(9.50 hodin)

(pokračuje Palas)

Úhrada by měla být provedena dluhopisy, které budou vydány za tímto účelem. Jinak řečeno, návrh předpokládá převedení pohledávek na stát reprezentovaný Pozemkovým fondem, resp. Konsolidační bankou.

Je nutné říci, že předkladatelé nerespektují skutečnost, že není v silách Pozemkového fondu České republiky tuto transakci vzhledem k jeho finanční situaci zvládnout. Střednědobý výhled hospodaření Pozemkového fondu do roku 2003 o tom jasně hovoří. To, že předkladatelé uvažují s využitím prostředků Pozemkového fondu, je zarážející, neboť jeden z předkladatelů je členem dozorčí rady Pozemkového fondu a je se situací v této instituci z pohledu střednědobého výhledu hospodaření dobře obeznámen.

Dovoluji si tvrdit, že podpis pod takovouto předlohou není podpisem věcným, ale podpisem politickým.

Z tohoto důvodu předlohu zákona 42/1992 Sb. poslanců Tlustého a Peška nedoporučuji sněmovně ke schválení a navrhuji jeho zamítnutí.

Dovolte mi říci ještě jednu větu na závěr. Ať už projde do druhého čtení jedna předloha nebo všechny tři, není v zásadě rozhodující. Nemohu souhlasit s názorem zpravodaje kolegy Grůzy, že by další dvě novely, tedy předloha poslance Tlustého a Peška přes poslance Kučeru, byly schůdné, řešitelné. Já nepokládám totiž za ideální všechny tři předlohy. Musím říci, že ale nejschůdnější je návrh pana poslance Skopala. Zemědělský výbor bude muset na svém jednání se s touto problematikou poprat. Domnívám se, že nakonec najde konsensuální, shodné stanovisko, aby záležitost byla nějakým způsobem, schůdným způsobem vyřešena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Palasovi a v tuto chvíli zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

27.
Návrh poslanců Miloslava Kučery ml. a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 762 a stanovisko vlády k němu jako tisk 762/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Miloslav Kučera ml.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přistoupili jsme k tvorbě a podání třetí novely transformačního zákona poté, co dvě byly do sněmovny předloženy, z jednoho a prostého důvodu. Podle našeho názoru ani jedna z těchto novel věc neřeší přijatelným způsobem a nevede k cíli.

Bylo zde již dnes mnohé řečeno. K mému milému překvapení dost rozumných slov řekl i zpravodaj Grůza a hodně myšlenek, se kterými souhlasím, zde přednesl kolega Tlustý, takže se v úvodu zjednoduším pouze na zopakování toho, že základní spor, základní myšlenka, která nás vede k tomu, jak postavit, jak se poprat s tímto problémem, je, jestli družstva a nástupnické organizace z toho plynoucí mají vydávat jakýsi restituční majetek, nebo vracet to, co sedm let nebo několik dalších let obhospodařují. Jednoznačně zde musím znovu podtrhnout slova pana Tlustého, že jde o dočasnou správu majetku, která má končit, a mají vydat tento majetek nebo náhrady za něj.

A z toho plyne další debata, která se tu odvine a odvine se určitě na zemědělském výboru. Když se otočíme zpátky do sedmi osmi let, tak víme, že některá družstva se vyrovnávala a některá družstva se nevyrovnávala. Soukromníci, kteří převzali část náhrad za jiné oprávněné osoby, téměř v drtivé většině své pohledávky vyrovnali oprávněným osobám, takže zde máme jakoby dvě skupiny v podnikatelské sféře, které rozdílným způsobem s majetkem hospodařily. Ti, co se vyrovnávali s oprávněnými osobami, byli vlastně na svých podnikatelských možnostech poškozeni, protože nemohli za tuto dobu investovat do rozvoje, do nových technologií, zůstali takříkajíc trochu podnikatelsky pozadu, zatímco ti, co se původnímu smyslu a účelu zákona bránili tím, že buďto vůbec nevyrovnávali, nebo vyrovnávání prováděli velice chabě, získali jakési podnikatelské výhody, podnikatelský náskok, lepší startovní pozici. V tom je další veliká nerovnost, která vznikla nenaplňováním původního smyslu a účelu transformačního zákona.

Vedle nejistoty v právní systém, která zde v našich lidech vznikla, protože se transformace zemědělských družstev zúčastnilo více než milion oprávněných osob, je to další významný faktor, který bychom měli narovnat.

Dovolím si v krátkosti zhodnotit dvě předcházející novely, abych tak lépe vysvětlil, proč jsme přistoupili k tvorbě novely naší.

Novela, pod kterou je podepsán pan poslanec Skopal, se sice tváří, že chce vyrovnat nároky oprávněných osob, ale ve skutečnosti pouze chrání ty, co se vyrovnávat nechtějí. Oprávněným osobám několika bariérami znemožňuje si majetek vysoudit. Obhospodařovaný majetek tato novela považuje jednoznačně za majetek družstev a jejich nástupnických organizací. Oprávněné osoby nutí do role prosebníčků, kteří budou žádat a prosit, tak jak tomu bylo dosud, a budou se velice marným způsobem domáhat vydání svého majetku přes soudní řízení, protože hlavní ustanovení, které tato novela zavádí, je, že podniky jsou povinny se vyrovnávat pouze tak, aby zůstaly zachovány podmínky po další řádné podnikatelské činnosti družstva, případně nástupnické organizace.

Je jasné, že pokud se toto ustanovení stane zákonným, prakticky nebude existovat možnost, jak donutit družstvo nebo nástupnickou organizaci k vrácení, k vydání majetku, který sedm let obhospodařovaly.

Pokud tedy přejdu k výčtu výhod a nevýhod tohoto návrhu, tak jediná výhoda, a pro mne je to výhoda vskutku v uvozovkách, je, že společnosti zůstanou zachovány, že zvítězí ti, co si přivlastňují cizí majetek. Nevýhodou, tentokrát již pro mne těžkým způsobem bez uvozovek, je to, že oprávněné osoby nevysoudí nic, že se zvětší nedůvěra v právní řád této republiky a rozdíly v podnikatelských možnostech, které jsem předtím uváděl, zůstanou zachovány, a sněmovna by je zákonnou normou potvrdila.

Novelu, kterou předložili poslanec Tlustý a poslanec Pešek, bohužel považuji také za nesprávnou, protože veškeré nároky oprávněných osob by měl zaplatit Pozemkový fond, resp. stát přes Pozemkový fond.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP