(10.00 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o změnu ráno schváleného programu, a to takovou, že za bod č. 16, který budeme následně projednávat, bychom zařadili bod 84, výroční zprávu Pozemkového fondu, a dále bod č. 85, stav zemědělství, protože pan ministr Fencl půjde pak do Senátu za pana ministra Mertlíka projednávat zákony v Senátě a pan ministr Mertlík zůstane zde.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Skopala. O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Jde o návrh, aby body 84 a 85 byly zařazeny za bod 16. Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 261 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 byl tento návrh přijat, když ze 151 přítomných bylo 126 pro, 14 proti. Budeme jednat tímto způsobem.

 

Dalším bodem je

 

16.
Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
/sněmovní tisk 700/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, kterého prosím, aby se ujal slova, a současně prosím o klid v jednacím sále. (V sále je velký hluk.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl nyní projednávaný vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, lázeňský zákon.

Cílem navrhované právní úpravy je nahradit samostatnou zákonnou úpravou jednu část již zastaralé právní úpravy oblasti náležející do působnosti resortu zdravotnictví, obsažené v zákoně č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 26/72, o ochraně a využívání přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

Vzhledem k tomu, že přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, představují jedinečný a nezastupitelný fenomén přírodního bohatství České republiky, využívaný též v rámci lázeňské péče, je třeba, aby jejich významu odpovídala i jejich právní ochrana. Využívání zdrojů bude podřízeno povolovacímu režimu, a to při stanovování práv a povinností žadatelů o využívání zdroje, uživatelů zdroje i státu, příslušného správního úřadu, kterým je v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví.

Navrhovaná právní úprava stanoví právní podmínky ochrany těchto zdrojů a vzniku a ochrany přírodních léčebných lázní a lázeňských míst. Respektuje oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, a to v souvislosti s vyhledáváním, využíváním a ochranou zdrojů a lázeňských míst. V navrhované právní úpravě se nově vymezují přestupky a tzv. jiné správní delikty na úseku využívání zdrojů, včetně jejich ochrany a ochrany lázeňských míst.

Zákon byl již jednou Poslaneckou sněmovnou projednáván a vrácen vládě k přepracování. Část připomínek, které zazněly v rámci prvního čtení při posledním projednávání tohoto zákona, byla zapracována do nyní předkládaného návrhu zákona.

Současně plním přání Poslanecké sněmovny a zákon předkládám v návaznosti na projednávání a předložení zákona o vodách. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, kolegyně a kolegové, jak zde již zmínil zástupce předkladatele, v tomto roce se s vládní předlohou zákona o léčebných zdrojích setkáváme již podruhé. Poprvé byla předložena a projednávána touto sněmovnou myslím v červnu t. r. a tehdy bylo sněmovnou navrženo předkladateli zákon přepracovat a předložit současně se zákonem o vodách, což se děje pouze částečně. Zákon byl předložen opět se zákonem o vodách, ale jedná se v podstatě o stejný tisk. Pakliže jste porovnávali oba tisky, tisk 607 a tisk 700, jedná se téměř o tisky identické. Při hlubším hodnocení tohoto tisku se mi podařilo odhalit závažná pochybení, a to tak závažná, že mě na ně dokonce upozorňovali zástupci Evropské unie.

Tento tisk totiž zavádí a předpokládá pojmy, které jsou nekompatibilní s evropským právem, konkrétně "minerální vody ryzí". Kdyby byl zákon přijat v takovéto formě, jak je navržen, zřejmě by došlo nejen k velké diskriminaci našich producentů balených minerálních vod, ale zároveň by zřejmě došlo i k výhradám Evropské unie samotné, protože ta vyžaduje jednoznačnou kompatibilitu se svým právem. To je závažné pochybení v oblasti minerálních vod určovaných jako potravina.

Co se týče definování léčebných zdrojů, tam naopak výhrady balneologů, se kterými jsem tisk konzultoval, se zaměřují na nedostatečnou definici. Léčebný zdroj je zde definován v podstatě jako zdroj, který bude určen podle tohoto zákona a bude určen Ministerstvem zdravotnictví, což z balneologického hlediska je definice nedostatečná. Podle zákona se jedná o zdroj, o kterém je vydáno osvědčení.

Jistě lze celý zákon upravit v Poslanecké sněmovně, lze jej upravit během druhého čtení, lze jej upravit důkladným projednáním a přepracováním ve výborech, lze zapracovat jak připomínky Evropské unie, tak připomínky producentů balených minerálních vod, tak připomínky balneologů, ale já souhlasím s místopředsedou vlády Špidlou, který v jedné své odpovědi na jednu moji interpelaci přednedávnem řekl, že zákonu nejvíce škodí lidová poslanecká tvořivost, že tam dochází k základním pochybením, která pak znemožňují praktickou aplikaci zákonů.

Domnívám se, že tento tisk by měl být opraven předkladatelem, a proto navrhuji opět vrátit návrh zákona k dopracování. Jestliže si pan předsedající bude přát, tak mohu ještě vystoupit s tímto návrhem v podrobné rozpravě, protože vím, že sněmovně není jasno, jestli stačí, když tento návrh zazní ve zpravodajské zprávě, nebo jestli musí být zopakován v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Určitě bude dobře tento návrh znovu zopakovat. Děkuji zpravodaji panu poslanci Ouzkému. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásili paní poslankyně Fischerová, Rudolf Tomíček a paní poslankyně Jirousová. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, i já se budu podobně jako pan zpravodaj v úvodu zabývat anamnézou tohoto zákona a myslím si, že je to správné, protože je velmi dlouhodobá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP