(9.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, po dohodě s předkladateli zákona navrhuji, aby body schváleného pořadu schůze č. 31, návrh pana poslance Kořistky, spotřební daně, bod 40, vládní návrh, daň z nemovitostí, a body 41, vládní návrh registrační pokladny, byly zařazeny jako první tři body tento pátek dopoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vás, pane poslanče, sice vnímám, ale na pátek dopoledne máme již pevně zařazeny čtyři body. (Upřesnění pořadu bodů.)

Máte pravdu, jsou zařazeny na odpolední jednání, takže tyto tři body chcete jako první tři body dopoledního jednání v pátek 23. 2.

 

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kocourka, který navrhuje vypustit z programu 34. schůze bod č. 9, což je druhé čtení návrhu zákona o státním dluhopisovém programu, tisk 711, se kterým se váže samozřejmě i třetí čtení pod bodem č. 72.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 178 poslanců pro 118, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ježka, který žádá sněmovnu o zařazení bodů č. 31, 40 a 41 jako pevné body pátečního dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 178 poslanců pro 142, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme tedy k projednávání dalších návrhů. Tím návrhem je přerušená obecná rozprava k bodu

 

7.
Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 665/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal pan poslanec Petr Matějů a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Vladimír Cisár.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám přihlášeny pana poslance Bartoše, paní poslankyni Svobodovou, pana poslance Krásu a paní poslankyni Šojdrovou. Poté se hlásí předkladatel pan poslanec Matějů.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jen bych si dovolil zopakovat návrh, který jsem přednesl jako zpravodaj menšiny výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tzn. podávám návrh, aby sněmovní tisk 665/3 - oponentní zpráva menšiny výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - se stal základem pro další projednávání tohoto zákona. Zároveň si dovoluji doporučit, aby se o tomto návrhu hlasovalo buď na konci obecné rozpravy, nebo variantní návrh č. 2, aby se o něm hlasovalo před otevřením podrobné rozpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Mám tu vaši přihlášku ještě do podrobné rozpravy. Nebudete už vystupovat? Týkalo se to pouze tohoto návrhu, takže je to víceméně k proceduře. Omlouvám se panu poslanci Krásovi, který je přihlášen také do podrobné rozpravy.

Takže do obecné rozpravy máme paní kolegyni Svobodovou, poté paní kolegyni Šojdrovou.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych v úvodu říci, že jsem se účastnila většiny jednání o novele vysokoškolského zákona, kde byli přítomni, ať už na podvýboru, nebo výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, kde byli přítomni rektoři a další odborníci, představitelé ministerstva školství, a chtěla bych říci, že tam došlo k řadě kompromisů i ze strany ministerstva, ale myslím si, že nedošlo k žádnému striktnímu závěru, který by hovořil o tom, že novela vysokoškolského zákona, tak jak je předkládána, je potřebná v této době.

Chtěla bych zdůraznit znovu námitku k předložené novele, jak je vyslovována odborníky, že totiž vysokoškolský zákon je v platnosti příliš krátkou dobu, že pro změny některých částí vysokoškolského zákona je třeba delší ověřování v praxi a že je nutné provést především kvalitní a odbornou analýzu. Navíc v současné době probíhá intenzivní proces restrukturalizace vysokoškolského studia, proto by měl být podle mého názoru zákon posuzován a vyhodnocován v celé jeho šíři. Dále ještě chci připomenout, že řadu navrhovaných změn stávající zákon již umožňuje.

V této souvislosti bych se chtěla vyjádřit k problematice navazujícího magisterského studia, především § 46 o tom hovoří.

Ve zprávě ministerstva školství o realizaci zákona č. 111/1998, o vysokých školách, se k této problematice v souvislosti s prodlužováním akreditace studijních programů vysokých škol říká, že: "Tento proces je zároveň vysokými školami využíván pro žádoucí restrukturalizaci studijních programů, především k přípravě samostatných bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů. U žádostí o akreditace nových studijních programů stejně jako u žádostí o rozšíření stávajících programů je vesměs navrhována vícestupňová struktura v souladu s představami plynoucími z Boloňské deklarace."

To znamená, a sama jsem si to na řadě vysokých škol ověřila, přesvědčila jsem se o tom, že postupně dochází k zavádění profesně orientovaných bakalářských programů, ale také k diverzifikaci studia, která umožní studentům prvního, tzn. bakalářského stupně, zvolit si svou cestu modifikace studia ve druhé části bakalářského studia, které směřuje buď k profesnímu bakaláři, abych tak řekla, nebo k získání bakalářského stupně, který bude přípravou pro magisterské studium.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, paní kolegyně, poprosil bych ostatní, aby věnovali pozornost řečníkovi, a kdo nechce poslouchat, ať je v klidu nebo opustí sál.

Děkuji. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. S ohledem na charakter studijních oborů a na potřeby praxe a i s přihlédnutím právě k Boloňské deklaraci tedy vysoké školy využívají všech stávajících možností k zavádění bakalářského a magisterského studia, včetně právě magisterského studia navazujícího, a současný zákon o vysokých školách jim v tom nebrání. Proto nevidím důvod, proč by k tomu měly být donucovány změnou vysokoškolského zákona a navíc v tak krátké době. Účinnost by měla být v červenci letošního roku, roku 2001.

Navíc tento proces je velmi náročný, mám na mysli zavádění navazujícího studia, je třeba měnit učební plány, a tyto změny tedy musí probíhat postupně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP