(10.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Římská IV, pozměňovací návrh k části desáté - Účinnost: V čl. XII se za slova "čl. 3" vkládají slova "čl. 5 bodu 12a a 13", slovo "a" se za slovy "čl. IX" nahrazuje čárkou a za slova "čl. X" se vkládají slova "čl. XI". Toto je ustanovení, které se týká účinnosti, a domnívám se, že to jsou ustanovení, která mohou nabýt účinnosti dříve tak, jak je navrhována účinnost některých jiných ustanovení tohoto návrhu zákona.

Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že jsem poněkud rozšířil tuto materii, nicméně mám pocit, že ta část zákona o policii, která je novelizována, má bezprostřední souvislost i s tím, co jsem navrhoval v případě zákona o Bezpečnostní informační službě, a domnívám se tedy, že pokud věcně novelizujeme jeden zákon, můžeme tak učinit současně, aniž bychom projednávali speciální novelu zákona o BIS.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Hovořit bude pan poslanec Doležal, jiné písemné přihlášky nemám.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych byl mnohem stručnější než moji dva předřečníci a abych přednesl pozměňovací návrhy k vládní novele trestního řádu. Cílem tohoto návrhu je upravit ustanovení týkající se vyšetřování trestné činnosti příslušníků Policie ČR a BIS tak, aby byla funkční a v praxi orgánů činných v trestním řízení nepřinášela situace, které by bylo nutno řešit až následnou výkladovou činností.

Tedy za prvé - u § 157a navrhuji doplnit nadpis na konci o slova "a státního zástupce".

Dále navrhuji zařadit nový bod č. 2, který zní:

"2. Koná-li vyšetřování státní zástupce (§ 161 odst. 3), je k vyřízení žádosti podle odst. 1 příslušný státní zástupce vykonávající ve věci dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení (§ 175 odst. 2)."

Stávající bod č. 2 přečíslovat na bod č. 3.

Za druhé - v § 161 Vyšetřovací orgány navrhuji nové znění bodu 3, a to následující:

"3. Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky - odkaz pod čarou: § 2 odst. 1 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů - a příslušníky Bezpečnostní informační služby - odkaz pod čarou: § 2 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů - koná státní zástupce; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího vyšetřování; ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkolu policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů příslušníků Policie ČR a příslušníků BIS může státní zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně vyhovět."

Dále navrhuji zařazení nového bodu č. 4, který zní:

"4. Za splnění podmínek § 20 odst. 1 koná státní zástupce vyšetřování podle odst. 3 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie ČR nebo příslušníky BIS; ustanovení § 23 tím není dotčeno."

Další nový bod je bod č. 5, jehož znění navrhuji takto:

"5. Jestliže vyšlo spáchání trestného činu příslušníkem Policie ČR nebo příslušníkem BIS najevo teprve po skončení jeho služebního poměru - odkaz pod čarou: § 103 a násl. zák. č. 186/1992 Sb., § 38 a násl. zák. č. 154/1994 Sb. -, může státní zástupce, jinak příslušný k jeho vyšetřování podle odst. 3, věc postoupit k dalšímu řízení příslušnému policejnímu orgánu."

Ostatní body se přečíslují na body č. 6 a 7.

Za třetí - k § 179a navrhuji nové znění bodu 2, a to v následujícím znění:

"2. Zkrácené přípravné řízení konají policejní orgány uvedené v § 12 odst. 2."

Kromě toho navrhuji nový bod č. 3, který zní:

"3. O trestných činech příslušníků Policie ČR a příslušníků BIS koná zkrácené přípravné řízení státní zástupce; ustanovení § 161 odst. 3 a 4 zde platí přiměřeně."

A konečně za čtvrté - čl. II Závěrečná a přechodná ustanovení k části první.

Zde navrhuji doplnit nové dva body č. 8 a 9.

"8. Pravomoc k vyšetřování trestných činů příslušníků Policie ČR a příslušníků BIS (§ 161 odst. 3 až 5; § 179a odst. 3) ve věcech, kde trestní stíhání bylo zahájeno přede dnem účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou."

A nový bod č. 9 ve znění:

"9. Bližší podrobnosti o příslušnosti státních zástupců k vyšetřování trestných činů příslušníků Policie ČR a příslušníků BIS (§ 161 odst. 3 až 5; § 179a odst. 3) stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou."

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem - byly na něj určité dotazy, takže mu předávám slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, nejprve k usnesení ústavně právního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost.

Jediný řekněme svár, ale myslím to v dobrém slova smyslu, jsou různé názory obou výborů na formulaci ustanovení § 88a, který, když to zjednoduším, upravuje soudní kontrolu nakládání s údaji o uskutečněném telekomunikačním provozu. Dávám přednost formulaci, která byla schválena v ústavně právním výboru, a to ze dvou důvodů. Za prvé je přísnější z hlediska přístupu orgánů činných v trestním řízení k těmto informacím, neboť je omezuje prakticky jen na zločiny - řečeno tradiční terminologií. A za druhé nepřipouští přístup k těmto údajům jinak než po předchozím souhlasu soudu. To z hlediska ústavního je myslím řešení vhodnější a více odpovídá nutné restrikci těchto oprávnění činných v trestním řízení.

S legislativně technickými návrhy zpravodaje pana poslance Výborného souhlasím, taktéž s návrhem pana poslance Kladívka, poněvadž nikterak nevybočují z témat, která byla diskutována v obou výborech.

Trestní řád není a nemůže být z povahy věci předmětem soukromého vlastnictví ministra spravedlnosti, já musím respektovat - a to není otázka osobního postoje, ale povahy věci - že je to kodex, který byl připraven po dlouholeté odborné diskusi, a debaty na půdě Poslanecké sněmovny, zejména v ústavně právním výboru, nikterak neztratily charakter odborné diskuse.

Náměty, které přednesla paní poslankyně Machatá, nejsou ničím jiným než znovuvrácením na scénu Poslanecké sněmovny základní koncepční otázky, která byla již diskutována, a převažující názor byl vyjádřen ve vládním návrhu zákona i ve výsledcích diskuse v ústavně právním výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP