(12.20 hodin)

(pokračuje Severa)

Rád bych, abychom nesměšovali dvě záležitosti, které spolu vůbec nesouvisí, jestliže řešíme problematiku letecké záchranné služby. Není problém zjistit si, že v době povodní byly jednotlivé stroje ve vzduchu bez ohledu na to, jestli to byly stroje policie, Ministerstva obrany, nebo jestli to byly stroje, které létají v jednotlivých společnostech, které nejsou státní. Po pravdě řečeno, když se zeptáte jednotlivých požárníků, zjistíte, že mnohdy byly tyto stroje daleko akceschopnější, protože nepodléhaly složité hierarchii velení. Tím ale nechci snižovat zásluhy a snahu všech pilotů, kteří létali. Bylo by ale velmi laciné říkat, že na povodních se zúčastnily pouze stroje Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, protože to není pravda. Všichni, kteří mohli pomoci, pomáhali. Pomáhali velmi operativně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nepopírám, že otázka vyřešení letecké záchranné služby je velmi složitá, ale chci připomenout, že nebylo předmětem mé interpelace definitivní řešení letecké záchranné služby. Předmětem mé interpelace bylo existující usnesení vlády č. 672 z 28. června 1999, které podle mého přesvědčení - a jsem toho názoru, že odpověď pana ministra zdravotnictví je v souladu s mým přesvědčením, že toto vládní usnesení v případě své realizace hrozí jasným a zřetelným zhoršením zdravotní péče. Cílem mé interpelace je dosáhnout změny tohoto stavu, tedy vyřešit situaci, kterou vyvolává riziko realizace usnesení vlády č. 672.

Domnívám se, že je v našem zájmu, aby tento úzký problém byl řešen. Proto navrhuji vyslovit s odpovědí pana ministra na mou interpelaci nesouhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Pan poslanec Cabrnoch navrhl usnesení, které vám zopakuji: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Bohumila Fišera jako odpovědí na interpelaci poslance Milana Cabrnocha.

Pro jistotu vás všechny odhlásím a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o nesouhlasném návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 117 poslanců bylo pro 50 a 63 proti. Návrh nebyl přijat. Tím končím projednávání této písemné interpelace.

 

Přistoupíme k další, kterou je: Ministr životního prostředí Miloš Kužvart odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vlacha ve věci postupu Ministerstva životního prostředí při přípravě vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 894.

Podle mého dnešního ranního sdělení pan ministr Kužvart je na dnešní jednání omluven. Táži se, zda je přítomen pan poslanec Vlach.

Pokud tady pan poslanec Vlach není, v souvislosti s § 112 jednacího řádu - písemné interpelace, odstavec 4 - není-li interpelující poslanec na schůzi sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. - Pokud pan poslanec Vlach skutečně není přítomen, nemám jeho omluvu, končím i tuto interpelaci na pana ministra Miloše Kužvarta. Děkuji všem zúčastněným.

Tím jsme ukončili projednávání odpovědí členů vlády České republiky na písemné interpelace a budeme se věnovat dalšímu bodu.

Nyní bych předeslal, jak budeme pokračovat. Vzhledem k tomu, že v programu máme před volební přestávkou provést druhou volbu dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, a protože následující bod je třetí čtení zákona o konsolidační agentuře, které nezvládneme společně i s volbami do polední přestávky, doporučoval bych, abychom nyní uskutečnili druhou volbu. Ve 12.45 hodin bych pak vyhlásil polední přestávku. Odpoledne bychom začali ve 13.45 hodin právě bodem 64, který předkládá pan ministr Mertlík, a budeme hlasovat ve třetím čtení.

Jedna důležitá technická poznámka. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí musí odjet ve 13.30 hodin na Hrad, nebyl by přítomen projednávání tohoto bodu, budeme se tedy věnovat okamžitě bodu č. 64, polední přestávku si uděláme později.

 

Otevírám tedy bod

 

64.
Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů
(zákon o České konsolidační agentuře)
/sněmovní tisk 839/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 839/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zda hodlá pan ministr vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak. Poté dostanou možnost samozřejmě pan poslanec Kocourek i pan poslanec Vávra za hospodářský výbor. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, jen velmi stručně. Už v úvodním slově ke druhému čtení před dvěma dny jsem avizoval, že některé z pozměňovacích návrhů, zejména co se týče pozměňovacího návrhu výboru hospodářského, jsou kontroverzní. Vyjádřím svůj názor u jednotlivých bodů před hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Kocourek nehodlá vystoupit, pan poslanec Vávra rovněž nehodlá vystoupit. Takže požádám nyní pana poslance Kocourka jako zástupce zpravodajů, aby nás seznámil s postupem při hlasování a poté jednotlivé pozměňovací návrhy předkládal a i se k nim vyjádřil, stejně tak jako pan ministr Mertlík.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl proceduru. Vzhledem k tomu, že jsme za základ k projednávání ve druhém čtení vzali komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který máme v tisku 839/3, byly také pozměňovací návrhy jak hospodářského výboru z tisku 839/3, tak ze druhého čtení směřovány ke zmíněnému pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru z přílohy tisku 839/3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP