatibilní s právem Evropského společenství. Za potvrzení této skutečnosti lze považovat i průběh konzultací zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s představiteli Evropské komise dne 14. února 2001 v Bruselu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo předloženou novelu ve spolupráci se všemi zainteresovanými resorty, a to ministerstvy financí, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, zahraničních věcí, životního prostředí, zemědělství, dopravy a spojů, školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Na závěr si vás dovolím informovat, že v současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje tzv. pilotní projekty v oblasti tzv. strategických služeb a firemního výzkumu. Tyto projekty, tak jako v případě prvního takovéhoto pilotního projektu - investičních pobídek pro firmu IBM, budou předkládány zatím ke schválení vládě České republiky. Na základě vyhodnocování zkušeností z udělování investičních pobídek ve zmíněných oblastech zvážíme případnou zákonnou komplexní úpravu celé problematiky. Tímto aktem by se pak dále rozšířil samotný systém investičních pobídek.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste vládní návrh novely zákona o investičních pobídkách, který zajisté přispěje k dalšímu zdokonalení systému investičních pobídek a ke zlepšení investičního klimatu v České republice, propustili do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Byli jsme seznámeni s úpravami novely zákona o investičních pobídkách, tisk 918, a to zhruba ve všech třech částech. V důvodové zprávě je konstatováno, že změna je vyvolána již získanými zkušenostmi při poskytování pobídek a řeší tím novou problematiku podpory přílivu zahraničních investic do ČR.

Myslím si, a jsem o tom přesvědčen, že se nejedná jen o investice zahraniční, ale i o všechny investice, a tedy i o české, přičemž zahraniční přísun investic je jistě významný. Do zákona byl zařazen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který posuzuje slučitelnost veřejné podpory podle zákona o veřejné podpoře. Mám ale takový dojem, že veřejná podpora je chápána vládou spíše z pohledu veřejného zájmu. Tento můj dojem se potvrzuje větou: "Investiční pobídky přinášejí do České republiky dlouhodobý investiční kapitál, vytvářejí nové pracovní příležitosti, zlepšují platební bilanci a přispívají k celkové restrukturalizaci průmyslu jako k jedné z priorit programového prohlášení vlády." S jednotlivými částmi této věty by bylo možno polemizovat nebo ji rozporovat, ale to není momentálním tématem.

Dovolím si krátkou poznámku. Při jednání hospodářského výboru jsme požádali náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Špačka, aby nám předložil statistiku přidané hodnoty v již fungujících firmách, které žádaly veřejnou podporu, a to podle odvětví s porovnáním s českými firmami. Tím vlastně získáme informaci o jedné části zmíněné věty programového prohlášení, přičemž dostupné informace nám sdělují, že výsledky podpor zahraničních firem jsou alokovány mimo území ČR. Zároveň upozorňuji, že fyzické osoby, malí a střední podnikatelé jsou vzhledem k nastaveným parametrům diskriminováni, i když zaměstnávají 60 % zaměstnanců a přinášejí našemu hospodářství nemalý prospěch.

Dále bude nutno upřesnit, a to z časového hlediska, stanoviska ministerstev pro poskytnutí investičních pobídek v jejich působnosti a upravit některá komplikovaná znění odstavců - namátkou odstavec 4 § 4. Zvyšuje se zde také kontrolní činnost plnění všeobecných a některých pobídek - to je terminologie zákona -, s čímž je možno souhlasit.

V části o daních z příjmu zákona č. 586/1992 Sb. je změna v čerpání tzv. daňových prázdnin na dobu 10 let po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, a to v případě § 35 a), a pěti let v případě 35 b), a to na dobu, kdy splnil všeobecné podmínky - a to je ta změna proti době kolaudačního rozhodnutí. Celková doba daňových prázdnin zůstává tak, jako byla před touto úpravou. Změna má asi přilákat více zájemců, protože je předpoklad, že vstupem do Evropské unie nastane zcela nová situace a budeme nejenom my na ni nuceni reagovat.

Ve třetí části s názvem Vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek jsou specifikovány nové názvy v podpoře zaměstnavatelů, kteří vytvoří nová pracovní místa. Slovo "okres" se nahrazuje slovem "územní oblast". V upřesnění je určeno pro účely tohoto zákona a já se obávám, že bude dále využit, možná i zneužit i v dalších zákonech nebo možná jako nový název pokračující reformy veřejné správy. Upřesnění zní: Územní oblast i okres, v němž je investiční akce umístěna, nebo spádová oblast. Spádová oblast byla dosud vymezena nařízením vlády č. 134/2000 Sb. Spádová oblast jsou kromě okresu, v němž je investiční akce realizována, i okresy, z jejichž obcí doba dojíždění do místa realizace investiční akce prostředky hromadné dopravy je nejvýše jednu hodinu. Ptám se, proč ne třeba 55 minut nebo 1 hodinu 10 minut. Bude nutno tuto část upravit jako prolínání okresů coby statistických jednotek, a to i v následných paragrafech.

To je jen krátký výčet, řekněme, výhrad, ale i přes tyto výhrady doporučuji propustit novelu do druhého čtení, kde bude možno další úpravy provést. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se velmi ostře ohradil nikoliv proti obsahu novely, ale proti důvodové zprávě, ve které vláda, pane ministře...

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych poprosil i pana zpravodaje s panem ministrem, aby také naslouchali řečníkovi, který pronáší právě řeč k jejich problému.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Tedy zopakuji znovu, že bych se chtěl velmi ostře ohradit proti tomu, co uvádí důvodová zpráva, vláda v důvodové zprávě, kde konstatuje, že zákon o investičních pobídkách upravuje zcela novou problematiku podpory přílivu zahraničních investic do ČR. To prostě není pravda, to je lež. Nikdy takto zákon nezněl a novela naštěstí ani nic takového neobsahuje. Jde o podporu investorů ať tuzemských, nebo zahraničních, ale nikdy nebyl dělán žádný rozdíl mezi nimi. Takže říkám znovu, naštěstí nic takového se do novely nedostalo, ani zákon nic takového neobsahuje.

Jinak pokud jde o novelu samotnou, já se domnívám, že obsahuje rozumná řešení problémů, které zatím přináší realizace zákona o investičních pobídkách. Mám sám některé drobné změny, které si myslím, že je možné řešit v hospodářském výboru. Už se na to těším a i já doporučuji sněmovně, aby propustila zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Žádnou ruku nevidím, proto obecnou rozpravu končím. Bude pan ministr reagovat na pana poslance Vymětala, nebo si to ponechá až do druhého čtení? Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP