(14.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Končím tím projednávání bodu č. 53. Děkuji panu ministrovi za uvedení obou bodů i náhradnímu zpravodaji panu poslanci Ransdorfovi.

Nyní se vrátíme k přerušeným bodům před polední přestávkou, zkráceně řečeno jedná se o zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání - sněmovní tisky 717 a 780.

 

9.
Návrh poslanců Petra Bendla, Miroslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera
a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
/sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 780/ - druhé čtení

 

Jednání jsme přerušili v rámci podrobné rozpravy. Jeden navrhovatel již zaujímá místo u stolku zpravodajů. Poprosil bych ještě zpravodaje pana poslance Plevu, který již také nastupuje na své místo. Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, do které mám přihlášky: Bohuslav Sobotka, Vojtěch Vymětal, paní kolegyně Vlasta Parkanová, Jaromír Talíř, Dalibor Matulka, pan kolega Mlynář, Ladislav Skopal. Vím také o přihlášce paní kolegyně místopředsedkyně Petry Buzkové, která, jakmile se dostaví, má přednost. Poprosím pana poslance Sobotku, připraví se pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já jakožto naprostý laik v oblasti mediální legislativy bych si nedovolil zasahovat do složité architektury zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, a proto se moje pozornost upřela na zákon o správních poplatcích, který byl rovněž otevřen touto novelou, a to na položku 66 sazebníku tohoto zákona o správních poplatcích. Já bych nejprve přednesl svůj pozměňovací návrh a potom bych se vrátil ke zdůvodnění tohoto pozměňujícího návrhu.

Přednáším tedy pozměňující návrh, který je vztažen k tisku, který byl vzat jako základ pro jednání Poslanecké sněmovny, a navrhuji, aby se v položce 66 v části 12 doplnilo nové písmeno e), které zní: e) rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování celoplošného televizního vysílání částka 800 mil. Kč.

Dále navrhuji dvě alternativní částky - 600 mil. Kč a 200 mil. Kč.

Tolik pozměňující návrh k části 12, kterou je změna zákona o správních poplatcích.

Dovolte mi v tuto chvíli stručné zdůvodnění tohoto pozměňujícího návrhu. V diskusi zazněly argumenty pro a proti dražbě licencí na celoplošné televizní vysílání. Já s řadou těchto argumentů souhlasím a chtěl bych zdůraznit, že tento návrh se netýká ani dražby, ani prodeje těchto licencí na celoplošné televizní vysílání, ale týká se poplatků za správní úkon. Tento správní úkon činí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento správní úkon byl do této doby oceněn položkou v částce 50 tisíc Kč.

Vzhledem k tomu, že režijní náklady na provoz Rady RTV činí více než 10 mil. Kč ročně, pokud si vynásobíme délku doby, na kterou se tato licence může prodloužit, to je doba 12 let, docházíme k částce poměrně značné, která je hrazena ze státního rozpočtu, tedy z prostředků daňových poplatníků, aniž by bylo zaručeno, že prostřednictvím poměrně nízkých správních poplatků se alespoň část z této poměrně značné sumy v rozsahu větším než 100 mil. Kč za těch 12 let vrátí do státního rozpočtu. Proto si dovoluji navrhnout tuto změnu zákona o správních poplatcích a zařazení této nové položky tak, aby bylo odlehčeno státnímu rozpočtu a případně ušetřené finanční prostředky bylo možno věnovat na další účely v rámci státního rozpočtu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan kolega Vojtěch Vymětal. Připraví se pan poslanec Vojtěch Filip, který měl jednu přihlášku do obecné i podrobné rozpravy a jako předseda klubu má i přednostní právo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že mohu napravit jakousi řekněme časoprostorovou chybu a předložit pozměňovací návrhy, které sice ještě nespatřily světlo světa, ale již byly zpravodajem v obecné rozpravě tvrdě kritizovány. Takže - znovu opakuji - jsem rád, že to mohu napravit.

Chtěl bych ubezpečit, že návrhy, které budu prezentovat, se týkají naprostého minima věcí, které je potřeba doplnit. Prakticky to znamená, že rada bude moci licenci pro digitální multiplex udělit na pouhé tři roky. Ze zákona vyplývá, že není možné ji prodloužit. Pro licencování platí přiměřeně všechny podmínky a parametry, které jsou v zákoně nastaveny pro udělování licence pro rozhlasové a televizní vysílání.

Pochopitelně pokud se bude zpracovávat speciální zákon pro digitální vysílání, jak pan zpravodaj navrhuje, a já s ním vřele souhlasím, bude tam příležitost ty podmínky vypracovat precizně, a je to v pořádku, pro dobu, kdy licence pro digitální multiplexy se budou přidělovat řádně na dobu podstatně delší. Pro to přechodné období si myslím, že mé návrhy by mohly vyhovět.

K předkládaným změnám:

1. změna se týká § 2 odst. 1 písm. v), kde navrhuji, aby se vypustila slova "nebo fyzická".

2. změna se týká § 3 odst. 1, kde se doplňuje nové písm. d), které zní "provozovatele digitálního multiplexu, který toto vysílání provozuje na základě licence k provozování digitálního multiplexu udělené podle tohoto zákona".

3.změna se týká § 3 odst. 2. Za slova "provozovatelem převzatého vysílání" se vkládá čárka a doplňuje text "nebo provozovatelem digitálního multiplexu".

4. změna je změna § 5 písm. a), kde za slova "vydání licence" se vkládá čárka a doplňuje text "licence k provozování digitálního multiplexu".

5. změna se týká opět § 5 písm. d), kde na konci se doplňuje text "a provozovatelů digitálního multiplexu".

6. změna je změna § 5 písm. e). Za slova "žádost o licenci" se vkládá čárka a text "o licenci k provozování digitálního multiplexu".

7. změna se týká § 5 písm. e), kde za slova "udělených licencí" se vkládá čárka a text "licencí k provozování digitálního multiplexu".

8. změna je opět změna § 5 písm. j), kde za slova "provozovatele vysílání" je potřeba vložit čárku a text "provozovatele digitálního multiplexu".

9. změna je k § 6 odst. 1 písm a), kde za slova "provozovatelů vysílání" se vkládá čárka a text "provozovatelů digitálního multiplexu".

10. změna je změna § 6 odst. 1 písm. b), kde za slova "a televizním vysílání" se vkládá čárka a text "provozováním digitálního multiplexu".

11. změna je změna § 6 odst. 1 písm. d), kde za slova "provozovatelům vysílání" se vkládá čárka a text "provozovatelům digitálního multiplexu".

12. změna je změna § 6 odst. 1 písm. e), kde za slova "udělených licencí" se vkládá čárka a text "licencí k provozování digitálního multiplexu".

13. změna je změna § 6 odst. 1 písm. e), kde za slova "byly licence" se vkládá text "a licence k provozování digitálního multiplexu".

14. změna je změna k § 6 odst. 1 písm. e), kde za slova "žadatelům o licenci" se vkládá text "nebo o licenci k provozování digitálního multiplexu".

15. změna se týká § 6 odst. 1 písm. f), na konci se doplňuje text "a provozovatelů digitálního multiplexu".

16. změna je změna § 7 odst. 12, kde za slova "provozovatelům vysílání" se vkládá čárka a text "provozovatelům digitálního multiplexu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP