(11.00 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tato novela prošla zajímavým vývojem. Původně šlo o naprosto drobnou novelu jednoho ustanovení, které řešilo naprosto dílčí problém, a to přenesení působnosti mezi hlavním městem Prahou a jednotlivými městskými částmi. Týkalo se to § 32. Šlo tam o to, aby bylo možné rozdělovat tuto přenesenou působnost mezi městské části s přihlédnutím k jejich kapacitám a možnostem. Co se však nestalo? Vývoj vedl k tomu, že se z této drobné novely stala novela zásadní.

Tato novela v sobě zahrnuje dvě velké zkušenosti. První je zkušenost s novým zákonem o hlavním městě Praze. Je zajímavé, že několik měsíců poté, co jsme zákon přijali, musí přicházet tato široká novela. A za druhé je to i zkušenost se zákonem o krajích a vazbou mezi zákonem o krajích a zákonem o obcích.

Já sám velmi vítám to, co bylo dohodnuto na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. A také vítám, že tam došlo k dohodě. K dohodě mezi všemi zúčastněnými na tomto procesu, tedy mezi všemi parlamentními politickými stranami.

To je vše, co jsem chtěl říci úvodem. Myslím, že bude dobré, aby promluvil zpravodaj výboru, uvedl tento komplexní pozměňovací návrh, který z výboru vzešel. Neočekávám, že by zde byly nějaké další zásadní námitky. Jsem rád, že zde došlo k této dohodě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 761/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Chci jen konstatovat, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal původně drobnou novelu zákona o Praze. Formou dalších pozměňovacích návrhů vznikl komplexní pozměňovací návrh, který obsahuje velké množství pozměňovacích návrhů, na kterých byla ve výboru shoda.

Proto jsem byl tímto výborem pověřen, abych požádal sněmovnu, aby byl tento pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vzat za základ k projednání ve sněmovně, a doporučil sněmovně, aby jej v této podobě přijala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jak jsem řekl v úvodu, toto usnesení jsme dostali jako sněmovní tisk 761/2 a bude ještě zapotřebí, abyste v rozpravě tento návrh, který máme všichni v písemné podobě, uvedl ještě jednou. Budeme se jím řídit.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.

Po domluvě s jedním zpravodajem vidím, že byl ještě určen druhý zpravodaj, a to pan poslanec Krátký. V mých podkladech to není zaznamenáno. Omlouvám se mu za to. Ještě tedy vystoupí pan poslanec Krátký se svou zprávou.

 

Poslanec Libor Krátký: Moje zpráva bude velmi prostá, protože všechno podstatné k této původně prostinké novele bylo řečeno.

Já bych pouze mírně nesouhlasil s předkladatelem v tom, že novela se stala podstatnou novelou. Ona je podstatná sice počtem pozměňovacích návrhů, ale naprostá většina z těch 149 pozměňovacích návrhů jsou v podstatě legislativně technické úpravy, které dávají dohromady zákon o hlavním městě Praze se zákonem o krajích, se zákonem o obcích, slaďují tyto normy, případně napravují některé špatné formulace v původním zákonu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám také děkuji a ještě jednou otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Hlásí se pan poslanec Beneš, předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, chtěl bych v této souvislosti upozornit na to, abychom se zamysleli, když schvalujeme nějaké zákony, jak ve velmi krátké době potřebují svoji úpravu. Prosím, abychom věnovali větší pozornost návrhům zákonů, abychom se nemuseli tak rychle pouštět do novelizace, jako je tomu v případě reformy veřejné správy.

Současně upozorňuji zde nepřítomného pana ministra vnitra, že by asi bylo dobré, aby zahájil širší debatu k novele zákona o obcích, protože ten případ je velmi obdobný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Dále se přihlásil pan poslanec Exner. Pan ministr, který právě vkročil do dveří, jistě vaši poznámku slyšel.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já jsem se do obecné rozpravy přihlásil k poznámce k návrhu, abychom za základ jednání vzali sněmovní tisk 761/2.

Nevidím to jako nemožné, ale chtěl bych říci, že tento sněmovní tisk má velmi problematické zpracování, které spočívá netradičně v tom, že se promítají změny, které jsou navrženy, jako by již byly přijaty, do dalších navržených změn. Tím dochází k posunu číslování odstavců a písmen v dalším textu, takže bohužel není zřejmé - v některých případech se to stane i dvakrát - k čemu se navržená změna opravdu přesně vztahuje. Navíc tato změna je provedena nedůsledně, takže zase v jiném případě se takový posun neprovede a tisk je z tohoto hlediska celkově zmatečný.

Nechci v této chvíli navrhnout nic jiného, než abychom v případě, že neprovedeme žádnou úpravu, ani změnu v tomto přístupu, pověřili zpravodaje, aby pro zpracování konečného tisku pro hlasování byly tyto nedostatky odstraněny a tisk byl pro hlasování připraven standardním způsobem.

Uvedu v této části také to, že bohužel by to chtělo celkovou kontrolu tohoto tisku. Jako příklad uvedu bod 102, který mluví o nadpisu v § 89. Já jsem však v zákoně v § 89 žádný nadpis nenašel. Ten nadpis, který byl míněn, se nachází nad § 89. Podobných kontrol by bylo třeba více. Myslím, že je třeba už v obecné rozpravě na to upozornit. Pokud to nepřinese problémy v podrobné rozpravě, snad je možné to akceptovat, ale v každém případě by oprava měla být provedena do konečného hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

Nejsem si jist zda zde nezazněl návrh na vrácení k dopracování od pana poslance Exnera. On chce, aby v rámci druhého čtení byly věci uspořádány v materiálu, který by byl jako základ v podrobné rozpravě. Tuto rozpravu právě otevírám. Písemně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Exner, poté se hlásí pan poslanec Kladívko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP