(9.40 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s oponentní zprávou menšiny poslanců výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z jeho 42. schůze konané 10. dubna 2001. Tato oponentní zpráva se týká poslaneckého návrhu zákona, který je obsažen ve sněmovním tisku 828, v němž se navrhuje Poslanecké sněmovně přijetí návrhu zákona ve znění usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Oponentní zpráva menšiny byla přijata z toho důvodu, že v průběhu jednání na výboru pro veřejnou správu byl do tohoto projednávání vnesen pozměňovací návrh, který podle našeho názoru zakládá poměrně silnou právní nejistotu v tom slova smyslu, že pozemky, které by byly vydávány, by nanejvýš pravděpodobně nebyly adresovány jednomu vlastníkovi, ale byla by tady značná nejistota v tom, zda nebude možné vydávat dvěma různým vlastníkům. Protože považuje tuto záležitost za velmi nebezpečnou, která by nás přivedla do situace, kdy bude v mnoha ohledech potřeba rozhodnutí nezávislého arbitra, tedy soudu, skupina poslanců se rozhodla využít tohoto institutu, který v jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nebyl zatím v tomto volebním období nikdy použit. Z toho je patrné, že pochybnosti, které nás k tomu vedou, jsou velmi silné. Byly také podpořeny a potvrzeny stanoviskem Ministerstva financí, jehož zástupci v průběhu projednávání potvrdili, že takováto právní nejistota je velmi pravděpodobná.

Z toho důvodu skupina poslanců ve své oponentní menšinové zprávě navrhuje, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona obsažený ve sněmovním tisku 828 s vypuštěním většinově přijatého návrhu poslance Bláhy, který je obsažen v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 224. Navrhuje se tedy, aby byly vypuštěny body 3, 4 a 5.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, pokud se nehlásil pan poslanec Pilip, protože to neoznačil. Není tomu tak. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Bílý. (Na otázku poslance Bílého:) Teď je obecná rozprava. Takže také ne. Táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy na zamítnutí ani na vrácení nezazněly. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Miroslav Kapoun, Ivan Pilip, Jaroslav Palas, Jiří Bílý, Libor Krátký. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dobré ráno. Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl přednést pozměňovací návrh: V § 44 odst. 2 ve větě první se za slova "§ 28 odst. 3" vloží čárka a za slova "§ 30 odst. 2" vloží slova "a § 55 odst. 5".

V § 55 odst. 5 zní:

"(5) Organizace mohou s předchozím souhlasem vlády nabývat majetkové účasti v obchodních společnostech, založit obchodní společnosti nebo se účastnit na jejich založení, vkládat do nich majetek, s nímž jsou příslušné hospodařit, a nakládat s majetkovými účastmi v těchto obchodních společnostech. Zároveň organizace vykonávají všechna práva, která vyplývají z jejich majetkové účasti v těchto obchodních společnostech."

V § 55 se odst. 5 označuje jako odstavec 6.

Zdůvodnění: Do účinnosti zákona č. 219/2000 Sb., to je do 1. 1. 2001, umožňoval zákon č. 92/1991 Sb. nabývat majetkové účasti v obchodních společnostech, založit obchodní společnosti nebo se účastnit na jejich založení a vkládat do nich majetek. Navrhovaná úprava neznamená, že se stát vzdává svého práva rozhodovat jako vlastník o majetku, režim nutného předchozího souhlasu vlády jako představitele vlastníka zůstává plně zachován.

Navrhované řešení umožní zakládání společných podniků nebo přístup do již existujících subjektů, např. Eurofima, jde tedy o řešení přispívající k rozvoji ekonomiky. Chci jenom říci, že sdružení Eurofima je sdružení 27 evropských států pro podporu dopravy. Mimo jiné k ní přistoupilo již Maďarsko, vláda odhlasovala přistoupení na Slovensku.

Majetková účast ve společnostech včetně výkonu práv přitom podle dosavadních předpisů zůstává zachována i po 1. 1. 2001.

Nelze srovnávat postavení organizační složky, kde stávající omezení má své plné opodstatnění, s postavením státní organizace, která je právnickou osobou a vykonává podnikatelskou činnost, ke které byla zřízena, svým jménem a na svůj účet, se všemi riziky z podnikání vyplývajícími.

Zajistit organizacím jmenovaným v § 54 odst. 1 srovnatelné podmínky pro výkon jejich podnikatelské činnosti a alespoň částečně zlepšit jejich postavení v rámci hospodářské soutěže.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ivan Pilip, připraví se Palas Jaroslav.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona. Chci využít skutečnosti, že návrh paní poslankyně Horníkové a dalších se zabývá problémy, které se týkají vlastně dořešení majetkových vztahů a převodu bytů a nebytových prostor v rámci bytových družstev, a proto bych rád využil otevření tohoto zákona k vyřešení jednoho vážného problému, který se stal aktuálním zejména v posledních dnech a týdnech. Proto možnost řešit ho v rámci tohoto zákona by velmi zrychlila vyřešení nejisté situace, která pro řadu bytových družstev nastala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP