(17.50 hodin)

(pokračuje Kocourek)

4. Článek 2 - Přechodná ustanovení zákona 362/2000 Sb. - se doplňuje o nový bod 20, který zní: "20. Obchodník s cennými papíry, který ke dni účinnosti tohoto zákona nemá vydány akcie v zaknihované podobě, je povinen uvést podobu svých akcí do souladu s požadavkem § 45 odst. 3 do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona."

5. Článek 2 - Přechodná ustanovení zákona 362/2000 Sb. - se doplňuje o nový bod 21, který zní: "21. Obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písmeno d) nebo činnost svou povahou obdobnou na základě povolení uděleného podle § 45 před 31. 12. 2000, je oprávněn v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí komise o jeho žádosti o udělení povolení k výkonu činnosti podle § 8 odst. 2 písmeno d), podané nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písmeno d) nebo činnost svou povahou obdobnou uplynutím této lhůty zaniká."

Čtvrtý návrh zní: Text § 3 se nahrazuje textem čl. 3.

Tolik mé pozměňovací návrhy k zákonu o cenných papírech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zda je třeba vystoupit v závěrečných slovech. Není tomu tak. Končím druhé čtení a tím i projednávání bodu č. 15. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Budeme pokračovat podle schváleného programu, kterým je bod

 

81.
Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala,
Václava Brouska, Ladislava Korbela a Michala Krause na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 817/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal zástupce navrhovatelů poslanec Jiří Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, projednávaný tisk 817, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, dle usnesení této sněmovny byl projednán rozpočtovým výborem a ten přijal usnesení, které přednese pan zpravodaj.

Vážené paní poslankyně a poslanci, jménem předkladatelů všem děkuji za projednávání tohoto návrhu. Prosím o propuštění do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 817/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor tisk 817 projednal. Projednal ho společně s tiskem 847, který sice ještě není ve druhém čtení, ale upravuje stejnou problematiku, tzn. snaží se odstranit potíže s vydáváním kreditních karet pro účely služebních cest.

K tomuto tisku 847 přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto zákonem vyjádřila souhlas, přičemž doporučuje, aby základem projednávání bylo znění, které bylo přijato v rozpočtovém výboru a které se pokouší spojit všechny návrhy, které se v tomto smyslu objevily, do jediného textu.

V případě, že by s úspěchem tento tisk 817 ve znění předloženém rozpočtovým výborem byl schválen, navrhl bych potom u tisku 847 přeložení na příští schůzi, a to jen pro jistotou pro případ jakýchkoli komplikací v dalším projednávání v Senátu nebo v dalších fázích schvalování.

Doporučuji jménem rozpočtového výboru, aby s tiskem 817 sněmovna vyslovila souhlas ve znění komplexního pozměňovacího návrhu podle přílohy usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně zatím nikdo nepřihlásil. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy na zamítnutí nezazněly. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku - pana poslance Milana Urbana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si předložit pozměňovací návrh k tisku 817.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, se mění a doplňuje takto:

V § 49 se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

Organizační složka státu je oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu územního samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb., na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty.

Krátké zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje územním samosprávným celkům, jiným právnickým osobám a fyzickým osobám povinnost podílet se na financování požární ochrany ve stanoveném rozsahu. Plného rozsahu tohoto účelu nelze dosáhnout bez změny zákona 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých předpisů, některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, která je třeba doplnit o možnost vícezdrojového financování od výše uvedených subjektů.

Pokud by zákon č. 218/2000 Sb. i nadále neumožňoval organizačním složkám státu přijetí finančních prostředků navrhovaným způsobem, vedla by tato situace nepochybně ke zvýšení nároku na potřebu finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Výdaje požární ochrany jsou historicky i právně postaveny na vícezdrojovém financování. Stát nemůže v celém rozsahu pokrýt potřeby požární ochrany a touto úpravou bude umožněno i ostatním subjektům na základě zvláštních předpisů pozitivně ovlivnit úroveň zabezpečení požární ochrany. Umožní to zejména orgánům veřejné správy včetně hlavního města Prahy a měst Brno, Ostrava a Plzeň zlepšit ve svém územním obvodu podmínky k zajištění požární ochrany, ochrany obyvatel a činnosti integrovaného záchranného systému.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Plachý. Pan zpravodaj má ale přednost.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, ve zpravodajské zprávě jsem avizoval, že rozpočtový výbor navrhl, aby sněmovna ve druhém čtení vzala za základ projednávání usnesení rozpočtového výboru. Kolega Urban přednesl pozměňovací návrh, který se vztahuje k původnímu tisku 817.

Chtěl bych vyzvat sněmovnu, aby v tuto chvíli hlasovala o tom, že vezme za základ dalšího projednávání usnesení rozpočtového výboru, aby všechny další pozměňovací návrhy mohly být vztahovány k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. V této souvislosti si dovolím přednést usnesení rozpočtového výboru jako základ tohoto projednávání. Učiním odkazem na usnesení 423 rozpočtového výboru. Zároveň si dovolím přednést druhou variantu návrhu pana poslance Urbana, která by se vztahovala ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru.

Návrh, který přednáším, se liší v jediném: do článku I se nedoplňuje bod 2, jak navrhl pan poslanec Urban, ale bod 6 následujícího znění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP