(16.20 hodin)

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jen k několika pozměňovacím návrhům.

Chtěl bych poděkovat panu poslanci Žižkovi za pozměňovací návrh, který podal, protože skutečně jsme se v nedávných dnech přesvědčili o tom, že je dobré, tak jak navrhuje, doplnit zákon o Policii České republiky.

Co se týče balíku pozměňovacích návrhů k části 3 a 4 navrhované novely vztahující se k silničním zákonům, k tomu jsem se vyjádřil v úvodním slově. Rozhodnutí sněmovny samozřejmě exekutiva musí a bude respektovat.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Ondruše, k tomu bych chtěl říci snad jedinou věc. Navrhuje vypustit v § 1 část, která se týká dalších úkolů činnosti policie, a odkazuje se na to, že to pokrývá § 2 odst. 2, kde se hovoří, že policie plní též úkoly státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Chtěl bych upozornit na to, že to není totéž, protože jedna věc jsou další úkoly, ale úkoly jsou i v jiném poli než výkonu státní správy, výkonu správních rozhodnutí. Jsou zákony, které svěřují policii činnost v úseku evidence, jsou zákony, které policii svěřují činnost v oblasti správního řízení, a to jsou věci, které oboje musí být zákonem o policii pokryty. Také proto s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasím, i když rozumím tomu, že nepochybně je pozměňovací návrh veden dobrým úmyslem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda i on hodlá vystoupit. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen přeji, abychom ve třetím čtení měli při hlasování šťastnou ruku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pokud mé převzetí řízení schůze a sledování pouze na obrazovce mě nemýlí, žádné návrhy na zamítnutí nepadly, takže tímto končím druhé čtení projednávaného návrhu zákona a končím projednávání bodu č. 11.

Vzhledem k tomu, že je čas 16.22 hodin, máme naprosto jasno, že můžeme projednávat bod, neboť tisky byly rozdány včera v 16.20 minut, takže už jsme dvě minuty za limitem, budeme tedy projednávat další bod, kterým je bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
/sněmovní tisk 666/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Prosím pana ministra Schlinga, zda by mohl uvést další bod, vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 666, který je ve druhém čtení.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že výklad k tomu, co tento návrh obsahuje, jsem sněmovně podal ve svém úvodním slově k prvnímu čtení. Od té doby byl návrh zákona projednáván ve výborech, kde k němu byla přijata řada pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že všechny pozměňovací návrhy, které byly zatím přijaty, nemění nic podstatného na smyslu zákona. Řada z nich dokonce návrh vylepšuje.

Doufám, že nyní, ve druhém čtení, nebude již přednášeno příliš mnoho pozměňovacích návrhů a zákon bude možno úspěšně projednat ve třetím čtení ještě na této schůzi, protože tento zákon souvisí s tím, co jsme zde slyšeli v rozpravě v předchozím bodu.

Tento návrh zákona, zdá se, nabude účinnosti někdy po Novém roce. Pro jeho úspěšnou aplikaci bychom potřebovali legisvakanci nejméně 6 měsíců, čili jeho účinnost od 1. 7. 2002 je naprostým minimem, které potřebujeme, a protože tento zákon velmi těsně souvisí s dvěma diskutovanými, tj. zákonem o provozu na pozemních komunikacích a se zákonem o získávání řidičských průkazů a o autoškolách, tak i z toho je vidět, jak je potřeba, aby účinnost těch dvou zmiňovaných zákonů skutečně byla odložena, a bude pak nutno upravit i účinnost tohoto zákona. Předpokládám, že ve druhém čtení zde bude přednesena celá řada návrhů k jeho účinnosti, které nám pak umožní reagovat na výsledek projednání těch zákonů, které zde byly zmiňovány v předchozím bodu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 666/1 a 2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, také se nebudu příliš rozšiřovat o obsahu zákona, protože v prvním čtení jsme si o tom řekli už dost. Přednesu jen usnesení hospodářského výboru z 24. listopadu 2000, kde doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit návrh zákona s následujícími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovacích návrhů hospodářský výbor dokládá 62. Myslím si, že to jsou pozměňovací návrhy, které normu skutečně zlepšují. Věcně uvedu několik nejzajímavějších věcí. Důležité je, že vstup do registru silničních vozidel nebude tedy pro každého a veřejný, ale jen na základě prokázání veřejného zájmu; zjednoduší se evidence tím, že se využívá stávajících evidencí; zápisy do registru silničních vozidel je možné realizovat pouze se souhlasem vlastníka vozidla; zkracují se lhůty řízení o homologacích; upřesňují se účinnosti jak stanic technické kontroly, tak stanice měření emisí, upřesňuje se také jejich kontrola; tisk tiskopisů a výuku techniků nebudou provádět přímo pracovníci Ministerstva dopravy a spojů, ale pověřené organizace jako dosud, tím se šetří veřejné prostředky. Olovnatý benzin se sice nebude u nás užívat a prodávat, nicméně bude možné olovnatý benzin vyrábět a prodávat do zahraničí. Pak také prodlužujeme lhůtu z jednoho na tři roky pro provozovatele, kteří budou muset nahlásit do registru silničních vozidel skutečné údaje o svých vozidlech. V neposlední řadě jsme také prodloužili účinnost, jak o tom tady hovořil pan ministr, a to na 1. 7. 2001.

Já vám v tomto okamžiku děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní poprosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj pan poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, seznámím vás s usnesením výboru pro evropskou integraci č. 123 ze 16. listopadu k tisku 666, který jste obdrželi pod č. 666/1.

Výbor pro evropskou integraci po úvodním vystoupení náměstka ministra dopravy a spojů ing. Pavla Drahy a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Pavla Suchánka a po podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby k návrhu přijala pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v tisku, který jste obdrželi. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a ukládá zpravodaji výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP