(9.50 hodin)

(pokračuje Špidla)

S předloženým vládním návrhem služebního zákona souvisí též problém týkající se zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, tzv. lustrační zákon. Tento zákon byl v roce 2000 změněn tak, že platí na neurčitou dobu. Tato změna byla parlamentem zdůvodňována tím, že dosud neexistuje zákon o státní službě, který by upravoval náročné podmínky kladené na vznik právního vztahu státního zaměstnance a státu. Z uvedeného názoru lze dovodit, že účinností služebního zákona by měla skončit platnost tzv. lustračního zákona. Proto se ve vládním návrhu služebního zákona navrhuje tzv. lustrační zákon zrušit a podmínit vznik služebního poměru státního zaměstnance splněním náročných podmínek, mj. předpokladu, že fyzická osoba mající zájem o jmenování do státní služby bude v této službě dodržovat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat státní službu.

Při jmenování na služební místo vedoucího státního zaměstnance má být požadováno splnění další podmínky, totiž to, že tento kandidát se neprovinil porušováním lidských práv a svobod, a to v jakékoli podobě.

Návrh bude znamenat v důsledku některých opatření ke zvýšení platové úrovně státních zaměstnanců a hrazení zdravotního pojištění placeného dosud zaměstnanci státem zvýšení výdajů státního rozpočtu. Toto zvýšení se po odpočtu souvisejícího zvýšení příjmů státního rozpočtu odhaduje zatím ve srovnání s rokem 2000 na 5,7 až 7,1 miliardy. Dá se ovšem předpokládat, že v rámci systemizace by došlo k úspoře přibližně 10 % zaměstnanců s odpovídajícím finančním vyjádřením 2 až 3 miliardy.

Musím jasně říci, dámy a pánové, že návrh zákona o státní službě je předložen na základě úvahy, že Česká republika kvalitní a dobrou státní správu potřebuje. Tato úvaha se snaží prostřednictvím legislativní předlohy vytvořit základ pro organickou a kvalitativní přeměnu současné státní správy ve veřejnou službu nejvyšší kvality. Je to podle mého názoru prvořadý zájem České republiky, o kterém snad ani nelze pochybovat.

Tato předloha má ovšem i velmi významný mezinárodněpolitický aspekt, a ač není zařazena do tzv. A-listů, je velmi významná z hlediska vstupu České republiky do Evropské unie.

Musím říci, že nepřijetí tohoto zákona by bylo vážným zásahem do vývoje České republiky, že by významně odložilo krok, který povede ke zlepšení státní správy, a myslím si, že by velmi významně i oslabilo naši pozici v rozhodujícím okamžiku přibližování do Evropské unie. Dá se předpokládat, že v tomto roce padnou klíčová rozhodnutí a služební zákon, tak jak je formulován a předložen, bude nepochybně velmi významným závažím na kladné misce vah.

Dámy a pánové, protože jsem si vědom, že tento zákon a tato předloha jsou mimořádně významné, že je prakticky nemožné takovýto zákon prosazovat tzv. silou a bez odpovídající debaty, a protože předtím, než byl zákon předložen, se objevila intenzivní potřeba prohloubení dialogu, která, jak se zdá, v přípravné fázi nebyla naplněna, předložím, pokud tak nebude předloženo jiným poslancem nebo poslankyní v rozpravě, návrh na přerušení projednávání tohoto zákona v prvním čtení, a to bezprostředně na začátku rozpravy, s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí po určité předběžné dohodě se zástupci všech politických stran vytvoří organizační a technický prostor pro vedení debaty v některých dosud komplikovaných a nedořešených otázkách.

První z těchto otázek je rozsah kompetencí generálního ředitelství. Zde opět musím konstatovat, že princip jednotného řízení je správný. Je ovšem otázka, zda rozsah kompetencí, tak jak jej vláda v návrhu, který zpracovalo ministerstvo a který je předložen, stanovila, je odpovídající. To je otázka k debatě.

Stejně tak je zcela zásadně k debatě pojetí definitivního statusu, stejně tak je otevřena otázka lustračního zákona, stejně jako jsou otevřené otázky kompenzace a odpovídajících povinností. Jedna každá z těchto otázek je otázka, o které je možné diskutovat a kterou je možné v průběhu další přípravy modifikovat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vážená vládo, v tuto chvíli nepřednesu zprávu zpravodaje na základě dohod mezi jednotlivými politickými kluby. Navrhnu přerušení tohoto bodu do příštího jednání pléna Poslanecké sněmovny. To je procedurální návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, prosím, navrhujete, aby přerušení bylo před zahájením rozpravy? Před zahájením rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Aby byl přerušen v tuto chvíli, čili před zahájením rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním. Pan zpravodaj navrhl přerušení tohoto bodu, samozřejmě jeho zařazení na příští schůzi již nemůže být součástí tohoto usnesení, nicméně je vlastně avizováno, že dohoda je zhruba taková, že by přerušený bod byl zařazen na příští schůzi.

 

V hlasování pořadové číslo 304, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 143 a 10 bylo proti. Konstatuji, že tento bod byl přerušen.

 

Dalším bodem je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů
státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova. Současně prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se ztišili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP