(10.40 hodin)

(pokračuje Kučera st.)

Podrobnosti udělování ceny bude i nadále stanovovat statut.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká již zmíněného § 60. Navrhuji, abychom tento paragraf z novely zákona vypustili, navrhuji tedy jeho zamítnutí. Podrobné zdůvodnění jsem provedl už v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude paní poslankyně Volfová, další přihlášky nemám.

 

Poslankyně Jana Volfová: Pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, nevyjadřovala jsem se k tomuto zákonu, přestože už v letošním roce stojím 26. rok za katedrou a možná právě proto znám problémy svých studentů. Slyšela jsem tady věty o tom, že se nám podaří malý krůček, a možná, že ten malý krůček teď by vedl k velkému kroku později, a proto si dovolím znovu dát návrh na zamítnutí ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně, jenom jste vlastně podpořila návrh pana poslance Kučery. (Reakce na gestikulaci poslankyně Volfové - k poslanci M. Kučerovi st.:) Vy jste nedával návrh na zamítnutí, já se omlouvám.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Dám závěrečná slova jak předkladateli panu kolegu Petru Matějů, tak i zpravodaji a poté se vypořádáme s návrhem, který zazněl v podrobné rozpravě - s návrhem na zamítnutí této normy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já už nebudu zdržovat, myslím, že vše bylo řečeno. Jenom k těm krůčkům a velkým krokům. Naším záměrem skutečně nebylo vpašovat do vysokoškolského zákona školné. Tím nejhlubším záměrem - znovu opakuji a budu tím navazovat pozitivně na slova pana poslance Kučery - bylo toto: Jestliže dnes se některé školy dají kvalifikovat, jak on říkal, jako odvážné a balancují na hraně se zákonem, zdá se, že poptávka po tom, co dělají, je veliká. Otázka je, zda toto balancování neupravit zákonem a nedat přísnější podmínky, aby při těch přechodech, které se již dneska dějí, a vy jistě víte, na kterých školách se to děje, byly stanoveny všem stejně. To znamená, aby se tak např. nemohlo dít bez přijímacích zkoušek, což se děje, aby bylo jasně stanoveno, že jsou další podmínky, které musí být splněny, a např. i to, že tato praxe bude vyžadovat - a to by mohl být jeden z pozměňujících návrhů - aby byla upravena vnitřním předpisem vysoké školy, který by muselo registrovat ministerstvo školství.

Tolik na vysvětlenou k tomu, že já za sebe říkám, že uvažuji o tom, že školné je věc, která zasluhuje debatu, ale předtím, než se povede debata politická, tvrdím, že je potřeba vést debatu odbornou o sociálních důsledcích a o možnostech, jak je změkčit, a to jsou půjčky. Proto znovu opakuji, že jsem nikdy neměl v úmyslu paragrafem 60 vpašovat do tohoto zákona školné. Jde mi o to, aby všechny školy měly stejné podmínky pro to, jak umožnit dospělým získávat kredity a posléze tituly ve chvíli, kdy se pro to rozhodnou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude zpravodaj pan poslanec Cisár.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Dámy a pánové, budu maximálně stručný. Já osobně se ztotožňuji s návrhem Rady vysokých škol, která tuto předkládanou novelu považuje za nadbytečnou. Domnívám se, že tito lidé vědí, proč tak činí a proč vydali takovéto prohlášení. Proto budu podporovat návrh kolegyně Volfové, návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v podrobné rozpravě. Pan poslanec Karel Vymětal žádá odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 177 poslanců pro 85, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím tím tak bod č. 7. Děkuji navrhovatelům i zpravodaji.

 

Přistoupíme k bodu č. 8, kterým je

 

8.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků
plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky
a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku
v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly
jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
/sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

 

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl zpochybnit předcházející hlasování. Vzhledem k tomu, že jsem hlasoval ano a mám křížek, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče, vznášíte námitku proti poslednímu hlasování číslo 51. O vaší námitce rozhodneme neprodleně v hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 177 poslanců pro 128, proti 10. Návrh byl přijat. Lépe řečeno, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 51, ve kterém jsme se vyjadřovali k zamítnutí návrhu zákona. Já ještě jednou zazvoním. Hlásí se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Jménem klubu KDU žádám o pětiminutovou přestávku na jednání klubu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, neumožním vám přestávku, byla jasná dohoda, že před opakovaným hlasováním nebudou brány přestávky na jakékoli jednání klubů. Je to dokonce usnesení sněmovny.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 179 poslanců pro 87, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Počkáme ještě na faktickou kontrolu hlasovacích výsledků.

Nevidím námitky, takže mi dovolte, abych pokračoval v projednávání bodu č. 8, jehož dlouhý název jsem přednesl před přerušením. Sněmovní tisk 674 - druhé čtení. Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závazky, které se týkají pasivního salda clearingu bývalého Československa, později zčásti České republiky, s bývalou Německou demokratickou republikou za dodávky zboží a služeb, včetně přijatého vládního úvěru za tranzitní plynovod, byly při vzniku České republiky převzaty na knihy států v rámci zahraničních závazků převzatých státem od Čs. obchodní banky v korunové protihodnotě 8,8 mld. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP