(9.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Dovolím si upozornit na jediné riziko. Řada z projektů, které tam jsou navrhovány, má charakter investičních projektů. Problematické vždycky u investičních projektů je, že vyžadují v řadě případů víceleté financování, čili vytvářejí určitý závazek i v budoucím státním rozpočtu. Prosím poslance, aby toto velmi seriózně brali v úvahu, až budou projednávat příslušné položky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 731/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a zároveň jeho předseda pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v tisku 731/2 je obsaženo usnesení číslo 390 rozpočtového výboru k projednávanému návrhu zákona o státním rozpočtu. Tímto usnesením rozpočtový výbor sněmovně doporučuje schválit tento návrh ve znění změn navržených rozpočtovým výborem podle části I, II tohoto usnesení.

Dovolte mi uvést, protože jsem zaznamenal určité pochybnosti, že všude, kde se přijaté pozměňovací návrhy týkají existujících položek, se jedná o návrhy, které tyto položky upravují směrem nahoru nebo dolů, tzn. jsou to pozměňovací návrhy aditivní podstaty, v případech - a je to tam v naprosté většině výslovně uvedeno - kde je navrhováno vytvoření nových položek, se míní návrhy, kde číselné údaje uvádějí absolutní výši.

Dále mi dovolte uvést, že v tomto tisku došlo k jedné, doufám pochopitelné, administrativní chybě vzhledem k rozsahu návrhů, které byly přijaty. Na straně 12 v položce 34 prosím, abyste si opravili číslo 8,7 milionu na 23 milionů korun. Nebude-li proti tomu námitek, byla by upravena položka v tomto znění, tzn. 23 milionů korun. Došlo k administrativnímu pochybení při přepisu přijatých pozměňovacích návrhů do tohoto tisku.

Vzhledem k tomu, že navrhnu ve třetím čtení proceduru, při které se bude o usnesení rozpočtového výboru hlasovat na začátku třetího čtení jako o podkladu pro další jednání spolu s vládním návrhem, zároveň vyzývám poslance, aby tam, kde budou požadovat individuální hlasování o bodech usnesení rozpočtového výboru, dnes ve druhém čtení takové požadavky přednesli jako pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Ještě jednou bych se chtěl ubezpečit o vaší administrativní záměně. Říkal jste na straně 12 pod položkou 34, kde je Městský úřad Uherské Hradiště, místo 8 mil. 700 tis. je 23 mil. Celkově to v součtu odpovídá 23 milionům, nebo budeme i toto opravovat?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Samozřejmě se to promítne do celkové sumy, ale to stejně závisí na výsledku hlasování o všech pozměňovacích návrzích. V tuto chvíli stačí upravit zmiňovanou položku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. K předloženému návrhu zákona otevírám podrobnou rozpravu, do které mám v současné době 15 písemných přihlášek. Jako první s předností pan místopředseda Ivan Langer. Připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil, dále Bohuslav Záruba, Pavel Hrnčíř atd. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, mám velmi prostý, jednoduchý pozměňovací návrh právě v tom duchu, jak to zmiňoval předseda rozpočtového výboru, tj. pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru. Návrh je sice velmi jednoduchý, ale podle mého názoru nesmírně významný, neboť již v loňském roce Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu se rozhodla účelově vázat částku 40 milionů korun z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, výdaje na protidrogovou politiku, na tzv. výstavbu veřejně přístupných sportovišť v rámci programu prevence kriminality v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Minulý krok Poslanecké sněmovny vážným způsobem zasáhl do procesu udržení a rozvoje sítě programu prevence, léčby a resocializace závislosti na drogách. Tento krok se, bohužel, opakuje i letos. Takovýto pozměňovací návrh je obsažen i v komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru.

Chtěl bych apelovat na všechny kolegyně a kolegy, kteří mě nesledují, aby si poznamenali můj pozměňovací návrh, který zní: vypustit z tisku 731/2, což je usnesení rozpočtového výboru č. 390 ze dne 22. listopadu 2000, položku číslo 76. Je to velmi jednoduchá změna, která nezasahuje nikam jinam, nepostihuje nikoho jiného, ale má obrovský význam na onen program prevence, léčby a resocializace závislosti na drogách.

Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Kvapil. Připraví se pan poslanec Bohuslav Záruba.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v letošním rozpočtu nebyly vyčleněny tzv. bezúročné půjčky na bytovou výstavbu. Vláda to zdůvodňovala tím, že bude tento program nahrazen nějakým programem novým pro začínající mladé rodiny. Dosud se tak nestalo. Stejně tak ani v návrhu rozpočtu na příští rok pro tyto účely není navržena ani jedna koruna.

Proto navrhuji tento pozměňovací návrh k rozpočtu: zavést v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj položku bezúročné půjčky na bytovou výstavbu mladým manželům - mobilita pracovních sil - ve výši 500 milionů korun a současně o stejnou částku snížit v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí položku na aktivní politiku zaměstnanosti. V tomto smyslu upravit i celkové částky příslušných kapitol.

V případě přijetí tohoto návrhu navrhuji doprovodné usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky připravit novelu vládního nařízení č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na mladé rodiny, skupiny obyvatel s nižšími příjmy a vymezením velikosti plochy pořizovaných bytů, a před schválením návrh novely předložit výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR."

To je jeden návrh včetně doprovodného usnesení.

V příštím roce začnou fungovat od 1. ledna kraje. Pro první rok v rozpočtu jsou vyčleněny pouze prostředky na provoz těchto regionálních samospráv a samozřejmě také regionální státní správy. Pro svůj rozvoj kraje nemají v rozpočtu ani korunu.

Také navrhuji tuto změnu, a to snížit výdaje na přípravu členství České republiky v Evropské unii v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu o 800 mil. korun, v kapitole Správa státních hmotných rezerv o 200 mil. korun a v kapitole Ministerstva financí o 400 mil. korun. V návaznosti na to v kapitole Veřejná pokladní správa zavést novou položku Kapitálové investiční výdaje krajů na realizaci programů rozvoje územních obvodů krajů (příprava na členství České republiky v Evropské unii) ve výši 1,4 mld. korun a doplnit přílohu číslo 7 o nový sloupec s názvem Kapitálové výdaje, a u jednotlivých krajů uvést částku 100 mil. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP