(10.20 hodin)

(pokračuje Grüner)

Tato inovace je v příkrém rozporu s konstrukcí výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, který jako předpoklad pro výkon rozhodnutí, či jinak řečeno pro exekuci, požaduje existenci vykonatelného soudního či správního rozhodnutí či jiný akt, který rozhodnutí nahrazuje, např. notářský zápis. Představa, že by byl veden výkon nesporné části nároku, je kuriózní a s občanským soudním řádem se naprosto neshoduje.

Ve věci návrhu na změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů, je třeba uvést, že předkladatelem navrhovaná daňová stimulace má pouze proklamační charakter, neboť navrhované daňové výhody by se týkaly pouze těch zemědělských družstev a obchodních společností, které vytvářejí zisk, a tedy základ daně z příjmu. Pro ty subjekty, které hospodaří se ztrátou, a těch je většina, by byl daňový efekt zcela nulový. To je ostatně chybou i návrhu novely, kterou předkládá pan poslanec Skopal.

Zásadní připomínku je třeba uplatnit k navrhované části třetí, která se týká novely zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava především do tohoto zákona systémově vůbec nepatří, neboť zásadně odporuje jeho účelu vymezenému v § 1. Vázání podpor na vypořádání majetkových podílů by mohlo v této souvislosti mít negativní dopad na samotné vypořádání těchto závazků. Navrhované krácení podpor není ani v souladu s rozpočtovými pravidly. Kromě toho není ani reálná úprava zakotvená v § 5a tohoto návrhu, aby Ministerstvo zemědělství České republiky zajistilo zde předpokládané krácení podpor podle poskytnutých informací o stavu vypořádání majetkových podílů a o naložení s transformační rezervou.

Takovou zákonnou úpravou by na Ministerstvu zemědělství vznikla zcela nová rozsáhlá agenda, která by byla vázána na obtížně ověřitelné informace, a za takového stavu věci by ji ministerstvo nemohlo spolehlivě zajišťovat. Jsem přesvědčen, že takto navržená novela zákona č. 42/1992 Sb. přímo útočí na stabilitu a existenci převážné většiny družstev a obchodních společností se všemi důsledky, které by to pro zemědělství a celé naše hospodářství mělo. Nepokrytě nebere v úvahu celkovou složitost tohoto problému a je návrhem politickým, nikoliv věcným.

Neberu předkladatelům jejich politické přesvědčení o soukromém hospodaření v zemědělství, jejich idylu soukromých farem a farmářů. Jen se ptám, kde najdou lidi. Kde najdou farmáře, kteří by chtěli dle jejich představ hospodařit a také žít? Kde najdou finanční prostředky na ufinancování takovéto představy? Silnou představu o farmářích a našem zemědělství měl již bývalý ministr Kubát, který rozdal začínajícím farmářům miliardy korun, kterým tato vláda, sociálně demokratická vláda, odpustila další splácení těchto půjček. Který ale rozdal peníze především také na výstavbu hotelů, restaurací a erotických salonů, který rozdal peníze, které skutečným zemědělcům jen velmi málo pomohly.

Znovu konstatuji, že jsem velice tolerantní k názorům předkladatelů na způsob uspořádání našeho zemědělství, ale musím varovat před názory a postoji, které by vedly k balkanizaci našeho zemědělství, a k tomu dle mého názoru takto navržená novela zákona bezpochyby vede.

Z těchto důvodů dávám návrh na zamítnutí novely zákona č. 42/1992 Sb. již v prvém čtení.

Vážená paní předsedající, dovolte, abych se vyjádřil k návrhu novely, kterou předkládá pan poslanec Tlustý a pan poslanec Pešek, tedy k tisku 720. Návrh novely transformačního zákona, předkládaný poslanci Tlustým a Peškem, tisk 720, je vlastně novelizovaným návrhem těchto předkladatelů z návrhu podaného v roce 1999, který sněmovna odmítla.

Konstrukce návrhu je stejná. Jedná se o přeměnu nevypořádaných pohledávek věřitelů vůči družstvům nebo dalším právnickým osobám na vypořádání dluhopisy Pozemkového fondu České republiky. Jedná se tedy o převod stávajících pohledávek na finanční plnění, které z platného znění transformačního zákona nevyplývá.

Zatímco v prvém návrhu požadovali navrhovatelé od povinných osob splácení pohledávek v pěti stejných ročních splátkách, povýšení od druhého roku splácení o úrok ve výši inflace, v novém návrhu nechávají toto splácení na vymáhání Pozemkového fondu nebo Konsolidační bance. Předkládaný návrh by zásadně zasáhl do hospodaření Pozemkového fondu České republiky, který by byl nucen vyplatit oprávněným osobám od dvou do deseti let celkem 30 miliard korun, které ovšem Pozemkový fond nemá. Finanční prostředky ve výši 30 miliard nezíská Pozemkový fond ani z prodeje státní půdy, který bude sice dle odhadu zhruba v této výši, ale v naprosto jiném časovém období.

Pan poslanec Tlustý má dle mého soudu likvidaci zemědělských družstev zřejmě ve svém stranickém popisu práce a tento návrh transformačního zákona o tom svědčí. Pozemkový fond by byl nucen dát převážnou část družstev do konkursu, protože částku 30 miliard družstva nemají, a nemohou ji tudíž Pozemkovému fondu vrátit. Podle dosavadních zkušeností z konkursů zemědělských objektů je výtěžnost majetku kolem 10 až 15 % pohledávek. Znamená to tedy bezpečnou likvidaci zemědělských družstev a neřešitelné problémy pro Pozemkový fond.

Z těchto důvodů lze označit tuto novelu transformačního zákona jako návrh ryze politický, nikoliv reálný a věcný, a proto se přikláním ke zde již přednesenému návrhu na zamítnutí této novely v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Děkuji vám za poctu "paní místopředsedající".

V tuto chvíli otevírám sloučenou rozpravu ke všem třem návrhům zákonů. Samozřejmě že pana poslance Grünera musím poté vyzvat, aby v rozpravě přednesl svůj návrh na zamítnutí v prvém čtení. Jelikož přednost mají písemné přihlášky, první do rozpravy je přihlášen pan poslanec Němec, poté pan poslanec Pešán, který se hlásí z místa.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, nebudu dlouho zdržovat vyčerpávajícím vystoupením, jaká tady byla přednesena už asi tři nebo čtyři. Původně jsem nechtěl ani vystupovat, protože debata se tu odehrává poněkolikáté.

Myslím si, že tady v první řadě došlo trochu k matení pojmů a k přílišné komplikaci věci. Ale ten základní důvod, proč si dovolím tady vystupovat, je naprosto neuvěřitelné a nehorázné vystoupení pana kolegy Grünera. Jestli tady dneska chce obviňovat soukromé zemědělce, že si zakládali za miliardy - bylo to mimochodem 800 milionů v přímých dotacích v roce 1991 - erotické salony a že nejsou lidi, kteří chtějí hospodařit, tak to prostě svědčí jenom o komunistickém myšlení, které u některých lidí přetrvává.

Jestli tady někdo chce mluvit o balkanizaci českého zemědělství a pod balkanizací si představuje soukromé hospodaření, tak nevím tedy, jestli celá Evropa a celý svět je na Balkáně. Jestli nás tady chce strašit tím, jak soukromí zemědělci budou orat oslíky, tak zřejmě nikdy neviděl moderní evropské zemědělství. Já osobně vím jenom o jednom problému "balkánského" zemědělství, nebo jak tady ten název zazněl. Nebo o jedné podobě - a to je právě podoba socialistická. Pro boha živého, copak tady existovala nějaká nucená privatizace družstev?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP