(17.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 198 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 175 pro bylo 170, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bláha: To jsou, vážené kolegyně a kolegové, všechny pozměňovací návrhy, o kterých bylo třeba hlasovat. Nyní je třeba hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 705, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 199 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 195 poslanců pro vyslovilo 168 a 3 byli proti. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho programu je bod číslo

 

75.
Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob
v souvislosti s trestním řízením
/sněmovní tisk 697/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Dalibor Matulka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 697/5.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se přihlásil ministr vnitra Stanislav Gross, poté pan poslanec Filip, potom pan poslanec Matulka.

Prosím o klid ve sněmovně.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli z pozice poslance bych si dovolil požádat o následující záležitost.

Ze dvou výborů, a to z výboru pro obranu a bezpečnost a z výboru petičního, vzešel pozměňovací návrh k § 1 odst. 3, se kterým se věcně plně ztotožňuji. Jde o deklaraci, že na poskytnutí zvláštní ochrany dle tohoto zákona není právní nárok. Nicméně zákon jako takový hovoří nejen o zvláštní ochraně, ale hovoří také o pomoci. Myslím si tedy, že v rámci legislativně technického zpřesnění lze doplnit ten pozměňovací návrh na tu změnu, že odst. 3 v § 1 nebude znít "na poskytnutí zvláštní ochrany dle tohoto zákona není právní nárok", ale bude znít "na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci dle tohoto zákona není právní nárok". Věcně se nic nezmění, ale zákon hovoří o právní ochraně a pomoci, a kdybychom jen na ochranu nedali právní nárok, mohl by z toho vyvozovat, že na pomoc právní nárok je.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Kolegyně a kolegové, prosím o klid, bohužel tu není slyšet ani vlastního slova.

Pan poslanec Matulka požádal jako zpravodaj, aby mohl vystoupit ihned, pan poslanec Filip, který je jinak také předseda klubu, nemá námitek, takže slovo má pan poslanec Matulka a připraví se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Omlouvám se nejen kolegovi Filipovi, ale i případným dalším zájemcům, kteří chtěli vystoupit v rozpravě ve třetím čtení, ale přiznám se, že jako zpravodaj mám s některými pozměňovacími návrhy určité problémy, a bude tedy zapotřebí, aby navrhovatelé své pozměňovací návrhy upřesnili v rámci rozpravy ve třetím čtení.

V první řadě bych vás všechny rád, dámy a pánové, požádal, abyste -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče.

Ještě jednou prosím sněmovnu o klid, protože zde opravdu není slyšet vlastního slova.

 

Poslanec Dalibor Matulka: V prvé řadě tedy, dámy a pánové, v písemném vyhotovení pozměňovacích návrhů 697/5 bych vás poprosil o jednu drobnou opravu, a to až úplně vzadu u pozměňovacích návrhů pana poslance Vojtěcha Filipa.

Pokud si všimnete, jde o dva pozměňovací návrhy, každý se vztahuje k jinému paragrafu. Ony spolu sice souvisejí logicky i věcně, ale jsou samostatně hlasovatelné a přece jen upravují odlišný problém. Dohodli jsme se s kolegou Vojtěchem Filipem, že bude na místě hlasovat o těch dvou částech tohoto pozměňovacího návrhu zvlášť. Prosím tedy, abyste si do onoho pozměňovacího návrhu pod písmenem E doplnili bod jedna, tedy E1, a to k pozměňovacímu návrhu, pokud jde o § 3, a pokud jde o § 9, tam si tu druhou část pozměňovacího návrhu označte jako E2. - To je tedy jen taková technická drobnůstka.

Jako zpravodaj se ovšem musím blíže zmínit o návrhu E1, o němž jsem se teď už zmiňoval, jde tedy o návrh kolegy Filipa. S tím návrhem věcně souhlasím, je to myšlenka sympatická, ale jako zpravodaj mám určité otazníky nad tímto pozměňovacím návrhem.

Tento návrh totiž nabízí obdobné právní řešení, které je obsaženo v § 9 a 10 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, pokud jde o souhlas s použitím zpravodajské techniky. Návrh poslance Filipa je však problematický za prvé proto, že v zákoně o BIS je k podmínce písemného povolení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze připojena ještě další podmínka, totiž že sledovaný účel není dosažitelný jinými prostředky, které by v konkrétním případě byly neúčinné, podstatně ztížené nebo nemožné. Takovou další podmínku návrh kolegy Filipa k tomuto tisku neobsahuje.

Na rozdíl od pozměňovacího návrhu E1 jsou v obdobné právní úpravě v zákoně o BIS jasně určena limitující kritéria pro rozhodování předsedy senátu Vrchního soudu v Praze. Absenci takových kritérií v pozměňovacím návrhu E1 považuji za věcnou vadu tohoto pozměňovacího návrhu, a dokonce za vadu zpochybňující přijatelnost takového návrhu.

Za druhé - pozměňovací návrh E1 ve srovnání s podobnou úpravou v zákoně č. 154/1994 Sb. je nekompletní, neboť neobsahuje jednak žádné ustanovení o tom, na základě jaké žádosti má být písemné povolení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze vydáno a jak musí být tato žádost zdůvodněna. To za a). A za b) - z návrhu není zřejmé, jakým procesním postupem, např. v jaké lhůtě má být písemné povolení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze rozhodnuto, jaké jsou náležitosti a právní účinky tohoto rozhodnutí, zda jsou nebo nejsou proti tomuto rozhodnutí přípustné opravné prostředky atd.

Je proto na místě, aby v podrobné rozpravě se pan poslanec Filip pokusil ještě svůj pozměňovací návrh E1 v tomto ohledu upřesnit - uvidíme, zda se to podaří způsobem, který snese podrobnou rozpravu ve třetím čtení.

Prakticky totéž, co jsem poznamenal k pozměňovacímu návrhu kolegy Filipa, lze říci i o pozměňovacím návrhu pana kolegy Ondruše k § 4 odst. 1 písm. b). Ten je sice svým obsahem poněkud obecnější než návrh kolegy Filipa, protože se týká svolení poskytování zvláštní ochrany a pomoci vůbec, tedy ne jen k zastírání totožnosti chráněné osoby, ale podobně jako návrh E1 navrhuje souhlas soudní moci. A aniž by k tomuto návrhu bylo doplněno náležité procesní upřesnění, nemohu jako zpravodaj ani tento návrh s čistým svědomím doporučit.

Návrh poslance Ondruše směřující k § 4 odst. 2 zasluhuje zřejmě i legislativní zpřesnění, protože z něj není zřejmé, zda by neměl být promítnut i do § 7 odst. 2, 3, 4, kde se rovněž užívá slovo "ministr", a dále do § 13 odst. 4 a do § 16 odst. 3, kde se užívá legislativní zkratka "ministr". Není přitom zřejmé - a mělo by tedy být v rozpravě vysvětleno - zda se jedná pouze o legislativní opomenutí, anebo o záměr pana poslance Ondruše, aby o ukončení zvláštní ochrany rozhodoval ministr vnitra.

To tedy jsou mé poznámky k pozměňovacím návrhům. Já potom v závěru navrhnu způsob hlasování, ale tolik jsem považoval v úvodu za potřebné říci, aby bylo jasno, které pozměňovací návrhy je třeba v rozpravě ve třetím čtení upřesnit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP