Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. února 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 181 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře kultury, zahajuji druhý jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má nebo kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Josef Houzák z důvodu léčení, Jan Klas pro nemoc, Jiří Karas - zasedání OBSE, Vladimír Laštůvka z důvodu hospitalizace, Vladimír Mlynář od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin účast na projednávání novely zákona o zadávání veřejných zakázek ve dvou výborech Senátu jako předkladatel novely zákona, Jiří Patočka z důvodu hospitalizace a Evžen Snítilý pro nemoc. Dále se omluvil pan poslanec Stanislav Němec odpoledne od 15 hodin z důvodu účasti na konferenci Tvář naší země, pořádané prezidentem republiky.

Z vlády jsou dnes omluveni: do 10 hodin pan ministr Miroslav Grégr pro neodkladné pracovní jednání, pan ministr Jan Kavan odpoledne z důvodu pracovního vytížení spojeného s návštěvou generálního sekretáře NATO Robertsona a pan ministr Miloš Kužvart od 14.30 hodin z důvodu zahájení konference Tvář naší země.

Dnešní jednání začneme bodem 30, který jsme si na dnešek pevně zařadili jako první bod. Poté se vrátíme k přerušenému bodu 7, jehož projednávání jsme včera přerušili. Dále budeme pokračovat body podle schváleného programu, to znamená zákony ve druhém čtení pod body 8, 9, 10, 11 a 12. Bod 13 máme jako první a poslední druhé čtení je bod 14. Tolik k současné proceduře.

 

Dovolte mi, abych zahájil bod

 

30.
Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
/sněmovní tisk 818/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 818 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk č. 818/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych sněmovně poděkoval za to, že vyhověla žádosti předkladatelů o zařazení tohoto bodu jako bodu pevného na dnešní jednací den, tak aby bylo možno ukončit projednávání této věci ve sněmovně v nejrychlejším možném režimu.

Já bych si dovolil ve svém stručném úvodním slově odkázat na obsah důvodové zprávy a jen velmi stručně zopakovat, že poté co jsme přistoupili přijetím balíku zákonů k reformě veřejné správy a k podstatné decentralizaci - což je podle mne velmi pozitivní krok - naší země, bylo přeneseno rozhodování o důležitých věcech v krajích přímo do tohoto území. Tak jako je pro tyto kraje velmi důležité, jaké mají v počátku své existence kompetence, jaké další kompetence na ně budou postupně přecházet, stejně - přestože by se to někomu mohlo zdát pouze jako věc symbolická - důležité nebo z určitého aspektu možná ještě důležitější jsou ty věci více symbolické, jako je např. název, o kterém tady dnes jednáme, proto, aby se obyvatelé příslušného území byli schopni s ním ztotožnit.

(V sále je velký hluk, řečník se odmlčel.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Žádám všechny přítomné, aby věnovali pozornost panu předkladateli poslanci Vlachovi, protože se jedná o změnu ústavního zákona. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji. Když pak přijmete návrh jako takový, bude to důležité pro nás všechny, kteří v jižních Čechách žijeme.

Dámy a pánové, já bych chtěl upřít krátce vaši pozornost na způsob, jakým je možno tento návrh zákona projednávat, a chtěl bych vás požádat, abyste za prvé nebrali v úvahu - a omluvili můj přehmat - druhou polovinu poslední věty v důvodové zprávě, protože samozřejmě jde o ústavní zákon a použít § 90 jednacího řádu není možné, nicméně já bych se velmi přimlouval a chci vás jménem předkladatelů požádat o to, abyste vyhověli procedurální žádosti na maximální zkrácení projednávání tohoto bodu, a to z jednoduchého důvodu. Jednak se všichni předkladatelé a takřka všichni občané Budějovického kraje těší na to, až tato změna názvu nastane - vy víte, že pod názvem jsou jako předkladatelé podepsáni zástupci všech stran zastoupených ve sněmovně - jednak z takového docela jednoduchého a praktického důvodu, že čím dříve tato změna nastane a bude definitivní, tím větší je šance ušetřit finanční prostředky, kterých v kraji samozřejmě není žádný dramatický přebytek, když to řeknu velmi optimisticky.

Dovoluji si jménem předkladatelů, a myslím, že si mohu dovolit říci, že jménem všech poslanců volených v Jihočeském kraji ve volbách v roce 1998 - to, že nejsou úplně všichni podepsáni pod důvodovou zprávou nebo pod návrhem zákona je věc víceméně technická -, vás požádat o podporu tohoto návrhu, jeho věcného obsahu, a požádat vás o to, abyste zvážili, zda podpoříte návrh na maximální zkrácení lhůty k projednání tak, aby bylo možno tento návrh přijmout ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny a bez odkladu ho předat do Senátu tak, aby vyšel ve Sbírce zákonů v době, která pro nás jako pro kraj - nyní ještě Budějovický - bude přijatelná nebo prospěšná i z ekonomického důvodu, protože situace u nás v kraji, jakož i v jiných krajích je zhruba taková, že sedíme zatím v provizorních prostorách. Pokud v okamžiku, kdy budeme přecházet do nových prostor nebo do adaptovaných prostor, čili na definitivní sídlo, už s touto změnou bude možno pracovat, podaří se ušetřit hrubým odhadem něco mezi půlmilionem a milionem korun na běžné věci spojené s provozem úřadu a s jeho fungováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP