(15.30 hodin)

(pokračuje Sehoř)

Autoři novely se opět neshodují s vládou, protože v současné době je problém například s risk(?) managementem, který je určen právě k odvrácení úplatku.

Dalším požadavkem vlády je další sladění terminologie s novelami zákonů o daních z příjmů a zákona o cenných papírech. Tomuto požadavku je vyhověno návrhy, které podají někteří poslanci.

Není jasné, proč vláda nepodporuje bod č. 37, jehož cílem je zjednodušit soudní řízení při návrhu na neplatnost usnesení valné hromady. Jde o to, aby všechny návrhy byly řešeny jedním řízením v téže věci.

Vláda dále nijak nezdůvodňuje nesouhlas s vypuštěním místní příslušnosti soudu, který rozhoduje o společnosti s nefunkčním představenstvem, i když tato příslušnost je stanovena chybně.

Autoři novely souhlasí s námitkou proti znění bodu č. 52 týkající se rozšíření okruhu osob, na něž se nevztahuje povinnost povinné nabídky odkupu akcií menšinovým akcionářům. Požadavku přizpůsobit obchodní zákoník připravovaným zákonům o účetnictví a o cenných papírech bude vyhověno v některých pozměňovacích návrzích.

Po vyjádření legislativy Poslanecké sněmovny autoři doplnili tisk informacemi o nárocích na státní rozpočet a soulad novely s právem Evropské unie a Ústavou České republiky. Jde hlavně o povinnost sestavení mezitímní účetní závěrky při změně právní formy.

Na závěr mi dovolte vyjádřit podiv nad údajným výrokem místopředsedy vlády pana Rychetského na tiskové konferenci vlády, kde řekl: "Poslanci a senátoři nasekali dosti chyb při projednávání tzv. velké vládní novely obchodního zákoníku před rokem a nyní se je snaží odstranit." Dovolte mi reagovat na tento klukovský výrok jen jednou větou, že kdyby vláda uměla předložit hotový obchodní zákoník sněmovně ke schválení, jako že to neumí, tak bychom jistě všichni ušetřili dost času.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče za uvedení návrhu zákona. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Myslím si, že můj předřečník naprosto jasně popsal důvody, které vedou skupinu poslanců, aby předložili tuto novelu obchodního zákoníku. Je naprosto evidentní z geneze, že při schvalování předchozí novely prostě evidentně utekly některé záležitosti, které řekl bych jsou technického rázu, nicméně komplikují život těm, kteří tento zákon potřebují užívat v praxi.

Tento zákon je opakovaně poněkolikáté měněn a myslím si, že většině z vás, kteří se buď setkávají s touto podnikatelskou veřejností, je známa již věta, která se dá asi říci tak, že bez komerčního právníka dneska v podstatě už neuděláte skoro nic z hlediska obchodního zákoníku, protože se v tom velmi složitě orientuje jednotlivý člověk bez právního vzdělání.

Někteří kolegové právníci na mě kývají, že to je samozřejmě dobře, rozumím tomu, na druhé straně si ale myslím, že občan by měl být schopen se v zákoně orientovat a užívat ho v nejlepším vědomí a svědomí tak, aby jej na druhé straně nepřekračoval. Ono to totiž má vždycky dvě strany mince.

Naši kolegové se pokusili nejprve, teď použiji slova "v jakési úzké variantě" doplnit a předložit návrh zákona, který by napravoval ty nejviditelnější a nejkřiklavější záležitosti, následně při přípravě došli k závěru, že existuje několik dalších, a nikoliv desítek nebo jednotek, ale pomalu stovka určitých pozměnění spíše charakteru legislativně technického dopřesnění. A myslím si, že takovýto zákon bychom měli propustit do dalšího čtení a pokusit se ale jej určitým způsobem "neextendovat" nebo případně nepokoušet se zase vypracovat ještě větší novelu, než je tato novela, která spíše má doplnit a upravit to, co bylo již předjednáno a schváleno Parlamentem České republiky.

Omezil bych se na toto konstatování a uvidíme, jak se bude vyvíjet záležitost ve druhém a třetím čtení.

Nyní bych vás poprosil o to, abyste tuto novelu zákona propustili do dalšího čtení. Děkuji zatím za pozornost.

V podrobné rozpravě případně navrhnu, aby tato norma byla přidělena hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, v prvém čtení nemáme podrobnou rozpravu, o přidělení hospodářskému výboru již rozhodl organizační výbor.

Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, paní a pánové. Konečně jsem trochu ve svém živlu, protože rozhlasové a televizní vysílání, jak jsem předeslal, se teprve legislativně učím, a tohle je můj obor.

Mohl bych přistoupit k novele obchodního zákoníku z čistě politického hlediska a říci, že platí vlastně jenom tři měsíce a pět dnů, a máme tady komplex 120 pozměňovacích návrhů, a protože ho předkládají kolegové z ODS, být nekompromisní a říci, že po tak krátké době nemá smysl, a odmítnout ho.

Ne, nemohu k tomu přistoupit politicky, to prostě nejde, obchodní zákoník je velmi vážná norma a jakási politická slepota by byla na škodu věci.

Nesouhlasím sice se vším, co tam je obsaženo, zejména novela, která se týká družstev, se mi jeví, jako že neodpovídá tomu, jaká je potřeba současné ekonomiky v družstevním právu. Ale to je věcí debaty ve druhém čtení, jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. A v podstatě musím říci, že mě trochu mrzí, že jsme s takovou změnou nepřišli třeba v širší politické sestavě, protože tato novela je ve velmi dobré kvalitě zpracování a má řekl bych oporu v odborné veřejnosti. Jde sice o úpravy nestejného významu, ale v zásadě odstraňuje velmi systematicky legislativně technické chyby, kterých jsme se dopustili v podstatě v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně a Senátu při minulém návrhu. A to i ty nedostatky, které se odstraňovaly výkladem, známe debatu v lednu a únoru, a dokonce jsem tam našel ustanovení, která řekl bych konečně odstraňují některá kontradiktorní ustanovení, která byla v zákonu o účetnictví a zákonu o konkursu a vyrovnání. Pokud tedy nedojde ve druhém čtení řekl bych k pokusům narušit duch tohoto zákona něčím, co řekl bych se někdy snažíme prosadit, protože otevřeme zákon a snažíme se tam nandat věci, které si myslíme, že v tuto chvíli jsou aktuální, tak bych předpokládal, že celý zákon projde poměrně dobře a že české právnické osoby budou spokojeny s tím, jaký je obchodní zákoník, jak dál jsme postoupili v obchodním právu.

Pokud jde o věcné záležitosti, zmínil jsem, že budu ve druhém čtení mít jiný názor na otázku rozhodování v orgánech družstva a že, dopředu podotýkám, už s větší podporou, než jsem měl při minulém projednávání, se pokusím novelizovat § 68 obchodního zákoníku. Předkladatelé velmi dobře vědí, protože jsou to moji kolegové z podvýboru pro podnikání, že už i profesor Dědič byl toho názoru, že s tím něco udělat musíme.

Abych nezdržoval, tak podotýkám, že doporučuji tento návrh propustit do druhého čtení a že ve druhém čtení se pravděpodobně dostaneme ke konkrétním věcem, které budou jenom ke zlepšení této normy. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP