(15.00 hodin)

(pokračuje Kováčik)

Je to možná i proto, a teď mám na mysli těch 20 hodin, které trávili ti lidé v mrazu a ve vánici v podstatě bez pomoci, že nebyla včas pozvána, vyzvána, požádána o pomoc při odstraňování příčin zastavení provozu naše armáda. Je jistě i mnoho dalších problémů, které to způsobují.

Chtěl bych navrhnout, abychom v případě zařazení tohoto bodu diskutovali a posléze přijali následující usnesení, které tímto navrhuji: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby na základě analýzy situace vzniklé dne 22. 2. 2001 v souvislosti s dopravní kalamitou na dálnicích a silnicích v České republice urychleně připravila opatření včetně patřičných návrhů novel zákonů k zamezení možnosti vzniku podobných situací."

Rád bych vás požádal, kolegyně a kolegové, abychom tento bod zařadili na projednávání tento pátek, to je 2. 3., v bloku "Zprávy, informace".

Kolegyně a kolegové, stala se věc, která se stává. Zřejmě ji neodstraníme, ale my tady z této pozice můžeme možná příslušné zákony poopravit tak, aby se lidé v těchto mezních situacích chovali tak, aby nedocházelo k podobným problémům. Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, my vám děkujeme. Já dám o vašem návrhu neprodleně hlasovat. Myslím, že jste návrh vysvětlil obšírně, takže nebude problém, abychom o této věci ihned hlasovali.

 

Vážené kolegyně a kolegové, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Kováčika na zařazení nového bodu programu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 ze 179 přítomných 21 hlasovalo pro, 96 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se dostáváme k bodu 68 našeho schváleného pořadu schůze, kterým je

 

68.
Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod ryzích,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
/sněmovní tisk 700/ - třetí čtení

 

Prosím ministra zdravotnictví Fišera a pana poslance Ouzkého, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů.

(V sále je neustále velký hluk.)

Pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 700/3. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Chtějí zpravodajové či navrhovatel závěrečné slovo? Závěrečné slovo pana zpravodaje Ouzkého.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si dovolím ve svém závěrečném slově pouze stručně rekapitulovat svůj vlastní pohled na pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Můj názor na pozměňovací návrhy, které jsou soustředěny pod písmeny A, B a C, už byl dostatečně prezentován ve druhém čtení. Chtěl bych sněmovnu upozornit pouze na pozměňovací návrhy, které přednesl poslanec Čevela. Přestože se jedná o návrhy, které nesouvisí přímo s tímto zákonem, jedná se o věci řekněme významné a důležité, takže tento zákon byl použit k jejich prosazení.

Největší problém jsem měl při studiu návrhů kolegy Břetislava Petra. Některé z nich, např. jeho návrh pod číslem 10, by ve svém důsledku vedly až k ohrožení produkce a čerpání některých zdrojů, případně až k ekonomické likvidaci některých malých lázní.

Co se týče návrhů kolegyně Jirousové, snad jen na vysvětlenou této sněmovně - ne že by se tento návrh snažil vrátit zde původní normy, které jste měli v původní předloze, ale tento návrh se snaží reflektovat požadavek mnohých lékařů balneologů, kterým se nezdá vhodné, aby za léčebný pramen mohla podle tohoto zákona být teoreticky ministerstvem prohlášena jakákoliv v přírodě čerpaná voda. To jen na vysvětlenou.

Já bych si dovolil současně navrhnout hlasovací proceduru.

Myslím si, že návrhy, které máte pod bodem C, lze hlasovat jako celek s výjimkou bodu C13, což je bod, který v případě přijetí umožňuje ministerstvu z vlastního podnětu rozhodnout o změně povolení k využívání přírodního léčivého zdroje. Proto bych o něm chtěl nechat hlasovat zvláště. Ostatní návrhy spolu velmi úzce souvisí, jak jsem zdůvodňoval již ve druhém čtení, proto by bylo vhodné, aby byly dohromady hlasovány.

Co se týče návrhů pod písmenem D, bod 2 byl prohlášen legislativou za nehlasovatelný a předkladatel poslanec Čevela souhlasí dle jeho písemného vyjádření, takže bod D2 je nehlasovatelný. Body, které navrhl pan poslanec Břetislav Petr, bychom hlasovali postupně tak, jak byly podány, po číslech. Bod E7 je totožný s bodem C13, proto si myslím, že bude nehlasovatelný. V bodě E9 navrhuji hlasovat současně o A i B a body E10 a E11 jsou hlasovatelné pouze v případě přijetí návrhů hlasovaných pod písmenem C. Totéž se týká bodu E14. Body G navrhuji hlasovat najednou, pokud předkladatel nemá výhrady. Jako o posledním bychom hlasovali o bodu H pana poslance Tomíčka.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že takto bychom mohli hlasovat. Musím přivolat poslance k hlasování do sálu. Dnes je tu mimořádný neklid.

Vážení kolegové, dal bych nejdříve hlasovat o řazení hlasování podle návrhu zpravodaje pana poslance Ouzkého. Jde o procedurální hlasování, zda postupovat touto metodou.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 179 poslanců 161 pro, jeden proti. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat touto procedurou.

 

(V sále je stále velký hluk.)

Znovu prosím o elementární klid!

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bychom hlasovali o bodu C13 jako o bodu, který jsem vyňal ze skupiny pozměňovacích návrhů přijatých výborem pro sociální politiku a zdravotnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP