(11.00 hodin)

(pokračuje Pleva)

Také si možná vzpomenete na argumenty pana ministra Špidly, který říkal, že potřebuje tyto peníze na Program zaměstnávání absolventů středních škol, že je nesmysl, aby tito absolventi středních škol šli studovat vysoké školy, že on je zaměstná ve státní správě. Jak tento program dopadl, není potřeba se šířit, všichni to víte z veřejných sdělovacích prostředků.

Já se domnívám, že skutečně nejlépe vynaložené prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti jsou ty prostředky, které umožní více studentům studovat na vysokých školách. Já jsem si zašel za několika řediteli úřadů práce, kde mi ukazovali koláče nezaměstnanosti, strukturu podle vzdělanosti. Největší problém a největší počet nezaměstnaných je skutečně mezi středoškoláky. Mezi vysokoškoláky, mezi těmi, kteří dosáhnou vysokoškolského vzdělání, je počet nezaměstnaných naprosto minimální a také minimální je průměrná délka nezaměstnanosti. Tudíž když tyto peníze přesuneme z položky aktivní politiky zaměstnanosti na podporu studijních programů vysokých škol, aby mohly přijímat více studentů, uděláme nejvíce nejen pro snižování nezaměstnanosti, ale zároveň pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky před vstupem do Evropské unie.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, ta debata se vrací trochu na konec minulého roku, kdy se projednával minulý rozpočet. Musím znovu konstatovat to, co není bráno v úvahu a co - zdá se - někteří lidé, protože si pravděpodobně neprostudovali dostatečně podrobně podklady, do svých úvah nezakalkulovávají. Absolventi škol představují velmi rozsáhlou, velmi různorodou skupinu. Ta kohorta, ze které by se mohli rekrutovat vysokoškolští studenti, je velmi omezená. Naopak rozhodující část představují lidé, kteří jsou vyučeni nebo kteří jsou absolventy některých středních odborných škol, kteří vyžadují rekvalifikaci k tomu, aby se uplatnili na trhu práce.

Jsou to lidé, kteří nemají ambici studovat na vysoké škole, a prostředky, které jsou na aktivní politiku zaměstnanosti i v rozsahu, který je navržen, jsou prostředky nedostatečné. Pokud přesuneme jednu miliardu, znamená to redukci aktivní politiky o celou jednu třetinu, znamená to, že aktivní politiku zejména ve prospěch absolventů středních škol prakticky zablokujeme. Musím znovu upozornit, že tato skupina je velmi různorodá a účel, na který chce pan poslanec Pleva prostředky poskytnout, se s touto skupinou míjí. Získali bychom relativně málo a mnoho lidí by ztratilo mnoho. Myslím si, že tento návrh není racionální a je třeba brát v úvahu, jak velký zásah to do aktivní politiky může znamenat. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, to, co jste tady řekl, prostě není pravda. Tisíce studentů zůstávají před branami vysokých škol, ačkoli udělali přijímací zkoušky, ale vysoké školy je nepřijímají z kapacitních důvodů. Ony nemají kapacity na to, aby je přijaly. Tito lidé se středoškolským vzděláním, povětšinou se středoškolským všeobecným vzděláním, jsou nejlepšími kandidáty na to, být nezaměstnaní. Jistě víte, co to je nezaměstnanost u absolventů středních škol, u prvoabsolventů; to znamená, že ty děti nezískají pracovní návyky, nezvyknou si pracovat. Když se dostanou na vysokou školu, tak z nich budou odborníci, kteří si tu práci seženou. Není prostě pravda, že vysoké školy přijímají dost lidí. Zůstávají tisíce lidí před branami vysokých škol z důvodu nedostatku finančních prostředků.

 

Místopředseda PSP František Brožík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, pan kolega tady hlásá určitá dogmata, která nejsou zdaleka pravdivá. Protože na trhu práce jsou mnohdy středoškoláci vytlačováni vysokoškoláky tím, že dneska mnohdy zastávají vysokoškoláci funkce, které normálně zastávají středoškoláci. Byla by to debata, kterou bychom mohli vést donekonečna. Ukazuje se na výsledcích aktivní politiky nezaměstnanosti, která je založena na pevné koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí, že došlo ke zlomu trendu v nezaměstnanosti, že nezaměstnanost poklesla, stabilizovala se na určité úrovni. Je to i díky tomu, že právě prostředky, které jdou na aktivní politiku - a zdůrazňuji aktivní politiku - zaměstnanosti, jsou účelně využívány. Myslím, že pan poslanec Pleva, pokud chce najít prostředky pro vysoké školy, by je měl hledat v prvé řadě v kapitole ministerstva školství. Ono je to velmi jednoduché, sahat do různých jiných kapitol, za které nenese zodpovědnost, a hovořit tady velkými slovy o věcech, kterým naprosto nerozumí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, dalším přihlášeným je pan poslanec František Pejřil. Připraví se Kapoun Miroslav.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, navrhuji konkrétně jeden pozměňující návrh, a to snížení vládní rozpočtové rezervy o 12 mil. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva dopravy a spojů, program 327 170, Výstavba a obnova místních pozemních komunikací, a to ve prospěch obce Tlumačov, na dovybudování prodlouženého podchodu pod železniční dráhou.

Krátké odůvodnění. Obec Tlumačov byla v roce 1997 jednou z nejvíce povodní postižených obcí v okrese Zlín. Přes všechny problémy spojené s povodní, tzn. obnovu kanalizace, komunikací, vše spojené s problémem vody, se snaží Tlumačovští o dodržení územního plánu obce. Prodloužení, tzn. podchod, je jediná šance, jak spojit obec, která je rozdělena dráhou.

Zcela jistě všichni poslanci, kteří tady sedí, kteří jsou v kuloárech, obec Tlumačov znají, a proto doufám, že jí dají svůj hlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Miroslav Kapoun, připraví se Jiří Hofman.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já nebudu žádat o žádné peníze z rozpočtu, budu jen chtít, abyste přemýšleli o mém návrhu, a to tak, že vlastně pomůžu v rozporu mezi zákonem o dráhách 266 a zákonem o kompetenci krajů. A to tak, že prostředky, které jsou na okresech - a sami uznáte, že okresy pro železniční dopravu jsou velmi malé jednotky - by se přesunuly ve stejné kapitole na okresy, které jsou v místech krajů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP