(18.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 211. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 211 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 99 a 15 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 212, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s návrhem jako celkem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 212 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 119 a nikdo nebyl proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan ministr Fencl je písemně omluven z dnešního jednání. Navrhuji, abychom body 84 a 85 nyní neprojednávali a projednali bod 86, což je

 

86.
Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999
/sněmovní tisk 658/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross a předloženou informaci uvedl.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové a vážené kolegyně, je to zpráva, která je předkládána každoročně jak vládě České republiky, tak i Poslanecké sněmovně, s tím, že základem pro předkládání této zprávy Poslanecké sněmovně je usnesení Poslanecké sněmovny č. 716 z 28. června 1995.

Cílem této zprávy je podat přehled nejen o problematice migrace na území České republiky za rok 1999, ale i posoudit zjištěný stav v evropském kontextu, a to především z toho důvodu, že problematika migrace sama o sobě přesahuje hranice státu již ve svém pojetí a ve vazbě i na to, že Česká republika chce vstoupit do Evropské unie a vede i vzhledem k tomuto procesu poměrně složitá jednání a upravuje své nástroje k zvládání problematiky migrace i nástroje, které jsou v rámci Evropské unie uplatňovány.

Tato zpráva byla vypracována nejen Ministerstvem vnitra, byla vypracována ve spolupráci s jinými resorty - především s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem spravedlnosti.

Jako již tradičně se tato zpráva ve své první části zabývá problematikou legální migrace, tedy věcmi, které se týkají nejen statistických údajů, ale i vyhodnocení některých institutů, jako je krátkodobý, dlouhodobý, trvalý pobyt cizinců na území České republiky atd. V rámci této pasáže se věnujeme i některým jiným oblastem, s problematikou migrace spojeným institutům, které naše zákony znají, jako je problematika přiznávání postavení uprchlíka, dále problémům spojeným se svévolným odchodem žadatele z uprchlických táborů, což souvisí s určitým zneužíváním azylového procesu, jaký dnes v České republice je. Dochází zde i k popisu věcí, které byly spojeny s poskytováním dočasného útočiště obyvatelům provincie Kosovo na území Svazové republiky Jugoslávie. Tento institut právě koncem loňského roku - tedy koncem toho kalendářního roku, za který tato zpráva je - vlastně byl ukončen. V části legální migrace se zabývá i problematikou integrace cizinců a uprchlíků, přesídlováním krajanů a udělováním státního občanství.

Větší část je věnována tomu, co má i poměrně velký charakter bezpečnostních rizik. To se týká oblasti nelegální migrace. S nelegální migrací - jak vyplývá z toho, že je to bezpečnostní riziko - je spojena i poměrně rozsáhlá trestná činnost a porušování zákonů. Proto se v této části věnujeme i některým represivním opatřením, která byla učiněna. Je zde také informace o tom, jak se některé procesy ukončují, to znamená, jak dochází k administrativnímu nebo soudnímu vyhoštění cizinců.

Vzhledem k tomu, co jsem říkal ve vztahu k přibližování k Evropské unii, je v této zprávě uvedena informace o screeningových jednáních a hodnocení pravidelné zprávy Evropské komise za oblast imigrace a hraniční kontroly, a tedy stanovisko k této zprávě, která je již poměrně stará, a v brzké době se nepochybně dočkáme zprávy nové. Informujeme také o určitých mezinárodních aktivitách, které v oblasti migrace a v boji s migrací jsou nezbytné, protože tento fenomén bez mezinárodní spolupráce se dá velice těžce zvládat, ať už se to týká policejní spolupráce přímo na hranicích, nebo přes hranice, ať už se to týká systému readmisních dohod.

V závěru informace jsou zobecněny některé problémy, které vyplývají z jednotlivých rozborů a analýz. Poukazuje se na opatření, která by buďto měla být přijata, nebo která se již v tuto chvíli přijímají a realizují.

Došlo k rozhodnutí o vytvoření útvaru s celorepublikovou působností ze stávající služby Cizinecké a pohraniční policie. Ta bude pověřena zabezpečováním ochrany státních hranic, prováděním hraniční kontroly, odhalováním, dokumentováním celého nelegálního chování, které je s tímto jevem spojeno. Mělo by dojít k tomu, že celorepublikový útvar vznikne do konce tohoto roku s tím, že k 1. 7. byl udělán krok, který vedl k určitému půlkroku k docílení tohoto stavu, to znamená, že byly tyto složky vyňaty z teritoriální struktury řízení policie na okresní úrovni, přesunuty do řízení krajských správ. K završení procesu by mělo dojít koncem roku.

Již od 1. května 2000 byly zřízeny pátrací odbory Policie České republiky u správ Jihomoravského a Severomoravského kraje. Bylo dohodnuto, že tyto pátrací útvary budou zřízeny i v dalších krajských správách, především tam, kde oblast ilegální migrace je poměrně velkým problémem, to znamená, že v prvé řadě se to bude týkat severočeské krajské správy, ale bude se to rozšiřovat postupně i do dalších oblastí.

Závěrem lze snad říci pouze to, že situace v oblasti migrace se ani v roce 1999 nijakým zásadním způsobem nezměnila oproti předchozím letům. I nadále Česká republika zůstává tranzitní zemí v oblasti migrace, ale s tím, že určité prvky posunu přece jen zde jsou, že pro určité komunity se stává Česká republika státem cílovým, aby zde mohlo docházet k rozvíjení jejich aktivit buďto legálních, nebo nelegálních.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval i svému předchůdci Václavu Grulichovi, protože je to zpráva za období roku 1999 a o přijetí většiny systémových kroků, které jsem zde citoval, bylo rozhodnuto již v době mého předchůdce. Já vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnosti jsme obdrželi jako sněmovní tisk 658/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec František Španbauer a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec František Španbauer: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, po podrobném vysvětlení, sepsání a sesumírování čísel a problémů a trendů, jak to udělal předkladatel, již toho na mne příliš mnoho nezbývá. Přesto ale bych rád orientoval pozornost k tomu, že dosud nemáme dlouhodobou strategii.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP