(11.20 hodin)

(pokračuje Kladívko)

Svůj návrh městská rada odůvodňuje tím, že takto navrhovaná změna vychází z osvědčené praxe uplatňované v hl. m. Praze na úseku pořizování územně plánovací dokumentace.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je přihlášen pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si přednést pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu, které zde ještě nebyl přednesen, tj. k návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, sněmovní tisk 761.

První pozměňovací návrh. V § 32 odst. 2 věta první zní: "Městské části vykonávají přenesenou působnost, která je podle zvláštních zákonů svěřena obcím. Hlavní město Praha může statutem některé tyto činnosti vyhradit nebo stanovit, že je městská část bude vykonávat pro jinou městskou část."

Druhý pozměňovací návrh. Článek II zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku I bod 29, který nabývá účinnosti prvního dne šestého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl tento zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů."

Děkuji.

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Poslední písemně přihlášený je pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolím si učinit v podrobné rozpravě to, co jsem už učinil v rozpravě obecné, ale vzhledem k tomu, že se o tomto návrhu nehlasovalo a že jsem zareagoval v podrobné rozpravě už na návrhy, které se vztahovaly ne k tisku 761/2, nýbrž k původnímu zákon, tak znovu předkládám Poslanecké sněmovně návrh na to, aby za základ projednávání byl vzat komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který je vtělen do sněmovního tisku 761/2.

Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Nepředpokládám, že páni poslanci chtějí závěrečná slova. Hlasovat máme o návrhu pana poslance Zajíčka. Teď tady moc kolegů poslanců nevidím, mírně zacinkám. Všechny pro jistotu odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Ještě nás není dostatečný počet.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zajíčka, abychom za základ dalšího jednání vzali komplexní pozměňovací návrh výboru, který je uveden jako sněmovní tisk 761/2. Je to tak?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 116 poslanců 94 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu. Děkuji zástupci předkladatelů i zpravodaji.

 

Přecházíme k bodu č. 11, což je

 

11.
Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka
a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
/sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Grosse, aby uvedl předložený návrh.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, členové vlády, kolegyně a kolegové, jak jsem už uvedl při projednávání tohoto návrhu zákona v průběhu prvého čtení zde v Poslanecké sněmovně, jde o normu, která podle mého názoru znamená další posílení jakýchsi moderních prvků v našem právním řádu při boji s organizovaným zločinem. Jde o to, že organizovaný zločin se stává stále více celosvětovým problémem a my, pokud v naší legislativě nebudeme mít dostatečné nástroje, které budou schopny těmto novým metodám čelit moderními prostředky na straně státu, budeme se dostávat do situací, že nebudeme schopni s tímto fenoménem účinně bojovat.

Chtěl bych v této souvislosti připomenout, že dne 12. prosince loňského roku byla v Palermu za ČR podepsána úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. V této úmluvě, kterou bude také projednávat Poslanecká sněmovna a Senát, se mimo jiné ČR zavazuje k tomu, že přijme do svého právního řádu taková opatření, která zajistí účinnou ochranu svědků v trestním řízení, pokud podají svědectví v souvislosti s objasňováním trestných činů organizovaného zločinu, a to před potenciální odvetou nebo zastrašováním. Zavázali jsme se k tomu, že budeme takovou ochranu poskytovat nejen samotným účastníkům trestního řízení, ale i jejich rodinným příslušníkům, případně jiným blízkým osobám. Opatření, která jsou v této úmluvě definována jako požadovaný stav od jednotlivých států, které k ní přistoupily, se týkají jak fyzické ochrany jednotlivých účastníků trestního řízení, kteří budou pomáhat při objasňování trestné činnosti konané organizovanou formou, tak se v této úmluvě hovoří také o tom, jak by tato fyzická ochrana měla být provedena, a hovoří se tedy i o těch možnostech, se kterými počítá tento zákon, tzn. i o možnostech přestěhování i o možnostech změny identity, což znamená, že ve své podstatě člověk, který pomůže při trestním řízení tomu, aby bylo toto trestní řízení úspěšně dokončeno, a bude na tom spolupracovat, tak stát bude po zbytek jeho života, pokud budou plněny podmínky tohoto zákona, zajišťovat to, aby mu byla poskytnuta příslušná fyzická ochrana, ať už ta bezprostřední pomocí policie buď české, nebo partnerského státu kdekoliv na světě, anebo i možnost přestěhování, změny identity a s tím související všechny úkony, ať už zde v ČR, nebo - opět opakuji - kdekoliv jinde na světě, kde k tomu budeme mít vytvořeny partnerské podmínky od ostatních policejních sborů.

Je zapotřebí říci, že Česká republika splňuje podmínky nebo to, co klade tato úmluva, pouze částečně v tuto chvíli, neboť v roce 1995 byla do trestního řádu zakomponována ustanovení, která se týkají použití tzv. utajovaného svědka. Jde o to, že tento institut lze využít při soudním řízení způsobem, kdy bude zastírána skutečná totožnost tohoto svědka před ostatními účastníky tohoto řízení a před veřejností s tím, že tento svědek má změněnou identitu, případě se využívá i možnost technických prostředků pro modifikaci hlasu. Nicméně praktické zkušenosti s tím s sebou nesou i určité problémy, které bohužel zde v aplikaci máme, to znamená, že v některých případech se bohužel tu skutečnou totožnost nepodařilo utajit, a to i díky tomu, že může hovořit o skutečnostech v trestním řízení, o kterých měla povědomost pouze malá část veřejnosti nebo malá část lidí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP