(12.10 hodin)

(pokračuje Patočka)

Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2000.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Karla Vymětala, aby nás seznámil s usnesením hospodářského výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hospodářský výbor se velice podrobně zabýval problematikou pojišťování vývozních úvěrových rizik na své schůzi 15. listopadu. Chtěl bych z debaty, která byla vedena - a nechci opakovat slova, která přednesl zpravodaj rozpočtového výboru, že se projevuje jako správné, že jsme novelou zákona rozšířili činnosti EGAP, podle které je umožněna spolupráce v rámci Bernské unie formou zajišťování. Sice to stojí peníze, ale při velkých plněních, při pojistných událostech se prostředky nakonec vrátí.

Problém je trochu v sjednocení pravidel pro úvěrovou podporu vývozu zemědělských výrobků v rámci konsensu OECD, kde jde zatím pořád o odpor k této dohodě ze strany Spojených států amerických. Věřme ale, že i toto se podaří vyřešit.

Hospodářský výbor ve svém závěru obdobně jako rozpočtový výbor doporučuje předloženou informaci vzít na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Také nevidím přihlášky, končím podrobnou rozpravu. Žádám pana kolegu Patočku, aby nás seznámil s tím, o čem budeme nyní hlasovat.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Máme prakticky dvě totožná usnesení - stejné od rozpočtového výboru i od hospodářského výboru. Myslím že je správné, aby zaznělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2000 - sněmovní tisk 723."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 525 z přítomných 154 poslanců pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že je to jen jednoduchý návrh, není již o čem hlasovat. Končím projednávání bodu číslo 71.

 

Děkuji oběma dvěma zpravodajům a přistoupíme k bodu číslo 72, kterým je

 

72.
Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 1999
/sněmovní tisk 747/

 

Předseda Komise pro cenné papíry předložil Poslanecké sněmovně podle zákona číslo 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, tuto zprávu. Rozpočtový výbor projednal zprávu a usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 747/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, tisk 747, Zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 1999, projednal podvýbor rozpočtového výboru pro finanční a kapitálové trhy za přítomnosti předsedy komise pana Jakuba. Rovněž tuto zprávu projednal rozpočtový výbor na své schůzi dne 16. listopadu rovněž za přítomnosti předsedy komise pana Jakuba. Jak na jednání podvýboru, tak na jednání výboru proběhla poměrně široká diskuse, která zahrnula řadu aspektů vývoje na českém kapitálovém trhu. Tato diskuse se samozřejmě dotkla i činnosti a fungování Komise pro cenné papíry. Otázky, o kterých se velmi debatovalo a o kterých se rovněž zmiňuje tato zpráva, se dotýkaly otázek vývoje v oblasti plnění informační povinnosti, v oblasti procesu přelicencování a výsledku tohoto procesu, činnosti Komise pro cenné papíry v oblasti dozoru nad fungováním penzijních fondů i otázky neexistence primárních emisí v České republice ve srovnání s odlišnou situací, která je v této oblasti v Polsku a v Maďarsku.

Podvýbor doporučil rozpočtovému výboru návrh usnesení, který poté rozpočtový výbor akceptoval a vtělil do svého návrhu pro Poslaneckou sněmovnu. Dovolte, abych vás s tímto návrhem usnesení seznámil.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 1999, sněmovní tisk 747.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Tuto rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Také se nikdo nehlásí, tak i tuto rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o usnesení, kdy Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 1999, sněmovní tisk 747.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 z přítomných 120 poslanců pro 110, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením sněmovna vyslovila souhlas.

 

Než přistoupíme k dalšímu bodu, o slovo se přihlásil předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolím si jeden návrh podle § 54 odst. 9 na přerušení této schůze ve 14 hodin a pokračování podle schváleného pořadu až v úterý v 10 hodin dopoledne vzhledem k tomu, že budou zasedat ještě některé výbory. Teď bychom pokračovali do 14 hodin bez oběda, abychom zvládli program.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vzhledem k tomu, že máme před sebou osm bodů, které buď částečně projednáme do 14 hodin, a zbylé, pokud projde tento návrh pana poslance Filipa, o kterém nechám neprodleně hlasovat, budeme dodělávat až v úterý 12. 12. V tento moment jsem chtěl také dát jeden procedurální návrh - požádat pana ministra financí a místopředsedu vlády, abychom body číslo 73 a 74, což je plnění státního rozpočtu za první pololetí a poté plnění státního rozpočtu za první až třetí čtvrtletí, spojili v jednotnou rozpravu, protože je to vlastně svým způsobem identické.

Takže nejdříve rozhodneme o návrhu pana poslance Filipa, že pojedeme dnes bez polední přestávky do 14 hodin a poté schůzi přerušíme a budeme v ní pokračovat v úterý 12. 12 v 10.00 hodin.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 z přítomných 126 poslanců pro 104, proti 15. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP