(9.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

Pan poslanec Libor Ježek přednese ještě procedurální návrh, zřejmě o okamžitém zařazení nebo o případném zařazení druhého čtení.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za vstřícnost a navrhuji, abychom v tuto chvíli neprodleně zařadili nový bod na program naší schůze, a tím je druhé čtení sněmovního tisku č. 786 zákona o spotřebních daních.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Okamžitě hned teď?

 

Poslanec Libor Ježek: Ano.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slyšeli jste návrh pana poslance Libora Ježka. Vzhledem k tomu, že jsme přeřadili bod č. 19, na který byl sice vázán pan ministr Kavan, takže jsme získali určitý prostor.

 

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro, abychom druhé čtení tohoto návrhu zákona uskutečnili okamžitě v tento čas, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 z přítomných 145 poslanců pro 126, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy nový bod, kterým je

 

90.
Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb.,
zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb.,
zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.
/sněmovní tisk 786/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Zdeňka Kořistku, zda chce vystoupit? Nehodlá vystoupit. O slovo žádá pan zpravodaj Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážené dámy a pánové, obdrželi jste sněmovní tisk č. 786, ve kterém jsou původní návrhy. Pro zrychlení navrhuji, abychom přednášení pozměňujících návrhů udělali tím způsobem, že ti poslanci, kteří v tomto sněmovním tisku mají své návrhy uvedeny, na mikrofon potvrdí, že na nich nadále trvají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Opět pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, trvám na svých pozměňujících návrzích, které jsou uvedeny pod bodem A.

Změna nastává pouze v pozměňovacím návrhu I bod 5, který nově zní následovně -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, tuto změnu uveďte až v podrobné rozpravě, abychom se nezdržovali.

 

Poslanec Libor Ježek: Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Správné je vaše přihlášení se k pozměňovacím návrhům, které zazněly v minulém druhém čtení, ale nové návrhy musíme vznést v podrobné rozpravě.

Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Chtěl bych upozornit, že v minulém druhém čtení vznesli pozměňovací návrhy pan poslanec Recman, pan poslanec Korbel a pan poslanec Maštálka.

Podle návrhu pana zpravodaje všichni, kteří se znovu hlásí k těmto pozměňovacím návrhům, by se k nim měli přihlásit. Myslím, že učinit tak mohou již v obecné rozpravě. Pokud by byly změny v těchto pozměňovacích návrzích, pak je třeba to učinit v podrobné rozpravě.

Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, chtěl bych potvrdit, že trvám na svých pozměňovacích návrzích, které jsem přednesl ve druhém čtení 15. května 2001. Jsou uvedeny ve sněmovním tisku 786/3 pod bodem B. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji. Pan poslanec Korbel.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chci potvrdit své pozměňovací návrhy, které jsem přednesl 15. května 2001 a jsou v tisku 786/3, které jsou zařazeny pod bod C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji, pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedající. I já trvám na svých pozměňovacích návrzích přednesených 15. května 2001, které jsou uvedeny pod bodem D.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? (Nikdo.) Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, trvám na svých pozměňovacích návrzích pod bodem A.

Změna je v bodě I, bod 5, kdy bod 5 nově zní:

"V § 22 odst. 1 u kódu sazebníku 271000 se v položce "mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva" podle § 19 odst. 1 písm. g) sazba daně 8150 Kč na 1000 litrů nahrazuje sazbou daně 0 Kč na 1000 litrů a za tuto položku se vkládá nová položka "mazací a ostatní oleje" podle § 19 odst. 1 písm. h) se sazbou daně 8150 Kč na 1000 litrů."

A druhá změna je v bodě III, který nově zní:

"Část X - změna zákona o spotřebních daních č. 587/1992 Sb. a změna zákona o lihu a o dani z přidané hodnoty č. 22/2000 Sb., v § 19 odst. 2 písm. g) doplnit za slovo "éteru" "včetně dnes reagovaného lihu při výrobě etylterciálbutyléteru".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? (Nikdo.) Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Zbývá nám ještě jedno procedurální doplnění. Vzhledem k tomu, že jsme uskutečnili již třetí čtení a teď máme opakované druhé čtení, musíme rozhodnout ještě i o zařazení třetího čtení na pořad této schůze. Může samozřejmě proběhnout nejdříve 24 hodin po rozdání nyní nově formulovaných pozměňovacích návrhů.

 

Bez určení nyní dávám návrh na zařazení třetího čtení sněmovního tisku 786 na pořad této 36. schůze.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 z přítomných 154 poslanců pro 122, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Děkuji navrhovatelům i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu programu, kterým je

 

16.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grünera,
Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.,
zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb.,
zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb.,
zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb.
/sněmovní tisk 832/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele uvedl tento návrh zákona pan poslanec Jan Grůza.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP