(11.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Nikdo se nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra - ale vzhledem k jeho hlasové indispozici bych šetřil jeho hlasivky. Paní kolegyně Volfová také nehodlá hovořit. Všechny návrhy, které k tomuto zákonu byly přijaty v ústavně právním výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jsme obdrželi písemně. Svým způsobem bychom okamžitě mohli uskutečnit i třetí čtení, protože jiné návrhy v podrobné rozpravě nepadly, ale necháme si to do určité časové rezervy.

Končím tím projednávání druhého čtení bodu č. 18. Děkuji panu ministrovi i zpravodajům a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je včera odložený bod č. 30, kterým je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 925/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tisk 925.

Návrh zákona je předkládán s jediným cílem, a to zajistit slučitelnost citovaných zákonů se směrnicemi Evropských společenství. Konkrétně se jedná o zajištění slučitelnosti ve dvou oblastech. První oblast se týká zařazování léčivých přípravků a zvláštních potravin určených pro lékařské účely do seznamu těchto komodit hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně procedury, kterou toto zařazování prochází. Druhou oblastí je pak konkretizace osobních údajů, v které jsou pojištěnci vedeni v již existujícím centrálním registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, který vede Všeobecná zdravotní pojišťovna. Provedení konkretizace osobních údajů bylo nezbytné v návaznosti na směrnice Evropských společenství týkající se ochrany osobních údajů a na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jinou problematiku, než jsem nyní uvedl, předkládaný návrh zákona záměrně neobsahuje, a to především z důvodu zajištění jeho urychleného projednávání a schválení. Věřím, že předkládaný návrh podpoříte, neboť jde o zákon, jehož přijetí je sledováno orgány EU. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, pane ministře, členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, máme před sebou novelu zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, tedy zákona, který projednáváme poměrně často a poměrně zdlouhavě. Tato novela se soustředí na několik poměrně úzkých okruhů. Jedním z nich je otevření možnosti hradit z veřejného zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely s tím, že se stanoví na rozdíl od úhrady léků z veřejného zdravotního pojištění, aby při poskytování ambulantní péče byla také stanovena omezení a symboly pro předepisování těchto potravin pro lékařské účely. U léků jsou to tato omezení a tyto symboly součástí přílohy zákona. Připomínám, že zde byl nedávno zamítnut návrh novely, na kterém jsem se podílel a který stanovil stejný režim i pro léky. Ministerstvo k tomuto nepřistupuje a domnívám se, že ve druhém čtení bude na místě zamyslet se nad sjednocením této úpravy.

Dále ve vládním návrhu ukládáme Ministerstvu zdravotnictví sestavování a vydávání seznamu léčivých přípravků a také nově potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Takový seznam doposud Ministerstvo zdravotnictví nevydávalo. Dále jsou zde stanoveny náležitosti.

Ze zcela jiné oblasti je návrh změny zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jehož předmětem je definování toho, co bude vedeno o jednotlivém pojištěnci v centrálním registru pojištěnců, tedy jméno, příjmení atd.

Rád bych řekl, že v rámci projednávání zákona budeme muset diskutovat dopady této novely na státní rozpočet, také dopady na rozpočet veřejného zdravotního pojištění. Domnívám se, že by bylo velmi seriózní a že je naším právem požadovat v rámci projednávání, aby před projednáváním do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví předkladatel předložil návrh vyhlášek, ke kterým tato novela dává zmocnění.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, neboť písemné přihlášky nemám. Vzhledem k tomu, že se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit ve svém možném závěrečném slově. Je tomu tak. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. V podstatě systém, který navrhujeme touto novelou, na našem ministerstvu takto funguje. Potraviny pro zvláštní lékařské účely, to jsou vlastně léky podle naší staré nomenklatury, které se dávají nemocným trpícím vrozenou vadou metabolismu, neboť běžné potraviny nemohou vlastně požívat. Jenom důvod, že EU stanovila jiná pravidla pro inspektory, kteří kontrolují výrobu, než u léčiv, tak jsme změnili tuto nomenklaturu. Dosavadní postup, který zařazujeme do zákona o stanovení jednotlivých lhůt, provádíme nyní na základě příkazu ministra, ale je samozřejmě správné, aby byl zakotven v zákoně.

To bylo jenom několik slov na vysvětlenou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já také děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj nemá další sdělení. Žádné návrhy na vrácení ani zamítnutí nezazněly, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Já vás na žádost z pléna všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví?

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 114 poslanců pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím bod č. 30. Děkuji panu ministrovi i zpravodaji.

Hlásí se pan poslanec Němec s procedurálním návrhem a já mu dávám slovo.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, já bych chtěl požádat o jednu změnu v programu, a sice o pevné zařazení bodu č. 16, což je novela zákona č. 95, sněmovní tisk 832, na úterý odpoledne 22. května. Je to po dohodě členů zemědělského výboru, protože si potřebujeme vyjasnit ještě některé drobné technické detaily v pozměňovacích návrzích, takže vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP