(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat ve schváleném pořadu 35. schůze Poslanecké sněmovny.

Jako první dva body máme pevně zařazena první čtení mezinárodních smluv, a to pod bodem 52 a 53.

Jako první bude

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
/sněmovní tisk 844/ - prvé čtení

 

Předložený návrh odůvodní místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan, kterého prosím, aby se ujal slova.

Dále bych chtěl požádat kolegy z ODS, zdali by zajistili svého zpravodaje pana poslance Michala Doktora.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo je mezinárodní smlouvou, jejímž účelem je zajistit účinné a nerušené plnění funkcí Mezinárodního tribunálu pro mořské právo na území smluvních stran dohody.

Mezinárodní tribunál pro mořské právo byl jako specializovaný soudní dvůr zřízen Úmluvou OSN o mořském právu z roku 1982, jež je mezinárodní smlouvou řešící souhrnně všechny otázky mořského práva. Česká republika se stala její stranou v červnu 1996. Příslušnost tribunálu se podle úmluvy vztahuje na řešení všech sporů a žalob týkajících se výkladu nebo aplikace úmluvy a na veškeré záležitosti stanovené v kterékoli jiné dohodě, která zakládá příslušnost tribunálu.

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo byla přijata na zasedání smluvních stran Úmluvy OSN o mořském právu v květnu 1997. Podepsalo ji 21 států, z nichž 5 států - Chorvatsko, Nizozemsko, Norsko, Slovensko a Španělsko - se na základě ratifikace či přístupu již stalo smluvními státy dohody. Česká republika dohodu nepodepsala, a její smluvní stranou se tedy v současnosti může stát pouze na základě přístupu.

Obsahem dohody je především úprava výsad, imunit a právní subjektivity tribunálu, jakož i úprava výsad a imunit osob účastnících se činnosti tribunálu. Rozsah výsad a imunit uvedených v dohodě odpovídá rozsahu výsad a imunit, který je tradičně přiznáván významným mezinárodním organizacím a osobám podílejícím se na jejich činnosti.

Přístupem k dohodě projeví Česká republika konečný souhlas s tím, že bude dohodou vázána. Za významné považuji, že tímto krokem Česká republika napomůže vstupu dohody v platnost a prokáže zájem o rozvíjející se činnosti mezinárodních institucí založených Úmluvou OSN o mořském právu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře.

Opět bych požádal Kancelář sněmovny, popř. někoho z kolegů klubu ODS, zda by bylo možné, aby se dostavil zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Doktor.

(Po kratší přestávce.)

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Doktor není k dispozici, zeptám se, zda není přítomen některý z místopředsedů zahraničního výboru, který by mohl nahradit zpravodajskou zprávu pana poslance Doktora. - Pan kolega Miloslav Ransdorf se hlásí jako místopředseda zahraničního výboru k zastoupení zpravodaje.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, můj úkol je velice prostý. Chtěl bych připomenout, že jen William Shakespeare kladl naši vlast na břeh moře a od té doby nepochybně znalosti geografie pokročily. Naší země se tak tato záležitost týká pouze zprostředkovaně. Chtěl bych říci, že i poté, co jsme v průběhu privatizace přišli o mezi vnitrozemskými státy druhé nejsilnější loďstvo, myslím, že tato zprostředkovanost doteku k naší zemi u této smlouvy je ještě větší.

Chtěl bych poděkovat Ministerstvu zahraničních věcí za pečlivou přípravu celého jednání. Domnívám se, že u této smlouvy, která vychází z mezinárodně sjednaného rámce, není důvod klást podmínky ze strany naší sněmovny, a chtěl bych proto všechny přítomné požádat, aby svým hlasováním vyslovili souhlas s předloženou mezinárodní úmluvou o mořském dnu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jen velmi stručně k této smlouvě. Je jednou ze smluv, která navazuje na některé zákony, které jsme v tomto volebním období přijímali a které se týkaly byť trošku vzdáleného tématu, ale přesto tématu pro Českou republiku reálného, to znamená mořského dna. My jsme účastni nejen na vědeckých experimentech, ale i na experimentech, které by měly skončit hospodářským využitím např. našeho "claimu" v Tichém oceánu, takže do jisté míry je tato smlouva důležitá i pro budoucnost, a zcela jednoznačně je potřeba se k tomu při jejím projednáváním takto postavit, abychom ty zájmy, které má Česká republika v této oblasti, dokázali dobře obhajovat.

I já tedy doporučuji, aby ta věc byla projednána a aby byla brána se vší vážností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Karel Vymětal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP