(17.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.

Táži se na závěrečná slova. Pan ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Jen velice stručně bych, pane předsedající, rád vyjádřil skutečnost, že jsem rád, že tyto návrhy směřující k posílení kontrolního vlivu Poslanecké sněmovny zde padly. Zároveň mi nicméně nezbývá, než vyjádřit politování, že zejména ty strany, které je iniciovaly a předkládaly, které byly reprezentovány ve všech vládách do roku 1998 včetně, nepřinesly tehdy podobné návrhy ve vztahu ke stávající Konsolidační bance, která je zrovna tak veřejnou institucí, jakou bude budoucí Česká konsolidační agentura. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan kolega zpravodaj nehodlá vystoupit. Žádná hlasování nás nečekají, protože nepadly návrhy ani na zamítnutí, ani na vrácení do výboru.

Končím proto druhé čtení, končím projednávání bodu 14.

 

Vzhledem k tomu, že i další bod číslo 15 je pro navrhovatele i zpravodaje totožný, otevírám bod 15, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty
Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999
/sněmovní tisk 711/ - druhé čtení

 

Je to pokračování přerušeného jednání. Pan ministr zůstal u stolku, pan zpravodaj také.

Tento návrh jsme začali projednávat v lednu tohoto roku, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu a další projednávání jsme odročili do předložení doplňujících podkladů rozpočtovému výboru a jejich projednání v tomto výboru.

Úvodní slovo přednese pan ministr financí a místopředseda vlády Pavel Mertlík, poté se ujme slova zpravodaj pan kolega Kocourek.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že jde o přerušené, resp. opakované druhé čtení, budu tentokrát opravdu velmi stručný.

Dovolte mi, abych zejména zdůraznil, že podle § 44a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, disponuje Konsolidační banka, státní peněžní ústav, zákonnou, trvalou, přímou a neodvolatelnou zárukou státu za její závazky. Z tohoto důvodu se navrhuje Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s řešením uhrazení tohoto závazku z výnosu prodeje státních dluhopisů. Protože je možné státní dluhopisy vydat pouze na základě zákona, předkládá vláda tento návrh zákona o příslušném státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty za rok 1999.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Martin Kocourek a informoval nás o výsledku jednání ve výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych znovu zrekapituloval, že tento vládní návrh zákona na úhradu ztráty Konsolidační banky za rok 1999 vláda předložila Poslanecké sněmovně již 31. srpna 2000. Dále bych chtěl říci, že první čtení proběhlo 30. listopadu 2000 na 29. schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, který jej projednal 22. ledna 2001 a přijal usnesení, které bylo doručeno jako tisk 711/2, kde rozpočtový výbor doporučil sněmovně vyslovit s tímto vládním návrhem zákona souhlas a požádal ministra financí o doplnění dalších podkladů týkajících se ztrát Konsolidační banky, jejich struktury a výhledu do budoucna.

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna na svém dalším jednání při projednávání tohoto návrhu zákona 23. ledna na 32. schůzi nebyla zcela spokojena s podklady, které pan ministr poskytl, bylo toto jednání přerušeno a přeloženo druhé čtení až na tuto schůzi.

Pokud mohu rekapitulovat, rozpočtový výbor doporučuje, aby sněmovna propustila tento tisk do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Šafařík.

Pane poslanče, jestli chcete připomenout, že padl váš návrh na zamítnutí, bude po obecné rozpravě samozřejmě o vašem návrhu hlasováno.

Táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Ještě pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že projednáváme zákon o státních dluhopisových programech na úhradu ztráty Konsolidační banky, což je jistá forma cenných papírů, a vzhledem k tomu, že jsem byl informován o problémech, které vyvolala novela zákona o cenných papírech č. 362/2000, chtěl bych avizovat, že v případné podrobné rozpravě k tomuto návrhu zákona přednesu legislativní změny zákona o cenných papírech, neboť se domnívám, že dluhopisy jsou jistým druhem cenných papírů, a proto bych chtěl využít této příležitosti k novelizaci zákona o cenných papírech, aby odstranila některé nejasnosti a diskriminace na trhu s cennými papíry.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Šafařík v rámci obecné rozpravy, a to o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a prosím vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 165 poslanců pro 25, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil zpravodaj poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl avizované pozměňovací návrhy k tisku 711.

Za prvé. V názvu zákona se za slova "za rok 1999" vkládá text "a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů".

Za druhé. Před text "§ 1" se vkládá následující text: "Článek I.". Pod tento nový článek I. se vkládá text "Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999".

Za třetí. Za text obsažený v § 2 vládního návrhu zákona se vkládá následující text: "Článek II.". Pod tento nový článek II. se vkládá text: Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta: "Středisko na základě oznámení emitenta postupuje podle § 5 odst. 5 i před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, pokud emitentovi byly vráceny všechny cenné listinné papíry."

2. Článek 2 - Přechodná ustanovení zákona č. 362/2000 Sb. - se doplňuje o nový bod 19, který zní: "19. Pokud o povolení k některé z činností uvedených v § 45 odst. 1 žádá obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, nevztahuje se na něj ustanovení § 45 odst. 3 a § 46c odst. 1. Tím není dotčeno ustanovení článku 2 bodu 10 písm. a) a b) a bodu 20."

3. V článku 2 - Přechodná ustanovení zákona č. 362/2000 Sb. - se v bodě 10 slova "ve lhůtě jednoho roku" nahrazují slovy "ve lhůtě 18 měsíců".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP