(11.00 hodin)

(pokračuje Turek)

Jinak platí den vyhlášení účinnosti tohoto zákona tak, jak je uvedeno v mém návrhu zákona původně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Přestože se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, já ji neuzavírám, protože jsme před malou chvílí odsouhlasili, že před ukončením podrobné rozpravy přerušíme projednávání tohoto bodu do středy 23. května, a budeme tedy pokračovat projednávání ve středu 23. května - jako první bod.

Pan předseda se ještě hlásí?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Procedurálně už k dalšímu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: K dalšímu návrhu. Já pro dnešek končím projednávání bodu č. 19.

Pan předseda klubu ČSSD pan poslanec Škromach se hlásí s procedurálním návrhem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych si dovolil ještě navrhnout vzhledem k tomu, že probíhají jednání ohledně služebního zákona - to jsou body 37, 38 a 39, které by zřejmě měly přijít na pořad dnes odpoledne - přeřazení těchto tří bodů na středu příštího týdne, jako druhý bod po už pevně zařazeném bodu, který byl před chvílí přerušen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Váš návrh znamená: body, které jsou jako první čtení, 37, 38 a 39, přičemž body 37 a 38 už jsou přerušené body projednávání v prvém čtení, přeřadit pevně na středu 23. května jako 2., 3. a 4. bod dopoledního jednání.

Na základě požadavku pana předsedy Kühnla vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Pro příchozí opakuji, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu, o přeřazení bodů 37, 38 a 39 jako pevně stanovených bodů na středu 23. května. Budou to body 2., 3. a 4. dopoledního jednání.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 127 pro 113, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Ke stejnému problému se možná dostaneme i v příštím čase, při projednávání bodu č. 30, který předkládá, tedy zpravodaj, pan poslanec Cabrnoch, který je nyní na jednání v Senátu. Ale já bych to nechal až do doby, kdy bychom na tento bod narazili. Poté bychom ho také z těchto důvodů asi přerušili. Je to zde připravené i pro pana předsedu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení poslanci, poslankyně, dovolte, abych přešel k dalšímu bodu, kterým je bod 20 našeho programu

 

20.
Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 778/ - druhé čtení

 

Já prosím pana místopředsedu Rychetského, ten už míří ke stolku zpravodajů. Prosím zpravodaje petičního výboru a ústavně právního výboru pana poslance Křečka, aby se také posadil ke stolku zpravodajů.

Tento návrh jsme projednávali ve druhém čtení na 35. schůzi dne 4. dubna, kdy jsme ho po ukončené obecné rozpravě odročili. Tento dokument byl znovu projednán výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru máme před sebou jako sněmovní tisk 778/6.

Nejdříve se táži pana zpravodaje výboru poslance Kučery, zda se chce k usnesení vyjádřit. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já jsem se k tomuto usnesení vyjadřoval už včera, když jsme schvalovali revokaci. Myslím si tedy, že by bylo zbytečné to opakovat. V podrobné rozpravě přečtu pozměňovací návrh na § 11 v tom smyslu, jak jsem s předkladatelem dohodnutý.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám jinou přihlášku než vaši, pane poslanče. Takže prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: V podrobné rozpravě bych rád přednesl pozměňovací návrh k § 11 tak, jak byl schválen výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

§ 11 zní:

1. Příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, mají právo na výchovu a vzdělávání ve svém mateřském jazyce ve školách, v předškolních zařízeních a ve školských zařízení za podmínek, které stanoví zvláštní právní předpisy.

2. Příslušníci národnostních menšin podle odst. 1 mohou za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy zřizovat

a) soukromé školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny nebo s výukou jazyka národnostní menšiny jako vyučovacího předmětu,

b) soukromá předškolní zařízení a soukromá školní zařízení.

A pod čarou jsou uvedeny všechny zákony s čísly a s vyjádřením, z kterého roku a Sbírky atd., jichž se to týká, jako patřičné odkazy. Myslím, že není nutné to číst. Předávám to písemně a je to záležitost čistě legislativně technická.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Prosím, pan poslanec Koudelka. Nebo ještě slůvko?

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Já si jenom uvědomuji, pane předsedo, že také stálá komise pro sdělovací prostředky přijala v tomto směru usnesení, čili - není nutné ho číst. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, k předkládanému návrhu zákona předkládám tyto pozměňovací návrhy.

Za prvé se v § 2 odst. 2 za slovo "české" vkládá čárka a slova "moravské nebo slezské".

V části třetí - Změna zákona o obcích - se v odst. 2 doplňuje nový text a za číslovku deset a slovo "české" se vkládají slova "moravské nebo slezské".

V části čtvrté - Změna zákona o krajích - se slova "k národnosti jiné než české" nahrazují slovy "k jiné národnosti než české, moravské nebo slezské".

Uvedená skupina pozměňovacích návrhů reaguje na to, že v posledním sčítání lidu se značná většina našich občanů na Moravě a ve Slezsku přihlásila k těmto uvedeným národnostním skupinám a podle mého názoru není účelem tohoto zákona o národnostech to, aby reguloval postavení těchto národnostních skupin. Jinými slovy - měli by být vyňati z tohoto režimu zákona nejenom občané hlásící se k české národnosti, ale i k uvedeným dalším dvěma národnostem, které nespadají, podle mého názoru, do skupiny národnostních menšin, ale do základních prvků obyvatelstva České republiky.

Navíc bych zdůraznil, že uvedené změny zákona o obcích a o krajích řeší i situaci, kdy v některých obcích a v některých krajích jsou zřizovány výbory pro národnostní menšiny jen z toho důvodu - a je to vždycky otázkou konfliktní v dané obci, zda má být tento výbor zřízen, nebo ne - že určité procento je překročeno příslušníky národnosti, ke které se hlásí, tedy moravské nebo slezské.

Další pozměňovací návrh je ten, že část osmá se vypouští. Ostatní části se přečíslují. Tato část se týká změny zákona o volbách do Parlamentu. Pokud bude v tomto návrhu zákona obsažena změna zákona o volbách do Parlamentu, celý tento návrh zákona se nám posouvá do režimu zákona, kde je nutný souhlas Senátu. Vzhledem k tomu, že se předpokládá předložení novely zákona o volbách do Parlamentu, je možné uvedená ustanovení řešit v této novele, která bude vládou předložena v blízké době, a není nutno zatěžovat touto novelou tento zákon a tímto vlastně posouvat do úplně jiné ústavní kategorie zákona, kde by byl nutný souhlas Senátu a kde sněmovna by již nemohla případně setrvat na svém původním znění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP