(9.10 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Předložené texty obsahují podle šestého dodatkového protokolu i upravené znění Ústavy SPÚ. Originál textů předložených Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve sněmovním tisku 730 je v jednací řeči Světové poštovní unie, tj. ve francouzštině. Český překlad jako text odvozený z originálu by se měl co možná nejvíce blížit smyslem textu původnímu. V ústavě ve čl. 18 - Rada poštovního provozu je český text slovníkově přesným překladem originálu. Já se ovšem domnívám, že slova "Le conseil d´exploitation postale (CEP) est chargé des questions d´exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postale" by se měla přeložit spíše podle smyslu volně, tzn. "Rada poštovního provozu (CEP) je pověřena provozními, obchodními, technickými a ekonomickými otázkami, které se týkají oboru poštovnictví", než - jak čteme ve sněmovním tisku 730 - "otázkami, které zajímají obor poštovnictví".

Protože jádrem tohoto tisku je, jak správně konstatoval předkladatel, něco fakticky zcela jiného než nuance překladu a mnou uvedená textová záležitost podstatně nemění výklad předmětného článku 18 ani článku 3, kde se vyskytuje druhá z mnou zachycených záležitostí, doporučuji podpořit přijetí úmluvy bez jakýchkoliv doprovodných usnesení a výhrad a doporučuji, aby se jí zabýval zahraniční výbor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Kdo se hlásí z místa? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Pan ministr nemá zájem vystoupit se závěrečným slovem, pan zpravodaj také ne. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný návrh nepadl. Budeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 124 poslanců pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme tento vládní návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím tím bod 64. Děkuji panu ministru Schlingovi i panu zpravodaji Kohlíčkovi.

Přistoupíme k dalšímu bodu programu, kterým je

 

19.
Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže
/sněmovní tisk 704/ - první čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Prosím, pane ministře, ujměte s slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, z pověření vlády České republiky vám předkládám návrh nového zákona o ochraně hospodářské soutěže. Má nahradit dosavadní zákon č. 63/1991 Sb., naposledy úspěšně novelizovaný v roce 1993.

Novela, která byla připravena zhruba před rokem, byla přijata v jiném znění sněmovnou a v jiném Senátem a posléze nebyla Parlamentem přijata vůbec. Protože dosavadní právní úprava této i z evropského hlediska naprosto prioritní problematiky není za současného stavu rozvoje ekonomických vztahů dostačující a také nebyla v některých otázkách kompatibilní s právem Evropských společenství, a přitom úpravu je potřeba naléhavě přijmout, byl původně uvažovaný termín konec roku 2000 pro předložení nového zákona slučitelného s právem ES zkrácen na polovinu tohoto roku, a proto máme tuto osnovu už teď před sebou.

Návrh zákona je koncipován jako zrcadlová úprava soutěžního práva v Evropské unii. Obsahuje pět základních principů.

Za prvé úpravu zákazu dohod a ujednání, která narušují hospodářskou soutěž.

Za druhé úpravu zákazu zneužití dominantního postavení, která žádné výjimky neumožňuje, ale je průzračnější a i mírněji nastavená než dosud platná právní úprava.

Za třetí úpravu podmínek pro spojování podniků, fúze, která v navrženém znění reflektuje příslušné nařízení Evropské unie v těch podrobnostech, které jsou z hlediska posuzování přípustnosti fúzí a jiných forem spojení nezbytně nutné.

Za čtvrté návrh odstraňuje dosavadní rozpor s právem Evropských společenství v otázce podmínky zavinění při ukládání pokut.

Za páté obsahuje některé zvláštní úpravy, týkající se procesních podmínek řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Proti dosavadnímu a dnes potřebám ekonomiky státu neodpovídajícímu zákonu obsahuje návrh řadu opatření, řadu doplnění nezbytných z hlediska jeho kompatibility s právem EU, jako jsou výslovná úprava způsobu aplikace zákona na veřejně prospěšné podniky poskytující služby obecného, hospodářského zájmu, nebo jasné vymezení dohod, které nemají citelný dopad na hospodářskou soutěž, a tudíž zákonu nepodléhají, nebo podrobných podmínek pro povolování fúzí, kde dnes platná úprava je naprosto nedostatečná, a to zejména z hlediska aplikace obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech.

K transparentnosti soutěžních vztahů na trhu České republiky slouží zavedení - a to poprvé v dějinách naší země - kartelového rejstříku.

Za významnou je třeba pokládat i novou úpravu účastníků řízení, kde se uplatňuje i možnost, aby účastníkem řízení byly na svou žádost i subjekty, které mohou být výsledkem konkrétního jednání dotčeny.

Nedílnou součástí zákona bude soubor osmi prováděcích vyhlášek k dohodám omezujícím soutěž, zpracovaných rovněž po vzoru komunitární legislativy, které obsahují výjimky pro určité skupiny dohod, zejména tzv. blokové výjimky, v nichž jsou stanoveny podmínky a předpoklady, za nichž je jinak zakázaná dohoda již samotnou vyhláškou vyňata ze zákazu. Podnikatelé nebudou muset, jako tomu bylo až dosud, v každém jednotlivém případě žádat o individuální výjimku, jestliže své dohody o spolupráci upraví v souladu s příslušnou vyhláškou.

Vážené dámy a pánové, předložený tisk č. 704 představuje konečně to, na co naše ekonomika po léta čekala. Jednoduchou, jasnou a průhlednou úpravu pravidel hospodářské soutěže. Tím se ovšem nebráním diskusi nad jeho dalšími úpravami v rámci druhého čtení, do kterého prosím, abyste tuto osnovu propustili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jistě máme všichni v živé paměti, že jsme docela nedávno zamítli vládní návrh novely zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP