(11.20 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Nyní ještě velmi stručně bych chtěl reagovat na pana poslance Patočku, který je členem Rady Státního fondu životního prostředí. Pochopitelně vůči podnikatelským subjektům se Státní fond životního prostředí může chovat pouze tak, jak mu dovolí zákon, čili pouze je podpořit tzv. měkkým úvěrem. To považuji za rozumné, ale i do budoucna pochopitelně ve shodě s Úřadem pro hospodářskou soutěž takto budeme pokračovat.

Takže na závěr bych chtěl konstatovat, že tato zpráva je zprávou dobrou, a je to díky několika předpokladům. Z tohoto místa bych chtěl poděkovat vládám a parlamentům ať už federálnímu, nebo národnímu, České národní radě z počátku 90. let. Tehdy byla přijímána velmi dobrá legislativa. Že pak v následujícím období naštěstí nebyla odvaha tu kvalitní legislativu např. ochrany ovzduší jakkoliv mrzačit, za to bych chtěl vyslovit dík těm, kteří prostě to blokovali. Blokovali to z pozice odborných institucí, z pozice nevládních organizací, z pozice starostů. Protože jenom díky tomu bylo možné bez využití nějaké sociální demagogie a nějakých neuvěřitelných nesmyslů zastavit programy (?), jako byl program odsíření, program budování čistíren odpadních vod, díky dobré legislativě z počátku 90. let jsme dnes tam, kde jsme. Takže těm, kteří se na ní podíleli, velké poděkování.

Ještě úplně na závěr. To, co zde zmínil pan poslanec Tomíček - začíná ekonomika růst a on je zvědav na zprávu za rok 2000. Chtěl bych konstatovat, že ekonomika roste díky řadě faktorů, ale že se to zdaleka nemusí projevit negativně na stavu životního prostředí. Pokud se nebudeme chovat tak jako některé země, které se proslaví akorát únikem kyanidu někam do řeky, kde znehodnotí 600 km Dunaje apod., my prostě máme šanci mít mnohem kvalitnější a ekonomicky a ekologicky efektivnější ekonomiku. O to tedy jde, a proto nemusí být ta vazba negativní.

K tomu - bych chtěl na závěr konstatovat - může přispět, i zákonodárný sbor přijímáním kvalitní legislativy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda chce také vystoupit se závěrečným slovem, nebo pouze přednést návrh na usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pan ministr si ve svém vystoupení o to velmi říkal, abych vystoupil také se závěrečným slovem. Vzhledem k průběhu schůze a času se omezím na konstatování, že hodnocení činnosti vlád minulých a budoucích nebylo podáno příliš vyváženě a při své kritičnosti, která je známá k řadě kroků vlád minulých, si myslím, že to bylo příliš černobílé, a pan ministr mohl být v hodnocení svých úspěchů trochu skromnější. Řada těch chyb není systémových a schválně, ale je prostě dána vývojem, protože Evropská unie jde dál.

My jsme začátkem 90. let přijali první vlnu ekologické legislativy. V roce 1996-7 začala příprava druhé a za éry této vlády je přijímána druhá vlna ekologické legislativy, takže bych nechtěl kriticky hodnotit to, za co kdo může nebo nemůže. A statistiky se nedají příliš oddiskutovat.

Tolik tedy komentář a dovolil bych si navrhnout hlasování o usnesení - o tom nechá hlasovat samozřejmě pan předsedající: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 1999.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat.

Intenzivněji jsem několikrát zazvonil, na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci, a budeme hlasovat o usnesení, kdy Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2000.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 515 z přítomných 136 pro 128, proti 4. Návrh usnesení byl přijat.

 

Konstatuji, že sněmovna zprávu vzala na vědomí. Končím projednávání bodu 79. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

69.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1269 ze dne 24. října 2000,
kterým se zřídila dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

 

O zařazení tohoto bodu požádal pan poslanec Ladislav Korbel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádal jsem abych mohl přednést návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1269 ze dne 24. října 2000, kterým se zřídila dočasná komise Poslanecké sněmovny k otázkám vnitřního trhu. Důvodem je fakt, že na minulé schůzi při návrhu usnesení k návrhu na zřízení dočasné komise v bodě 2 byl stanoven počet této komise na 9, z toho pět poslanců, jeden zástupce Ministerstva financí, jeden zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, jeden zástupce Ministerstva spravedlnosti a jeden zástupce Ministerstva vnitra. Při projednávání tohoto bodu pan kolega poslanec Macháček předložil pozměňovací návrh k tomuto bodu, a to, aby slova "5 poslanců" byla nahrazena slovy "9 poslanců", to znamená, že došlo pouze ke změně počtu poslanců, ne ke změně zástupců jednotlivých resortů. Následně předsedající schůze špatně interpretoval toto usnesení a znělo to, že zřizujeme devítičlennou komisi.

Z tohoto důvodu dávám návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 1269 ze dne 24. října 2000 k návrhu na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu tak, že v bodě 2 zvyšuje počet členů této komise z 9 na 13 a to: 3 poslanci ČSSD, 3 poslanci ODS, 1 poslanec KSČM, 1 poslanec KDU-ČSL, 1 poslanec Unie svobody, 1 zástupce Ministerstva financí, 1 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, 1 zástupce Ministerstva spravedlnosti a 1 zástupce Ministerstva vnitra."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášek, pouze bych na základě usnesení, které bylo přijato na 28. schůzi 23. října, máme skutečně, že v bodě II určuje počet členů této komise na 9, a to podle počtu, jak jste sdělil. Myslím, že bychom spíše měli revokovat tuto část našeho usnesení a nahradit ji usnesením novým, které jste předložil. Mně se nezdá legislativně správné, že bychom měnili usnesení, ale doporučoval bych, abychom zrevokovali bod II a nahradili vaším novým návrhem.

Táži se, kdo se hlásí. Pan poslanec Vymětal. Promiňte, pane poslanče, syčení je zvuk na hady, máme písemné přihlášky.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, věřím, že i na levé straně začne váš zrak působit.

Chtěl bych říci k tomu, co bylo řečeno ústy pana předsedajícího, že nemohu přijmout tuto jeho interpretaci, protože bod, který byl přijat Poslaneckou sněmovnou do programu, se nazývá "návrh na změnu usnesení poslanecké sněmovny č. 1269 ze dne..." atd., změny je možno tedy navrhovat jakékoliv. Není možno to nyní následně zúžit na nějaký jeden bodík, ke kterému lze dávat pozměňovací návrhy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem vám dost dobře nerozuměl, pane poslanče, protože usnesení se neskládá pouze z počtu, to usnesení v prvé fázi "zřizuje", za druhé "určuje" a za třetí "stanoví". Proto já jsem považoval za výhodnější ustanovení k bodu II revokovat a nahradit změnou, kterou navrhl pan poslanec Korbel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP