Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. května 2001 v 9.02 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, zahajuji sedmý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá nebo má vydanou náhradní kartu. Pan poslanec Jaromír Talíř má náhradní kartu č. 2 a pan poslanec Michael Kuneš náhradní kartu č. 3.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně a poslanci: Květoslava Čelišová - nemoc, Václav Frank - zdravotní důvody, Václav Grulich - lázeňská léčba, Josef Houzák - léčení, Stanislav Křeček - náhlé onemocnění, Miroslav Ouzký - rodinné důvody, Miloslav Ransdorf - doprovod dcery na léčebný pobyt, František Brožík odpoledne - pohřeb v rodině, předseda Václav Klaus - zahraniční služební cesta.

Z vlády jsou dnes omluveni Miloš Zeman - oficiální návštěva Slovinské republiky, Pavel Rychetský - zasedání Legislativní rady vlády, a Vladimír Špidla odpoledne - jednání u prezidenta republiky s ministryní rozvoje lidských zdrojů Kanady.

Dnešní den jednání začneme body, které byly pevně stanoveny, tj. body 28, 50 a 88. Poté bude následovat bod 54 a bod 24 je prvním bodem na odpolední jednání, to znamená po písemných interpelacích, pokud budeme mít čas, budeme projednávat třetí čtení podle schváleného programu.

O slovo se hlásí předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil následující procedurální návrh. Požádal bych Poslaneckou sněmovnu, aby zařadila nový bod pořadu jednání Poslanecké sněmovny této 36. schůze - návrh Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů ve věci způsobu volby Rady České televize.

K tomuto návrhu mě vede následující skutečnost: V případě, pokud by Poslanecká sněmovna rozhodla, že volba členů Rady ČT bude probíhat veřejně pomocí hlasovacího zařízení, je nezbytné tento postup upravit usnesením Poslanecké sněmovny. Proto si dovoluji navrhnout tento nový bod, a to jako první bod zítřejšího jednacího dne s tím, že ostatní body se přečíslují.

Domnívám se, že projednávání tohoto bodu by nemělo být nikterak kontroverzní, a proto si myslím, že neprodlouží nijak dramaticky jednání Poslanecké sněmovny.

Tento tisk je připraven k rozdání, může být projednáván po uplynutí 24 hodin poté, co bude doručen poslancům. Pokud by sněmovna tento bod zařadila, mohli bychom zítra v 9.10 hodin tento bod začít projednávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že se jedná o bod, který souvisí s bodem již pevně zařazeným č. 83 - volba členů Rady ČT - nazval bych tento bod jako minus jedna zítřejšího jednání.

Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Jde o předřazení bodu "usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu volby členů Rady ČT".

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 108 poslanců pro 91, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Požádáme tedy Kancelář Poslanecké sněmovny, aby byl rozdán potřebný tisk, abychom zítra mohli začít tímto bodem, jak říkal pan předseda Vidím, v 9.10 hodin.

 

Nyní přejdeme ke schválenému programu. Prvním bodem je

 

28.
Vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 922/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. (Velký hluk v jednací síni.) Všechny bych poprosil, i ty, kteří přišli pozdě na jednání Poslanecké sněmovny, aby zaujali svá místa a uklidnili se.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním návrhu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Ochrana geografických lokalit, odkud pochází určité zboží, je neodmyslitelnou součástí průmyslového vlastnictví, které se obecně vztahuje k právům na označení. V průmyslu a obchodu má tato ochrana významné postavení, protože napomáhá individualizaci zboží a chrání spotřebitele před klamáním o jeho skutečném původu. Ostatně i v posledních letech je zřejmé, že spotřebitelé přikládají stále větší význam kvalitě výrobků před jejich kvantitou a vyhledávají zboží, zejména potraviny, s identifikovatelným zeměpisným původem. To vše jsou jistě důvody pro to, aby označení původu výrobků bylo chráněno nejen soukromoprávními prostředky, ale promyšlenou veřejnoprávní úpravou, jinými slovy, jejich zápisem v příslušném veřejném rejstříku. (Opětný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poprosil bych i klub sociální demokracie o ztišení. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Ostatně Česká republika má s tímto pojetím nemalé zkušenosti. Je signatářem řady mezinárodních smluv o ochraně označení původu výrobků a více než 25 let chrání označení původu výrobků i národním předpisem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP